شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی …

دسته اول ۰۰/۱ ۰۰/۱ الگوی غذایی نا سالم دسته دوم (۹۱/۳ – ۲۶/۱) ۲۲/۲ (۳۶/۴ – ۱۰/۱) ۱۹/۲ P-value ۰۰۵/۰ ۰۲/۰ ۱ دسته اول شامل مقادیر کمتر و یا مساوی میانه…

دسته بندی علمی – پژوهشی : شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی …

اجاره ای یا رهنی (۱/۴۱) ۴۴ (۸/۴۵) ۴۳ (۵/۵۴) ۱۸ (۰/۴۵) ۹ ۷۲/۰ منزل بستگان (۶/۶) ۷ (۴/۷) ۷ (۱/۶) ۲ (۰/۰) ۰ درآمد (تومان) ۴/۵۹۱۵۴۹ ±۵/۱۱۷۵۷۴۲ ۲/۶۶۹۶۸۳ ±۰/۱۱۵۷۵۰۰ *۴/۴۹۵۲۶۰…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت …

ارائه بینش و تعیین جهت، همراه با اعطای آزادی به اشخاص در جهت نوآوری و ابتکارات فردی روشن کردن دقیق انتظارات و نیازمندی ها درک و تمجید مکرر از کار…