جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی …

جدول ۱۰٫ تحلیل توصیفی سوالات نوشتار……………………………………………………………………۵۲جدول ۱۱٫ پایایی متغیر کسب اطلاعات………………………………………………………………………..۵۶جدول ۱۲٫ پایایی متغیر انتشار دانش…………………………………………………………………………….۵۷جدول ۱۳٫ پایایی متغیر تفسیر مشترک………………………………………………………………………….۵۸جدول ۱۴٫ پایایی متغیر حافظه سازمانی………………………………………………………………………..۵۹جدول ۱۵٫ پایایی متغیر انعطاف…

سایت مقالات فارسی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، …

قابلیت های یادگیرنده سازمانی=OLانعطاف پذیری راهبردی=SFاستراتژی تمایزDS=استراتژی رهبری هزینهCLS=عملکرد مشتری محورCP=عملکرد کسب و کار محورBP=با توجه به مدل تحقیق، سوالات مهمی می توان برای نوشتار حاضر در نظر گرفت که…

پژوهش دانشگاهی – ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب …

عوامل مديريتي– استراتژيک، عوامل فني – تخصصي، عوامل قانوني– اجتماعي، عوامل اقتصادي – مالي گسترش استفاده از پول الکترونيکي موجب پژوهشي در سال (1384) توسط معاونت برنامه ريزي امور اقتصادي…