منابع مقالات علمی : بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در …

تداوم فعالیت بورس اوراق بهاداردرهرکشوری نشان ازتداوم مراحل رشد وتکامل اقتصادی آن کشور دارد. در حال حاضر در اغلب کشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه، بورس اوراق بهادار از ارکان…

تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در …

وپیشینهی پژوهش2-1 مقدمهوقوع بحران مالی جهانی لزوم برقراری ثبات بیشتر در نظام اقتصادی دنیا، ارتقای بهرهوری و پاسخگویی در دولتها را بیش از پیش نمایان ساخته است. از سوی دیگر،…

پژوهش دانشگاهی – تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش …

مقصود از واژهی «همسانی» این است که رویدادهای مشابه به عنوان اقلام همانند ثبت یا منظور شوند. اغلب تصور بر این است که اگر شرکتها در ارائهی گزارشات مالی از…

سامانه پژوهشی – تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در …

1-2بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….41-3 ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………71-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………81-4-1 اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………..81-4-2 اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………….81-5 پرسشهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..91-6 فرضیههای پژوهش………………………………………………………………………………………………………91-7 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..91-8 جامعهی آماری و انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………. .101-9 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و…