پایان نامه درباره تبلیغات شركت/تبليغات

مقالات و پایان نامه ها

تبليغات

اهميت تبليغات در رابطه با شكل گيري نگرش‌ها، در زمينه تصميم­گيري خريد و نيز كاهش ريسك‌هاي مرتبط با تصميمات خريد در تحقيقات متعددي مورد توجه قرار گرفته است. ويژگي‌هاي خدمات از جمله ناملموس بودن،‌ تغيير پذيري و تفكيك ناپذيري توليد و مصرف، ‌مشتريان را مجبور مي كند تا با استفاده از ديدگاه ديگران هنگام ارزيابي خود،‌ پيش از خريد توجه بيشتري نمايند،‌ چرا كه ريسك ادراك شده از خريد خدمات در مقايسه با خريد كالاها بيشتر است. در نتيجه خريداران خدمت در تصميم­گيري خريد خود بيشتر به تبليغات  اعتماد مي كنند.

تبلیغات عبارت است از ارائه یک کالا، پیام، ایده و یا خدمت به صورت غیر شخصی، توسط یک رسانه مشخص ( فرهنگی و محب علی، 1377).

تبليغات يكي از ابزار‌هاي مهم سازماني براي فروش است و افراد زيادي را در سازمان‌ها به خود مشغول كرده و مقادير زيادي از بودجه را به خود اختصاص داده است.

اهداف تبليغات را مي‌توان به صورت زير برشمرد: (Farbey, 2002)

 • تبليغات براي كسب و كارهاي تجاري، جهت فروش كالا و خدمات.
 • تبليغات براي استخدام.
 • تبليغات دولت جهت آگاهي دادن عموم.
 • تبليغات براي اعلان‌ها و اخطارهاي محلي.
 • تبليغات براي كتاب، مسافرت و دوره‌هاي آموزشي.
 • تبليغات براي خدمات مالي يا براي فعاليت‌هاي تفريحي.
 • تبليغات سازمان‌ها جهت اعلام نتايج.
 • تبليغات براي كالا‌ها و خدمات درماني.
 • تبليغات اشخاص براي خريد و فروش اجناس شخصي.
 • تبليغات افراد سياسي جهت راي آوردن در انتخابات.

تبليغات شكلي از ارتباط غيرشخصي است كه در ازاي پرداخت پول به وسيله يك حامي مالي مشخص با استفاده از رسانه‌هاي گروهي، براي ترغيب مخاطب يا تاثير‌گذاري بر او صورت مي‌گيرد. بنابراين تبليغات مشتمل بر شش عنصر است: اول اينكه شكلي از ارتباطات است. ثانياً اين ارتباط چون جمعي مي‌باشد يك ارتباط غيرشخصي است، يعني تبليغ براي شخص معين ساخته نمي‌شود.

سوم اينكه براي تبليغ پول پرداخت مي‌شود و چهارم حامي مالي آن (تبليغ‌كننده) مشخص است. پنجم تبليغ با استفاده از رسانه‌هاي گروهي فرستاده مي‌شود. و آخر اينكه تبليغ براي ترغيب و تاثير‌گذاري روي مخاطبان و مصرف‌كنندگان فرستاده مي‌شود.

تبليغ، هر‌گونه ارا‌يه و عرضه ايده‌ها، كالاها يا خدماتي است كه يك واحد تبليغاتي، فرد يا موسسه مشخص انجام مي‌دهد و مستلزم پرداخت هزينه مي‌باشد (محمديان، 1385).

تبليغات مي‌تواند جهت ايجاد يك تصوير بلندمدت از محصول يا آغاز يك فروش سريع و كوتاه‌مدت به كار رود. تبليغات مي‌تواند به صورت كارآمد به خريداران كه از لحاظ جغرافيايي پخش شده‌اند دسترسي پيدا كند. جدا از نوع تبليغات انجام شده، تنها تبليغاتي ممكن است روي فروش تاثير‌گذار باشد كه مصرف‌كنندگان باور داشته باشند، نام تجاري تبليغ شده ارزش مطلوبي را براي آن‌ها خواهد داشت(Kotler, 2005).

علیرغم هزينه‌هاي سر‌سام‌آور، هنوز تبليغات به طور قابل ملاحظه‌اي يك راه كارآمد به علت دسترسي به عامه خريداران است و با در نظر گرفتن تعداد مخاطبان مي‌توان نتيجه گرفت كه هزينه آن بسيار پايين‌تر از آن چيزي است كه به نظر مي‌رسد.

محمديان (1385) پانزده مزيت را براي تبليغ برشمرده است:

 • تبليغات به اشاعه اطلاعات و تعالي فرهنگ عمومي كمك مي‌كند.
 • تبليغات باعث افزايش فروش، سود، سهم بازار، سرعت گردش سرمايه، اعتبار و حيثيت كالا مي‌شود.
 • تبليغات حجم داد و ستد را افزايش داده و باعث رونق بازار مي‌شود.
 • تبليغات باعث تنوع محصول و نوآوري مي‌شود.
 • تبليغات برخورد كاسب‌كارانه را به برخورد علمي و اقتصادي مبدل مي‌كند.
 • تبليغات هزينه‌هاي حمل و نقل و توزيع را كاهش مي‌دهد.
 • تبليغات محدوده جغرافيايي بازار را گسترش مي‌دهد.
 • تبليغات تقاضاي جديد خلق مي‌كند.
 • تبليغات رسانه‌ها را سازمان مي‌دهد و تقويت مي‌كند.
 • تبليغات باعث عادت در مشتري مي‌شود.
 • تبليغات در مصرف‌كننده اعتماد ايجاد مي‌كند.
 • تبليغات باعث شفاف شدن بازار مي‌شود.
 • تبليغات باعث ايجاد رقابت مي‌شود.
 • تبليغات، مشتري مردد را به مشتري مصمم تبديل مي‌كند.
 • تبليغات مشوق بهبود مداوم كيفيت كالا‌هاست