عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۵

۷ – همان،ص۶۳۲،ب۶۶۶۵۸ – همان،ص۶۶۵،ب۶۷۸۶۹ – همان،ص۷۲۴،ب۷۶۴۸۱۰ – همان،ب ۷۶۴۹۱۱ – همان،ص۷۶۷،ب۸۱۶۰۱۲ – همان،ص ۷۶۹،ب۸۱۷۵جامی عقل کل را می ستاید چرا که انسان به وسیله ی آن می تواند خدا…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۴

۷ – همان،ص۴۷۱،ب۴۵۸۸ – همان،ص۵۰۳،ب۸۱۵۹ – همان،ب۸۱۶۱۰ – همان،ص۶۶۴،ب۲۵۹۹۴- عقل فعال (بالمستفاد)در این مرتبه ، همه استعدادهای مراتب پیش از میان رفته ، یعنی به فعلیت رسیده ، پس همه…

دسته بندی علمی – پژوهشی : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۳

۹-همان، ص ۱۲۴، ب۹۳۵پایه پایه عـقل ازآن سلّــم چو می‌آیــد فــرو می‌نهــد گویی ز هر پایه فــرازِ عرش پا۱چون دبیرعقل زد بهــر من این سنجیــده رأی سر زد ازخاطر به…

علمی : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۰

گرچه لاله در چمن آمد دورنگ و گل دو روی هردو را درعشق خود یک رنگ و یک رو کرده ای۸نفـس که شـد مطمئــن ، در کنفِ عشـــقِ تو رست…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۲

دل نه ز انسان به کمند توگرفتار شد ای جان که توان داشت به تدبیــرِ خرد ، چشم رهایی[۱۹۸]۲هرزمـان ازدور رخ بنمایی و پنهـــان شوی برقِ خرمن سوزِعقل و هوش…

متن کامل – عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۱

صحبتی تنگ است جامی،جان و دل را در غمش عقل محرم نیست . گو تا یکزمان بیرون رود[۱۸۸]۳عقـــل شـد مـفتـــون مشکـــین طــره ‌اش ســـاده ای در دام طـــرّاری فـتـــاد[۱۸۹]۴عمرها در…

تحقیق – عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۹

گر لاف عشق می‌زنم ای خواجه طعن چیست ؟ اینک سرشک سرخ و رخ زرد من گـواه۵نکـرد توبه زعشـــقِ تو جامــی آخرِ عمـــر چه جای توبه ز کاری که عمـرها…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۸

قد من گر زغم عشق تو خم شد چه عجب بارِ عشق است کزان قامت افلاک خم است۱۰۱ – دیوان جامی،ص۲۰۳،ب۱۹۸۴۲ – همان ،ب۱۹۸۵۳ – همان ،ص۲۰۷،ب۲۰۳۰۴ – همان ،ص۲۲۱،ب۲۱۵۹۵…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۷

واله عشق تو را تمییزِخار ازگل کی است دیــد دیـوانه بهارخرّم وگفتـا دی است۶دل را غم عشـــق تو بُود مایـه شــادی درعهد توکس را دل ناشاد نمانده ست۷چو از صفای…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۶

چگـونه لاف زنـم با کـسان ز دین درست هــزار رخنه ز عشـــق تو بیش در دینم۱۱۱ – دیوان جامی،ص ۱۱۴،ب ۱۰۲۵۲ – همان ،ص ۱۱۸،ب ۱۰۷۵۳ – همان ،ص ۱۳۲،ب…