اﻫﺪاف زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮا در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺪار / پایان نامه بوم گرايي در معماري

دو زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ در ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮي را ﻣﯽﺗﻮان از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻪاي ﭘﺎﯾﺪار داﻧﺴﺖ: اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ- ﺗﺎرﯾﺨﯽ ب) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻃﻮر […]