دسته بندی علمی – پژوهشی : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۷

هنرعشق است و دانایی زعلم و عقل یکتایی خوش آنکس کو دلی دانا و جانی پرهنردارد۲دل دفتــرِعشــقت نفــور از رقــم عـــقل جامــی بتراش این رقم از دفتــرم امـــروز ۳با وجودِ…

دسته بندی علمی – پژوهشی : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۳

۹-همان، ص ۱۲۴، ب۹۳۵پایه پایه عـقل ازآن سلّــم چو می‌آیــد فــرو می‌نهــد گویی ز هر پایه فــرازِ عرش پا۱چون دبیرعقل زد بهــر من این سنجیــده رأی سر زد ازخاطر به…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۴

۷ – همان،ص۴۷۱،ب۴۵۸۸ – همان،ص۵۰۳،ب۸۱۵۹ – همان،ب۸۱۶۱۰ – همان،ص۶۶۴،ب۲۵۹۹۴- عقل فعال (بالمستفاد)در این مرتبه ، همه استعدادهای مراتب پیش از میان رفته ، یعنی به فعلیت رسیده ، پس همه…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۵

۷ – همان،ص۶۳۲،ب۶۶۶۵۸ – همان،ص۶۶۵،ب۶۷۸۶۹ – همان،ص۷۲۴،ب۷۶۴۸۱۰ – همان،ب ۷۶۴۹۱۱ – همان،ص۷۶۷،ب۸۱۶۰۱۲ – همان،ص ۷۶۹،ب۸۱۷۵جامی عقل کل را می ستاید چرا که انسان به وسیله ی آن می تواند خدا…

پژوهش – عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۶

عشـقت گرفت کشورِ دل،گـو عــقل بـــرو کــان مُلــک را بسنده بُــود پادشــاه یکــی[۲۲۴]۵عقل چوغوغا کند. باشد به عشـق آورده روی ورد جامــی یا غیــاث المستغیثیــن الغیاث[۲۲۵]۶دهد فــراغ ز دستانِ عـــقل…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۸

قد من گر زغم عشق تو خم شد چه عجب بارِ عشق است کزان قامت افلاک خم است۱۰۱ – دیوان جامی،ص۲۰۳،ب۱۹۸۴۲ – همان ،ب۱۹۸۵۳ – همان ،ص۲۰۷،ب۲۰۳۰۴ – همان ،ص۲۲۱،ب۲۱۵۹۵…

تحقیق – عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۱۹

گر لاف عشق می‌زنم ای خواجه طعن چیست ؟ اینک سرشک سرخ و رخ زرد من گـواه۵نکـرد توبه زعشـــقِ تو جامــی آخرِ عمـــر چه جای توبه ز کاری که عمـرها…

متن کامل – عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۱

صحبتی تنگ است جامی،جان و دل را در غمش عقل محرم نیست . گو تا یکزمان بیرون رود[۱۸۸]۳عقـــل شـد مـفتـــون مشکـــین طــره ‌اش ســـاده ای در دام طـــرّاری فـتـــاد[۱۸۹]۴عمرها در…

عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۲

دل نه ز انسان به کمند توگرفتار شد ای جان که توان داشت به تدبیــرِ خرد ، چشم رهایی[۱۹۸]۲هرزمـان ازدور رخ بنمایی و پنهـــان شوی برقِ خرمن سوزِعقل و هوش…

علمی : عشق وعقل در دیوان جامی- قسمت ۲۰

گرچه لاله در چمن آمد دورنگ و گل دو روی هردو را درعشق خود یک رنگ و یک رو کرده ای۸نفـس که شـد مطمئــن ، در کنفِ عشـــقِ تو رست…