پایان نامه درباره توسعه بیمه های الکترونیک//چالش های بیمه

چالش ها

1 ـ از آنجايي كه اشاعه بيمه هاي الكترونيكي به عنوان يك پيش نياز گسترش و بومي سازي تجارت الكترونيكي مطرح است، در شرايطي كه اعتماد سازي ميان طرفين معامله در فضاي الكترونيكي شكل نگرفته باشد، هم تجارت الكترونيك و هم رواج بيمه هاي الكترونيكي در كشور امكان پذير نخواهد بود.

بر اين اساس تسريع در فرايند اجرايي و كاربردي نمودن امضاي ديجيتالي در كشور (كه به منزله شناسنامه اي است كه هويت واقعي مجازي را براي كسب و كار الكترونيكي تاييد مي كند) مي تواند به گسترش بيمه هاي الكترونيكي كمك نمايد.

2 ـ عدم تطابق سرعت در بيمه هاي سنتي با فرايند تجارت الكترونيكي باعث مي شود گسترش اين گونه از تجارت نيز با مشكلات ساختاري مواجه شود. لذا اجرايي شدن بيمه هاي الكترونيكي به شكل گيري تجارت الكترونيكي در كشور سرعت مي بخشد.

3 ـ به جهت عدم ارايه پوشش هاي بيمه اي متنوع در كشور توسط بيمه هاي سنتي و ضرورت ارايه اين نوع خدمات بيمه اي جهت تسريع فرايند بومي سازي تجارت الكترونيكي در كشور، ارايه دهندگان محصولات با شيوه هاي رايج در تجارت الكترونيكي با مضايق و مشكلات عديده اي مواجه مي شوند.

4 ـ عدم وجود زمينه به كارگيري پول الكترونيكي در كشور يكي ديگر از چالش هاي عمده گسترش بيمه هاي الكترونيكي در كشور به شمار مي رود.

5 ـ به دليل عدم اشاعه بيمه هاي الكترونيكي، مديريت ريسك شركت هايي كه مايل به ارايه محصولات در قالب تجارت الكترونيكي هستند، به درستي انجام نمي شود. ورود به عرصه تجارت الكترونيكي ريسك هاي جديدي را مطرح مي سازد كه در فضاي تجارت سنتي معنادار نيستند. لذا فقدان بيمه هاي الكترونيكي برنامه ريزي و مديريت ريسك آن ها را با اخلال مواجه مي سازد(گودرزی و فلاحتی،1386).

2-12-3. راهبردها

1 ـ اجراي موفق برنامه جامع[1] فن آوري اطلاعات (برنامه ريزي استراتژيك)

2 ـ تنظيم چارچوب حقوقي و قانوني جهت فعاليت هاي تجارت الكترونيكي و از جمله بيمه هاي الكترونيكي، به عنوان اقدامات مقدماتي مي توان به ايجاد مبناي قانوني براي امضاهاي الكترونيكي، پول الكترونيكي و در نهايت به قانون بيمه الكترونيكي اشاره نمود.

3 ـ افزايش زمينه هاي دسترسي به اينترنت از طريق تدارك زير ساخت هاي اساسي (از قبيل خطوط مخابراتي و اينترنت پر سرعت و…).

4 ـ ارتقاء آگاهي مديران صنعت بيمه از فوايد بيمه هاي الكترونيكي.

5 ـ تربيت نيروي انساني متخصص جهت گسترش هر چه سريعتر بيمه هاي الكترونيكي.

6 ـ فرهنگ سازي جهت پذيرش اين نوع بيمه از طرف بيمه گذاران و بيمه گران.

7 ـ اعتماد سازي بين بيمه گران و بيمه گذاران جهت تبادل الكترونيكي داده ها.

8 ـ كاهش هزينه ها و ارايه متنوع تر و كارآتر بيمه هاي الكترونيكي در قياس با بيمه هاي سنتي .

9 ـ خصوصي سازي شركت های بيمه.

10 ـ بيمه هاي الكترونيكي سبب شتاب فرايند مبادلات مي شود و لذا فرصت هاي تقلب و كلاهبرداري افزايش مي يابد. بر اين اساس، طراحي  و معرفي نهادهاي جديد نظارتي كه قادر به فعاليت در چارچوب مجازي اينترنتي باشند، الزامي مي شود(گودرزی و فلاحتی،1386).

[1] . Master Plan