دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، …

این نوع استراتژی در سال های دهه ۱۹۷۰ به وسیله عمومی شدن مفهوم منحنی تجربه به طور فزاینده ای متدوال شده است. این استراتژی خود راهکاری برای دست یابی به…

ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی …

جدول4-9) خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATMو بهبود عملکرد …………73جدول4-10) تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و بهبود عملکرد …………73جدول4-11) ضرایب مدل های رگرسیون…