بهشت و جهنم در دیوان ناصر خسرو- قسمت ۳

ناصرخسرو برای بیان بهشت و جهنم از واژگانی چون: فردوس، برزخ، رضوان، جنان و … استفاده نموده است. استفاده از کلمه بهشت و مترادفات آن بیشتر از دوزخ در دیوان…

سامانه پژوهشی – بهشت و جهنم در دیوان ناصر خسرو- قسمت ۷

فاطمیان یا فرقه اسماعیلیه، اولین دولت شیعی بودند که در تاریخ ظهور کرده بودند و قلمرو حکومتی آنان در ابتدا قسمتی از آفریقا بود و کم‏کم مناطق مصر، شام، حجاز،…

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

مقاله: ژرژل دل و کیو، قراردادهادر حقوق کامن لا،ترجمه جوتد واحدی،چاپ اول،میزان،تهران،۱۳۸۰پایان نامه: سجادی گیلانی،محمود،تفسیر قراردادها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق تهران۱۳۷۵همچنین کتاب:۱٫bailey(S H),Gunn(Michael),ormerod(David)and ching(jane),(1996),modern English legal system.3 edition,sweet& Maxwell, London.۷)…

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۳۲

ب- از نظر ضمانت اجراصرفنظر از اختلافاتی که در مفهوم نظریه تقلب و نظریه مسئولیت وجود دارد، مبنای ضمانت اجرای تقلب با مبنای ضمانت اجرای قانونی مسئولیت یکی نیست. مسئله…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت …

ارائه بینش و تعیین جهت، همراه با اعطای آزادی به اشخاص در جهت نوآوری و ابتکارات فردی روشن کردن دقیق انتظارات و نیازمندی ها درک و تمجید مکرر از کار…