بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی …

تمپلتون، لوییس و اسنایدر (۲۰۰۲) مجموعه ای از فعالیت ها (اکتساب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه سازمانی) در سازمان که به طور هدفمند یا خود به خود به…

علمی : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت …

رهبر چگونه می تواند دیگران را رهبری کند تا خود را رهبری کنند؟ هفت گام ضرورت دارد: رهبر خویشتن شدن: قبل از اینکه یاد بگیریم دیگران را چگونه رهبری کنیم،…