کیفیت سود:/پایان نامه درباره کیفیت سود و قیمت گذاری

کیفیت سود

به نظر هیکس کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود بریا تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع ازسود وجود ندارد.

کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه های متفاوتی می باشد و از این رو تعاریف متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده است.

درا ین تحقیق یک مورد ازمهمترین ویژگی های کیفی سود مورد توجه قرار گرفته است.

1.پایداری سود[1]

2-6-1 پایداری سود

در تحقیقات قبلی تعاریف متعددی وجود دارد و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد.پایداری سود به معنای تکرار پذیری( استمرار) سود جاری است هر چه پایداری سود بیش تر باشد،یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است.

سودی که ناشی از فعالیت های غیر عادی و غیر مترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان های نقدی آتی به رقم سود حسابدرای به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی کنند،بلکه برای آنها پایداری و تکرار پذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است( کردستانی و مجدی، 1388).

2-7- مشخصات محیط متلاطم

محیطهای پیرامون سازمانها در سالهای اخیر نه تنها به شکلی فزاینده  متلاطم و فزاینده و دگرگون گشته،بلکه پیوستگی متقابل آنها نیز بیشتر شده است از این رو تغییرات در هر کجای این نظام به شکلی غیرقابل پیش بینی (و اغلب به نحوی خطرناک) در سایر بخشها نیز انعکاس خواهد داشت. دلایل بوجود آمدن تلاطم های در حال افزایش، عوامل زیادی می تواند باشد ابتدا موضوعات فناورانه و مهمی که امکان ارتباطات و دسترسی به یکدیگر و دانش بشری بصورت بسیار سریع و ارزان تر از قبل را بوجودآورده که خود منشأ ایجاد تغییرات زیادی می شود.دوم،تعامل بیشتر افراد جامعه و ملل مختلف ونهایتاً تغییر نگرش جامعه ها و گرایش به اجتماع که نتیجه آن تدوین قانونهای مرتبط با ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و افزایش هزینه های تولید صنایع مختلف گردیده است.در نتیجه امروزه سازمانها در محیطهای متلاطم و غیرقابل پیش بینی فعالیت کرده وتغییرات در این محیطها غیرخطی است.بنابراین نیاز به توجه و تحقیق بیشتر جنبه های مختلف این موضوع و فهم عمیق تر تلاطم وجود دارد تلاطم محیطی، معیاری و عدم اطمینان در محیط فعالیت سازمان بوده و محیطهای متلاطم بوسیلۀ سطح بالای تغییر و پویایی، پیچیدگی و عدم اطمینان و ظرفیت پایین محیط مشخص می گردد و می توان با سه مؤلفه مقدار و سطح آن را مشخص کرد.

2-7-1- ظرفیت

غنی بودن و فقیر بودن محیط با سطح و میزان منابعی که در دسترس سازمان قرار دارد.

2-7- 1 پیچیدگی

تعداد عومل خارجی که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و بر سازمان اثر می گذارند.

[1] persistence of earning