• جنسیت مدیران پاسخ گو

برای بررسی پراکندگی جنسیتی مدیران پاسخ گو در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی اطلاعات مربوط به هر دو گروه در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است.

نمایشگر 4.1 جنسیت مدیران پاسخ گودر شرکت های بیمه خصوصی

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد 59 59
زن 41 41
جمع کل 100 100

نمایشگر 4.2 درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان شرکت های بیمه خصوصی

 

همان طور که مشاهده می شود، ازکل 100 مدیربخش خصوصی در بین کلیه شرکت های بیمه خصوصی پاسخ گو، 59درصد مرد و مابقی که برابر 41 درصد است، زن هستند. بنابراین ساختار جنسیتی مدیران ارشد در شرکت های بیمه خصوصی به گونه ایی است که تعداد مدیران مرد بیش تر از مدیران زن است.  در شرکت های بیمه دولتی تعداد مدیرانی که پرسشنامه را پاسخ گفتند، 50 نفر است. اطلاعات مربوط به جنسیت مدیران بخش دولتی در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است.

نمایشگر 4.3 جنسیت مدیران پاسخ گودر شرکت های بیمه دولتی

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد 35 70
زن 15 30
جمع کل 50 100

 

 

نمایشگر 4.4 درصد فراوانی جنسیتی در شرکت های بیمه دولتی

در شرکت های بیمه دولتی همان طور که مشاهده می شود، 70 درصد از پاسخ گویان را مدیران مرد و 30 درصد را مدیران زن تشکیل می دهد. همان طور که مشخص است در شرکت های بیمه خصوصی درصد حضور زنان در پست های مدیریتی بیش تر از شرکت های دولتی است.

  • سن پاسخ گویان

به منظور شناخت ترکیب سنی مدیران پاسخ گو در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی، اطلاعات مربوطه در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است.

نمایشگر 4.5 فراوانی رده های مختلف سنی در شرکت های بیمه خصوصی

سن فراوانی درصد فراوانی
26 تا30 سال 21 21
31تا 35 سال 17 17
36تا40 سال 38 38
41تا 45 سال 10 10
46تا 50 سال 7 7
51 تا 55 سال 7 7
جمع کل 100 100

 

نگاهی به امار فوق بیان گر این مطلب است که بیشتر مدیران در شرکت های بیمه خصوصی در رده سنی 36 تا 40 سال بوده اند. کمی تامل در نمایشگر فوق نشان می دهد که مدیران جوان در صنعت بیمه در بخش خصوصی سهم قابل ملاحظه ایی را به خود اختصاص داده اند. 38درصد از مدیران زیر 35 سال سن دارند و این نشان دهنده تمایل زیاد شرکت های بیمه به استفاده از نیروی فکر و خلاقیت مدیران جوان است.