برچسب: سرمایه گذاری

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

۲-۸-۳ آزمون مانایی(استایی) متغیرهاسری زمانی[۸۰]، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه تحلیل تجربی است. در تحقیقات…