دسته بندی علمی – پژوهشی : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۹

عشــق‌هایی کـز پـی رنگــی بود عشـــق نبـود عاقبت ننگــی بود[۴۹]۳عشق قهّار است و من مقهور عشق چون قمر روشن شدم از نور عشق[۵۰]۴«او ، اگرچه هستی را سراسر عشق می‌داند…

تحقیق – تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش …

1- اثر انتشار پیشبینی، تحقیقات نشان میدهد در محیطهایی که انتشار پیشبینی اختیاری است؛ مدیران هنگامی سود را پیشبینی میکنند که انتظار آنها از عملکرد آیندهی شرکت متفاوت از انتظار…