علمی : بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در …

۱-۴-۳ روش کتابخانه ایبرای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق (داده های ثانویه) از اسناد و مدارک، کتابها و مقالات موجود در کتابخانه دانشگاه، مراکز اسناد و مدارک…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۲

با دو عالـم عشــق را بیگانگــی انـدرو هفتــادو دو دیوانــگیمطرب عشق این زند وقت سماع بندگی بندو خـدااوندی صداعپس چه باشد عشق ، دریای عدم در شکسته عقل را آن…

بهشت و جهنم در دیوان ناصر خسرو- قسمت ۴

در مورد کیفر اعمال در اسلام، سه نوع مجازات تعیین شده است:«۱٫ مجازات قراردادی بین عقلاء مجازاتی که با گناه رابطه‏ی تکوینی، طبیعی و علی و معلولی دارند. مجازاتی که…

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۱۲

در بحث تفسیر قرارداد، دادرس با رجوع به قرارداد باید دریابد که آیا تراضی و توافق طرفین در جهتی حرکت کرده است که مغایر با منافع و مصالح اجتماعی است…

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۲۶

است.(۱)صرفنظر از اینکه قاعده نقض غرض یک قاعده عقلی است و ارتکاب آن برای مقنن از محالات است و اصولاٌ احتیاج به نص خاصی ندارد، معهذا میتوان مواردی را نشان…

پژوهش دانشگاهی – مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت …

به همین علت است که حقوقدانان فرانسه آنها را تحت عنوان «استثناء نظم عمومی» و «استثناء تقلب نسبت به قانون» مورد مطالعه قرار می دهند. البته برخی قائلند که نظم…

بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 12

عبادتتعریف مفهومیمنظور از عبادت در پژوهش حاضر آن دسته از رفتار های فرد است که در ارتباط با پرستش و اطاعت محض از خدا و در ارتباط با خداوند بروز…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 11

(( عابدی جعفر ، 1386 ، ص 33) ))با لحاظ ابعاد جامع (( خود ))، مدیریت برخود به معنی واقعی کلمه به مفهوم شناخت و استفاده ی بهینه از تمام…

منابع مقالات علمی : بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ …

ودرنهایت اینکه صنعت گردشگری می تواند یکی ازابعاد رشداقتصادی باشدوهمزمان اقتصاد کشوررا ازحالت تک بعدی بودن رهایی دهدپس بایددر راستای گسترش این صـنعت گامهایی موثر و در واقع راهگــشا برداشت.(…

تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در …

وپیشینهی پژوهش2-1 مقدمهوقوع بحران مالی جهانی لزوم برقراری ثبات بیشتر در نظام اقتصادی دنیا، ارتقای بهرهوری و پاسخگویی در دولتها را بیش از پیش نمایان ساخته است. از سوی دیگر،…