بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در …

k=1,2,…..,N i=1,2,…..,Nاندیس k تعداد متغیرهای توضیح دهنده را نشان می دهد. اغلب برای شروع، شکل این تابع را خطی فرض می کنند:رابطه ۱۴-۳)در اینجا اندیس i نشان دهنده تعداد مشاهداتی…

بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی های رقابتی و …

اگر بخواهیم واژه رگرسیون را از لحاظ لغوی تعریف نماییم ، این واژه در فرهنگ لغت به معنی پس روی، برگشت و بازگشت است. اما اگر آن را از دید…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی …

جدول ۱۰٫ تحلیل توصیفی سوالات نوشتار……………………………………………………………………۵۲جدول ۱۱٫ پایایی متغیر کسب اطلاعات………………………………………………………………………..۵۶جدول ۱۲٫ پایایی متغیر انتشار دانش…………………………………………………………………………….۵۷جدول ۱۳٫ پایایی متغیر تفسیر مشترک………………………………………………………………………….۵۸جدول ۱۴٫ پایایی متغیر حافظه سازمانی………………………………………………………………………..۵۹جدول ۱۵٫ پایایی متغیر انعطاف…

بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، …

فرضیه ۹: کاربرد استراتژی رهبری هزینه به طور معناداری بر عملکر مشتری محور تاثیر دارد.فرضیه ۱۰: عملکرد مشتری محور به طور معناداری بر عملکرد کسب و کار محور تاثیر دارد.جدول۱٫…

علمی : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت …

رهبر چگونه می تواند دیگران را رهبری کند تا خود را رهبری کنند؟ هفت گام ضرورت دارد: رهبر خویشتن شدن: قبل از اینکه یاد بگیریم دیگران را چگونه رهبری کنیم،…