کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان//پایان نامه سیستم اطلاعاتی بیمارستان

مقالات و پایان نامه ها

سیستم اطلاعات بیمارستانی،(HIS) سیستم اطلاعاتی است که در آن اطلاعات در بانک اطلاعاتی بنحو جامعی  ذخیره شده و از آنجا در زمان و مکان نیاز به اطلاعات در فرمهاي ویژه در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد اطلاعاتی که توسط سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) جمع آوري می شود بطورکلی شامل موارد زیر می باشد:

1- آمار مربوط به میزان بار کاري: مانند پذیرش، اشغال تخت، تعداد عمل جراحی، و طول مدت اقامت بیمار

2- حسابرسی فعالیتها: مانند زمان بندي و برنامه انجام تکنیکها، لیست اقداماتی که در آینده نزدیک باید انجام شود، وظایف و اقدامات در موارد ویژه

3- وضعیت پرسنل شاعل: مانند بار یا حجم کار پرسنل شاغل، صلاحیت و شایستگی آنها، رضایت بیمار از آنها

4- عملکرد مالی: میزان استفاده از وسایل مصرفی، خسارتها، وضعیت درآمد و
هزینه ها، میزان نقدینگی موجود، پراکندگی واقعی بودجه اساس سیستم اطلاعات بیمارستانی بر مبناي استفاده از کامپیوتر و نرم افزار جامعی مربوطه می باشد، لذا براي درك بهتر مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی در ابتدا لازم است در ارتباط با اهمیت کامپیوتر در سیستم اطلاع رسانی و روشهاي استفاده از آن در بیمارستانها بحث می شود.

اهمیت کامپیوتر و اطلاع رسانی در روند توسعه جهانی بخوبی شناخته شده است. اصل کلی آن است که تکنولوژي کامپیوتري و اطلاع رسانی یک تکنولوژي فراگیر است که بر جنبه هاي عملی و ساحتاري زندگی اجتماعی اثر می گذارد. امروزه کامپیوتر به یک ابزار کلیدي براي توسعه و پیشرفت مبدل شده است. تأمین اهداف بزرگ نظام ملی بهداشت و درمان، بدون استفاده از کامپیوتر و بکارگیري تکنولوژي جدید براي سهولت و دقت در جمع آوري، طبقه بندي، بایگانی، بازیابی و پردازش داده هاي مختلف امکانپذیر نیست. در قرن بیست ویکم مدیریت نظام ملی بهداشت و درمان براي استفاده بهینه از منابع بیمارستانی و غیره ناگزیر به استفاده ازکامپیوتر در بیمارستانها خواهد بود(56).

2-3-2- اهمیت کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستانی

سیستم اطلاعاتی بیمارستانی را درمعنای گسترده تر سیستم اطلاعات بهداشتی می گویند.واقعیت ان است که امروز یک بیمارستان نمی تواند همچنان بصورت سنتی کارپروسه پرونده بستری یا سرپایی بیمارراانجام دهد.پایین اوردن زمان پذیرش،زمان ترخیص،زمان انتقال بیمار،زمان ثبت دستورات پزشکی ودرخواست های پاراکلینکی ،زمان اخذ جواب ها،زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده،بالابردن میزان دقت درج اطلاعات ودرخواست ها که درحالت دستی ناخواناهستند،تسریع ارتباطات بین بخشی ودرنهایت بالابردن رضایت بیمار،ارایه خدمات بهتر،دریاف گزارشات روزانه وزمانی،اطلاع ازوضعیت درامدوهزینه بیمارستان،تعدیل نیروهاوغیره مسایلی هستندکه نیازبیمارستان به سیستم اطلاعاتی بیمارستان را دو چندان می کند.

برای افزایش دقت وتسریع درارایه خدمات به بیمار،تسریع درتشکیل وگردش پرونده دربیمارستان بازیابی سریع پرونده برای اهداف گوناگون همچون تحقیقات ومطالعه دانشجویان زیربط وامکان استفاده اسان ازمدارک پزشکی و….وجود سیستم های اطلاعاتی درهربیمارستانی ضروری است.سیستم اطلاعات بیمارستان تمامی این مسایل رابرای بیمارستان حل می کندوبیمارستان راازیک سازمان سنتی به یک مرکزمدرن درمانی تبدیل می کند.اماسیستم اطلاعات بیمارستانی باید براساس استانداردهای معتبر جهانی باشد.یک سیستم اطلاعاتی بیمارستانی اگربدون توجه به استاندارد های فناوری وعلوم پزشکی جهانی نوشته شده باشدوفقط بصورت محلی کارکندجوابگوی آینده بیمارستان نخواهدبود.استانداردهایHL7(پروتکل استاندارد های بین المللی تبادل اطلاعات بهداشتی ودرمانی)وDICOM(استاندارد انتقال تصاویر پزشکی)ازجمله استانداردهاي لازم برای یک HISمیباشد (57).

اعم نيروي بي القوه استفاده ازتكنولوژي اطلاعات دربخش سلامت براي مراقبت هاي باليني مصرف مي شود.كاربرد اين سيستم باعث انجام موثرفعاليت هاي درماني ازطريق كم كردن هزينه هاي خدمات ارايه شده مي شودبطوريكه بدون اينكه ازكاهش ارايه خدمات بكاهد باعث افزايش بهروري ارايه دهندگان خدمات مي شود.