سایت مقالات فارسی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، …

قابلیت های یادگیرنده سازمانی=OLانعطاف پذیری راهبردی=SFاستراتژی تمایزDS=استراتژی رهبری هزینهCLS=عملکرد مشتری محورCP=عملکرد کسب و کار محورBP=با توجه به مدل تحقیق، سوالات مهمی می توان برای نوشتار حاضر در نظر گرفت که…

بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- …

*آذر، عادل – مؤمنی ، منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات سمت ، 1381، چاپ ششم ،ج2*امیرکبیری ، علیرضا، سازمان و مدیریت ، 1374، نشر هور*ایران…