مدل چارچوب یکپارچه سازی ایزو/پایان نامه رابطه نظریه وابستگی با عملکرد عملیاتی

مدل چارچوب یکپارچه سازی برای انگیزه­ی ایزو9000، عمق پیاده­سازی ایزو و عملکرد شرکت

مدل ارائه شده در این مطالعه شامل سه بخش است. مولفه­ی اول، تأثیر انگیزه در عمق اجرای ایزو9000 را توصیف می­کند. مولفه­ی دوم، توصیف تأثیر عمق پیاده­سازی ایزو9000  و مولفه­ی سوم، روابط میان ابعاد مختلف عملکرد شرکت، و برخی از مطالعات انجام شده در استاندارد ایزو9000 را که از مدیریت کیفیت و ادبیات بازاریابی مشتق شده ­است را توصیف می­کند.

در این مدل:

انگیزه­ی داخلی. شامل کاهش قیمت، بهبود کیفیت و استفاده از دانش کارکنان

انگیزه­ی خارجی. شامل سود آوری بازار، نیازهای مشتری و اجتناب از موانع صادرات

اجرای ایزو9000. شناسایی جوانب کیفیت، توصیف رویه­های استاندارد، مستندسازی، آموزش، حمایت مدیریت ارشد و اقدام اصلاحی

عملکرد عملیاتی. شامل افزایش بهره­وری، کاهش قیمت، بهبود رویه­های داخلی و بهبود روحیه­ی کارکنان

عملکرد بازار. شامل بهبود در تحویل به موقع، بهبود کیفیت درک شده و بهبود رضایت مشتری

سهم بازار. افزایش سهم بازار

عملکرد کسب و کار. افزایش سودآوری می­باشد (یوجانگ، لین، 2008، صص 197-198).

حتما بخوانید :   تعهد هنجاري-پایان نامه درباره عملکرد کارکنان بیمه