عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۸

قد من گر زغم عشق تو خم شد چه عجب بارِ عشق است کزان قامت افلاک خم است۱۰۱ – دیوان جامی،ص۲۰۳،ب۱۹۸۴۲ – همان ،ب۱۹۸۵۳ – همان ،ص۲۰۷،ب۲۰۳۰۴ – همان ،ص۲۲۱،ب۲۱۵۹۵…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۷

واله عشق تو را تمییزِخار ازگل کی است دیــد دیـوانه بهارخرّم وگفتـا دی است۶دل را غم عشـــق تو بُود مایـه شــادی درعهد توکس را دل ناشاد نمانده ست۷چو از صفای…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۶

چگـونه لاف زنـم با کـسان ز دین درست هــزار رخنه ز عشـــق تو بیش در دینم۱۱۱ – دیوان جامی،ص ۱۱۴،ب ۱۰۲۵۲ – همان ،ص ۱۱۸،ب ۱۰۷۵۳ – همان ،ص ۱۳۲،ب…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۵

دین ما عشــق است ای زاهد مگو بیهوده پند ما بـه ترک دین خــود گفتن نخواهیم از گزاف[۱۳۷]۲بیش از این تاب ملامت نیست در عشقت مرا روی خــود بنمـای تا…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۴

به بزم عشـق تو مستغنیم زساقی و مطرب مَیَم ترشـح دیده ست و نــی ترنّــم ناله[۱۲۷]۵بنمای جــمال عشــقِ عشــاق خودم تـا عاشــق ِ عاشــقِ جمــالت باشــم[۱۲۸]۶با تیـغ تـو گـر سر…

تحقیق دانشگاهی – عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۳

نیست جز عشق تو مقصود زهر گفت وشنید هرچه جز آن همه افسانه و افسون بینم۴گذشت عهد جوانی به کار عشق و هنــوز اگرچـه پیر شدم رو به کار خـود…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۲

با دو عالـم عشــق را بیگانگــی انـدرو هفتــادو دو دیوانــگیمطرب عشق این زند وقت سماع بندگی بندو خـدااوندی صداعپس چه باشد عشق ، دریای عدم در شکسته عقل را آن…

دسترسی به منابع مقالات : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۱

خاطـر خیّاط عقل گرچه بسی بخیه زد هیـچ قبایی ندوخت لایق بالای عشــق[۸۱]۳عطار در کتاب « منطق الطیر » به بیان عشق و مقایسه آن با عقل پرداخته و با…

دسته بندی علمی – پژوهشی : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۹

عشــق‌هایی کـز پـی رنگــی بود عشـــق نبـود عاقبت ننگــی بود[۴۹]۳عشق قهّار است و من مقهور عشق چون قمر روشن شدم از نور عشق[۵۰]۴«او ، اگرچه هستی را سراسر عشق می‌داند…

دسته بندی علمی – پژوهشی : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۶

۲- همیشه و در تمام حالات به یاد محبوب بودن۳- مقید شدن به اوامر و نواهی و تسلیم کامل بودن۴- اطاعت و بندگی۵- باز شدن چشم و گوش ، برای…