جستجوی مقالات فارسی – بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ …

شکل شماره 12 -جاذبه های طبیعی452-26- جاذبه های فرهنگیمنزلگاه های فرهنگی ؛تاریخی ؛باستانی ؛صنایع دستی وهنرها ؛فعالیت های اقتصادی جالب توجه ؛نواحی جذاب شهری ؛ موزه ها ؛ جشنواره ها…

سامانه پژوهشی – بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) …

4- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….864-1- متغیرهای جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………………………………..90-864-2- توصبف آماری داده ها …………………………………………………………………………………………………………….95-914-3- تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..131-96 ه عنوان صفحه فصل پنجم –بحث ؛نتیجه گیری و پیشنهادها5- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..1335-1-…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ …

شکل شماره 6 – مولفه های آموزشی – علمی گردشگری در کتابهای روز جهانگردی …………………………………………………..39شکل شماره 7- چارچوب تصمیم گیری مصرف کننده ……………………………………………………………………………………….41شکل شماره 8 – اثر مثبت و منفی…