در سوالات مغناطیس کنکور، میدان های مغناطیسی ، مانند میدان های گرانشی ، دیده نمی شوند یا لمس نمی شوند. ما می توانیم احساس کنیم میدان گرانشی زمین را به سمت خودمان و اشیاء اطرافمان بکشیم ، اما ما میدان مغناطیسی را به طور مستقیم تجربه نکنید. ما از وجود آن اطلاع داریم میدان مغناطیسی با تأثیر آنها بر روی اجسامی مانند قطعات فلزی مغناطیسی ، به طور طبیعی سنگهای مغناطیسی مانند سنگ آهک یا آهنرباهای موقتی مانند کویلهای مس که حامل آنها هستند یک جریان الکتریکی. در سوالات مغناطیس کنکور اگر سوزن مغناطیسی را روی چوب پنبه در یک سطل آب قرار دهیم ، به آرامی خود را با میدان مغناطیسی محلی هم تراز می کند. روشن کردن جریان در a سیم مسی می تواند یک سوزن قطب نما در نزدیکی ایجاد کند. مشاهداتی مانند این منجر شد توسعه مفهوم میدان های مغناطیسی. حلقه فعلی میدان مغناطیسی را نشان می دهد که توسط الگوی پوش های آهنی نشان داده شده است. این میدان مغناطیسی همان میدان ای است که توسط دائمی تولید می شود آهن ربا. ما می توانیم قدرت آن آهنربای فرضی را از نظر مغناطیسی کم کنیم ممان m.

مطابق سوالات مغناطیس کنکور ممان مغناطیسی توسط یک جریان فعلی و همچنین ایجاد می شود بستگی به مساحت حلقه فعلی (هر چه حلقه بزرگتر باشد ، ممان بزرگتر است). بنابراین می توان مقدار ممان را با m = iπr2 تعیین کرد میدان مغناطیسی یک میدان بردار است زیرا ، در هر نقطه ، هم جهت دارد و هم اندازه. میدان آهنربای میله را در شکل در نظر بگیرید. جهت میدان در هر نقطه توسط فلش ​​ها داده می شود ، در حالی که قدرت بستگی به چقدر نزدیک دارد خطوط میدان به یکدیگر هستند. خطوط میدان مغناطیسی نشان دهنده شار مغناطیسی است. چگالی خطوط شار یک اندازه گیری از قدرت میدان مغناطیسی است: مغناطیسی القایی ب درست همانطور که حرکت ذرات با بار الکتریکی در یک سیم (جریان) ایجاد می کند میدان مغناطیسی (قانون آمپر) ، حرکت یک میدان مغناطیسی باعث ایجاد جریان های الکتریکی می شود در سیمهای مجاور هرچه میدان مغناطیسی قوی تر باشد ، جریان در سیم قوی تر است. بنابراین می توان قدرت القایی مغناطیسی (چگالی مغناطیسی) را اندازه گیری کرد خطوط شار) با حرکت یک سیم رسانا از طریق میدان مغناطیسی. القاء مغناطیسی را می توان چیزی دانست که اختلاف بالقوه را ایجاد می کند ولتاژ V در یک هادی از طول l هنگام هادی نسبتا حرکت می کند به القا مغناطیسی B با سرعت v: V = vlB.

از این رو در سوالات مغناطیس کنکور ، ما می توانیم واحد القایی مغناطیسی را مشتق کنیم: تسلا (T). یکی تسلا مغناطیسی است القایی که در هادی طول 1 متر پتانسیل 1 ولت ایجاد می کند هنگام حرکت با سرعت 1 متر در ثانیه. بنابراین اکنون واحد های B: V · s را می شناسیم. m − 2 = T. مغناطش M یک ممان نرمال است (Am2). از نماد M برای حجم استفاده خواهیم کرد عادی سازی (واحدهای Am − 1) و Ω برای عادی سازی جرم (واحد Am2kg-1). در نتیجه مغناطش عادی شده حجم همان واحدهای H را دارد که دلالت بر این امر دارد در جایی جریان دارد ، حتی در آهنرباهای دائمی. از نظر کلاسیک، بارهای زیر اتمی مانند پروتون و الکترون را می توان تصور کرد همانطور که مدارهای ریز را ردیابی می کند و مانند ممان های مغناطیسی کوچکی رفتار می کند. آنها پاسخ می دهند به میدان مغناطیسی خارجی تبدیل شده و باعث ایجاد مغناطش ناشی از آن می شود.

 

By edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *