1-1-1-1    اسناد حمل‌ونقل چندوجهی:[1]

از ویژگی‌های اسناد حمل و نقل چندوجهی در مقایسه با برنامه‌های دریایی (که قابلیت انتقال دارند) امکان صدور این اسناد به‌صورت قابل انتقال یا غیرقابل انتقال می‌باشد.

سند حمل چندوجهی به‌وسیله متصدی حمل یا شخصی که از طرف وی اختیار دارد، صادر و حاوی مشخصات کامل محموله می‌باشد. امروزه بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین‌الملل سند حمل چندوجهی که معمولاً قبل از آغاز حمل صادر می‌شود، قابل قبول سیستم بانکی است و تأکید در مورد پذیرش بارنامه‌هایی که مبین شروع حمل می‌باشد از سال 1389 به بعد کاهش یافته است. (امرائی, 1391)

 

1- کنوانسیون حمل و نقل چندوجهی[2]

این کنوانسیون در سال 1980 توسط سازمان ملل تدوین شد.

حمل کننده مسئول فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

–  تأخیر در تحویل: غرامت در تحویل کالا 5/2 برابر کرایه حمل بسته‌هایی که با تأخیر تحویل شده‌اند حداکثر کل کرایه حمل مشروط به مطالبه ظرف 60 روز از تاریخ تحویل کالا

– مفقودی، کسری، آسیب دیدگی کالا: سقف غرامت مبلغ 920 SDR برای هر بسته یا واحد کالا و 75/2 SDR برای هر کیلو ناخالص هرکدام بیشتر باشد. اگر حمل از طریق دریا نداشته باشد، سقف غرامت 33/8 SDR برای هر کیلو ناخالص می‌باشد.

– مهلت ادعا برای خسارت پنهان 6 روز از تاریخ دریافت کالا و به‌صورت اخطار کتبی

– اگر کالا ظرف 90 روز از تاریخ سند حمل به مقصد نرسد، مفقود شده تلقی می‌گردد.

– مرور زمان: دو سال

2- مقررات حمل چندوجهی اتاق بازرگانی بین‌الملل و کنفرانس توسعه و تجارت

این مقررات در سال 1992 با توجه به لزوم استفاده از حمل و نقل چند وجهی و اسناد آن در صنعت حمل و نقل توسط اتاق بازرگانی بین‌الملل و انکتاد جهت بهره برداری اختیاری در قراردادهای حمل چندوجهی تهیه و توصیه گردیده است. مسئولیت متصدی حمل از زمان در اختیار گرفتن کالا برای حمل آغاز و تا تحویل در مقصد به گیرنده ادامه دارد.

 • تعهدات متصدی حمل
 • تأخیر در تحویل: سقف غرامت تأخیر در تحویل کالا برابر کرایه حمل
 • مفقودی، کسری یا آسیب دیدگی کالا: سقف غرامت مبلغ 666.67 SDR برای هر بسته یا واحد کالا و یا SDR2 برای هر کیلو ناخالص هر کدام بیشتر باشد. اگر حمل از طریق دریا نداشته باشد، سقف غرامت 8.33 SDR برای هر کیلو ناخالص می‌باشد.
 • در صورتی که کالا ظرف 90 روز از تاریخ سند حمل و نقل چندوجهی به مقصد نرسد، مفقود شده تلقی می‌گردد.
 • مهلت ادعا برای خسارت پنهان، 6روز از تاریخ تحویل کالا و با اخطار کتبی می‌باشد.
 • مرور زمان: نه ماه

قابل ذکر است که بر اساس این مقررات اگر در زمان حمل دریایی کالا آسیب ببیند، غرامت پرداختی بر اساس کنوانسیون دریایی مربوط خواهد بود. ازجمله اسنادی که در حال حاضر بر اساس این مقررات صادر می‌شود بارنامه حمل چندوجهی فیاتاست.

                1-1-1-2    بارنامه حمل و نقل چند وجهی[3]

همان‌گونه که در تعریف سیستم حمل و نقل چند وجهی اشاره شد، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سیستم حمل کالا از مبدأ تا مقصد تنها به‌وسیله یک بارنامه انجام می‌پذیرد. بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا مهم‌ترین سندی است که فیاتا در اختیار اعضای خود قرار داده است. این بارنامه تنها سندی است که به دلیل تطبیق شرایط آن با مقررات متحدالشکل اسناد حمل ترکیبی اتاق بازرگانی بین‌المللی مورد تأیید این اتاق قرار گرفته است. بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا سندی است قابل معامله و دال بر تحویل کالا و حمل آن با استفاده از وسایل مختلف حمل از مبدأ تا مقصد تعیین شده است. به دنبال مطرح شدن کنوانسیون حمل چندوجهی فیاتا با همکاری اتاق مزبور بارنامه حمل و نقل چندوجهی[4]را منتشر ساخت که از ۱۹۹۲ به‌تدریج جای بارنامه قبلی را گرفته است و اینک به‌عنوان معتبرترین نوع بارنامه سراسری شناخته شده و کاربرد دارد. (UNCTAD, 2001). بر اساس شرایط این بارنامه فورواردر دارای مسئولیت‌های زیر است:

 • تعهد می‌نماید به نام خود وسایل اجرای کامل حمل را از محل دریافت تا محل تحویل کالا طبق مندرجات بارنامه فراهم آورد.
 • فورواردر بر اساس مفاد و طبق شرایط بارنامه فیاتا مسئول عملکرد و غفلت اشخاصی که از خدمات آن‌ها جهت اجرای قرارداد بر اساس بارنامه استفاده می‌کند، است.

3-   فورواردر زمانی که بارنامه حمل ترکیبی فیاتا را صادر می‌کند، باید متوجه نکات ذیل باشد:

الف) مطمئن شود که کالا به او یا نماینده یا شعبه‌اش تحویل و در ید اختیار او می‌باشد و دیگری چنین حقی بر کالا ندارد.

ب) مطمئن شود که مسئولیت بیمه محموله مورد توافق قرار گرفته است.

ج) مطمئن شود که جزئیات مندرج در سند با دستوراتی که او دریافت کرده، ‌مطابقت دارد.

ه)  مطمئن شود که کالا با صورت ظاهر صحیح و سالم و مطابق شرایط تحویل می‌باشد.

و) اطلاع دقیق از تعداد نسخ اصلی بارنامه داشته باشد.

 

1-2          حمل‌ونقل چندوجهی به‌عنوان عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی

به‌عنوان یکی از ویژگی های کلیدی حمل‌ونقل چندوجهی، این مفهوم به‌صورت وسیعی در عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی در شرایطی که کالا به‌صورت فیزیکی از یک کشور به مکانی دیگر تحت یک چارچوب مورد توافق، استفاده می‌شود.

بر پایه یک چارچوب توافقی در حمل‌ونقل چندوجهی (ASEAN, 2005), کاربرد واژه هایی مانند : حمل‌ونقل چندوجهی، اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی، قرار داد حمل‌ونقل چندوجهی[5] و اسناد حمل‌ونقل چندوجهی[6]در سیستم حمل‌ونقل دنیا به رسمیت شناخته شده است. به طور مشابه با تهیه قوانین حمل‌ونقل چندوجهی توسط آنکتاد، آماده سازی آن توسط دبیرخانه آنکتاد در سال 2001، اصطلاح حمل‌ونقل چندوجهی به‌عنوان یک چارچوب یکپارچه از منظر قانونی جهت حمل‌ونقل کالا ارائه شده است (UNCTAD, 2001). با گسترش کانتینرزاسیون در مقیاس های بزرگ از سال 1970 به بعد و افزایش پیچیدگی های حمل‌ونقل در هماهنگی و یکپارچه کردن اپراتور های حمل‌ونقل در هر شیوه جداگانه از حمل‌ونقل چندوجهی، نیاز به یک چارچوب قانونی بین‌المللی همچون یک کنوانسیون حمل‌ونقل چندوجهی بوجود می آید. (UNCTAD, 2003)

حمل‌ونقل چندوجهی شامل مراحل مختلفی از شیوه‌های تک وجهی است که شامل: دریایی ( دریا و ساحلی)، زمینی(جاده، ریل، آبراه) و هوایی می‌شود که هر کدام مرتبط با کنوانسیون ها و قوانین بین‌المللی می‌شوند (UNCTAD, 2001) . هریک از شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل در مواجه با عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی قوانین منحصر بفرد خود را ارائه می دهند. تفاوت در مسئولیت ها و قوانین می‌تواند در هر کشور با کشور دیگر متفاوت باشد (UNCTAD, 2001).

علیرغم شیوه‌های متفاوتی که در عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی جریان دارد، ویژگی های تجاری انواع شیوه‌های حمل‌ونقل، می بایست مورد توجه مدیریت یک عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی باشد. بهره گیری از شیوه‌های تجارت در بدست آوردن یک نقطه بهینه و سود آور در یک حمل‌ونقل چندوجهی ایده آل بسیار مهم است.

فهرستی از فاکتور های تاثیر گذار بر انتخاب شیوه حمل‌ونقل وجود دارند که می‌توان به این موارد دسته بندی نمود که شامل: ترافیک و تردد کشتی ها، حمل کننده ها و سرویس ها. بر اساس این فاکتورهای اولیه ارائه شده، (Beresford, Zhou, & Pettit, 2007)، با در نظر گرفتن از این فاکتورها، تصویری کلی از تحلیل تجارت حمل‌ونقل با ابعاد کلیدی همچون، حجم، ارزش افزوده، وزن و سرعت با در نظر گرفت طول مسیر را به تصویر می کشد.

با توجه به شکل (3-6) جهت مقایسه شیوه‌های تجاری حمل‌ونقل، پژوهش های بسیاری که مرتبط با سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بوده است، از این موضوع در پژوهش های خود در گذشته استفاده کرده اند. به‌عنوان مثال، پژوهشی در سال 2001، مسیر های انتخابی از ویتنام به بندر رتردام هلند با استفاده از مدل هزینه ای برسفورد که از فاکتورهای هزینه، زمان و فاصله استفاده شده است را ارائه داد. همچنین این مطالعه بیان نمود که کشورهایی که از اطراف در محاصره خشکی هستند، سیستم حمل‌ونقل چندوجهی می‌تواند به اسانی جهت بوجود آوردن یک سیستم حمل‌ونقل کارا و اثر بخش در این کشور ها ظاهر شود. (Banomyong, 2000)

 

شکل 3‑6: شیوه‌های حمل‌ونقل وتجارت برای حمل کننده ها (منبع: Bresford, 2007)

1-3          حمل‌ونقل چندوجهی تنها با مسئولیت یک اپراتور

با توجه به ظهور فن آوری های جدید، نه تنها باعث افزایش کارایی و اثر بخشی در عملیات حمل‌ونقل شده است بلکه باعث بوجود آمدن کسب و کار های جدید نیز شده است. با توجه به تنوع فرهنگ، زبان، سیاست ها، قوانین و شیوه‌های تجارت در هر یک از معاملات، پیچیدگی ترکیب عملیات های حمل‌ونقل بین‌المللی به‌عنوان یک مشکل جدی، برای کشتیرانی ها و بازار تجارت جهانی تبدیل شده است. همچنین در شرایط کشتی های آزاد[7]، مبدأ و مقصد جهت هماهنگی، تخلیه و بارگیری دچار مشکلات متعددی هستند. طبق تعریف آنکتاد، اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی:

“اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی شخصی است که از طرف خود و یا به نمایندگی شخص دیگری اقدام به بستن یک قرارداد حمل‌ونقل چندوجهی می کند و خود تمامی مسئولیت حمل کالا از مبدأ تا مقصد در تمامی شیوه‌های حمل‌ونقل را بر عهده می‌گیرد و خود به‌عنوان مسئول قرارداد حمل شناخته می‌شود“.

در این تعریف، قرار داد حمل‌ونقل چندوجهی اینگونه بیان می‌شود:

“با بسته شدن قرار داد حمل‌ونقل چندوجهی، اپراتور متعهد به پرداخت هزینه‌های حمل و ایجاد یک برنامه حمل‌ونقل بین‌المللی چندوجهی می‌شود.”

طبق نظر (Banomyong, 2000) اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی تنها یک سند حمل‌ونقل برای کشتیرانی صادر می کند که محتوای این سند شامل هزینه حمل‌ونقل و تضمین زمان ترانزیتی آن می‌باشد. اما پس از آن اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی جهت ایجاد یک زنجیره حمل‌ونقل موثر و کارآمد وارد چندین زیر قرار داد با حمل کنندهایی (مانند اپراتورهای ریلی، خطوط کشتیرانی، اداره بندر، اپراتور های ترمینال و غیره) شد. این زیر قرار دادها با حمل کننده های نامبرده، تحت عنوان اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد نه به نام حمل کننده ها یا صاحب کالا. در طراحی و برنامه ریزی عملیات حمل‌ونقل چندوجهی یک اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی  با صلاحیت می بایست برای تجزیه و تحلیل  سیستم حمل‌ونقل به ویژگی های زیر متکی باشد.

 • حمل‌ونقل چندوجهی: پوشش انواع مختلف شیوه‌های حمل‌ونقل
 • چند بخشی: شامل مشکلات و نقطه نظرات دولت، بخش خصوصی و عمومی
 • مشکلات چندگانه: قوانین، مقررات و سیاست های سطوح سرویس دهی مبه مشتریان و امکان سنجی مالی و اقتصادی
 • تجزیه و تحلیل چندگانه: استفاده از یافته های تحلیلی در حمایت از یک یا چند راه حل پیشنهادی.
 • تخصص چند گانه: شامل تئوریها و روش‌های مهندسی، اقتصاد، تحقیق در عملیات، علوم سیاسی، روانشناسی، سایر علوم طبیعی و اجتماعی، مدیریت و حقوق.

با توجه به ویژگی های گفته شده: اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی می‌تواند با یک رویکرد یکپارچه در عملیات، مدیریت و کنترل ترافیک در دستیابی به کوتاه ترین مسیر و قابل اعتماد بین مبدأ و مقصد اقدام نماید. با توسعه فن آوری اطلاعات از قبیل تبادل الکترونیکی اطلاعات و اینترنت، شیوه‌های یکپارچه ای از تجارت مانند شرایط معاملاتی، اعتبار نامه، اسناد و حمل‌ونقل چندوجهی را به ارمغان آورده است همچنین باعث  سهولت در حل و فصل درگیری ها و مشکلات موجود در اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی  مانند : رویه های تجارت بین‌المللی، قانون، سیاست، زبان و فرهنگ شده است. (UNCTAD, 2003) بنابراین به صراحت می‌توان گفت که کشتیرانی ها و یا صاحبان کالا ترجیح می دهند از یک اپراتور حمل‌ونقل کالا در جهت بهبود عملکرد و اجتناب از درگیری های موجود و تحت مسئولیت یک اپراتور استفاده کنند.

در عملیات حمل‌ونقل چتد وجهی، اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی اغلب به‌عنوان یک متصدی حمل‌ونقل شناخته می‌شود کسی که با توجه به توانایی ها و تجارب خود اقدام به هماهنگی بخش های مختلف در تمامی زنجیره حمل‌ونقل می کند.

تفاوت هایی میان مسئولیت های اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی و متصدی حمل‌ونقل وجود دارد. یک متصدی حمل‌ونقل به‌عنوان یک  متخصص تجارت بین‌المللی با فراهم آوردن انواع تسهیلات حمل جهت حمل‌ونقل برون مرزی کالا شناخته می‌شود. متصدی حمل‌ونقل می‌تواند به‌عنوان یک شخص و یا شرکت فعالیت کند که توانایی ارائه خدمات لجستیکی تک مرحله ای با ارزش افزوده متفاوت را دارد، مانند: هزینه‌های حمل‌ونقل، ردیابی سریع محموله، پیشنهاد مسیر های متفاوت    . (Murphy & Daley, 2000)

حوزه وظایف متصدیان حمل‌ونقل را می‌توان به گزینه های زیر دسته بندی نمود اما باید گفت که تنها به این موارد محدود نمی‌باشد: ارائه مشاوره در حمل‌ونقل و توزیع، تنظیم بیمه کالا برای مشتریان، تنظیم اسناد جهت واردات و صادرات، نحوه بسته بندی محموله، انبار کردن کالاها، مدیریت هزینه ها، ترانسشیپمنت (Murphy & Daley, 2000). اما متصدی حمل‌ونقل بر خلاف اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی خود را مسئول خدمات نمی داند و تنها به‌عنوان یک نماینده برای کشتیرانی یا حمل کننده به فعالیت می پردازد.

با توجه به تعاریف گفته شده از وظایف متصدی حمل‌ونقل و اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی، تفاوت هایی میان این دو وجود دارد. به‌عنوان یک متصدی حمل‌ونقل که وظیفه فراهم کردن خدمات حمل‌ونقل را دارد، لازم نیست جهت انجام کسب و کار خود تمامی زیر ساخت ها را ایجاد کند. در واقع متصدی حمل‌ونقل با عقد قرار دادهایی می‌تواند تجهیزات و امکانات را برای رضایت مشتری به خدمت بگیرد. با از میان برداشتن موانع تجارت بین‌المللی، افزایش فرصتهای بدست آمده از منابع جهانی و رشد تقاضا علت افزایش و ظهور فواید متصدیان حمل‌ونقل شده است. اگر چه در برخی موارد، با افزایش رقابت در جهان، شرکت‌های کشتیرانی خطی یا شرکت‌های وسیع لجستیکی، سرویس های وسیعی را نسبت به شرکت‌های متصدیان حمل‌ونقل ارائه می‌دهد. متصدیان حمل‌ونقل نیاز به تخصص های ویژه‌ای دارند تا بتوانند بازارکسب و کار خود را حفظ نمایند. با بوجود آمدن تجارت جهانی و تغییرات مداوم تقاضا، نقش متصدیان حمل‌ونقل نیز متحول شده است. (SLA, 2008)

هنگامیکه متصدی حمل‌ونقل با فرض قبول تمامی مسئولیت تحت یک قرار حمل شروع بکار کند می‌تواند زیر مجموعه ای از اپراتور حمل‌ونقل قرار گیرد و هنگامی که متصدی حمل‌ونقل به اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی تبدیل شود، کنترل او بروی عملیات حمل‌ونقل، مسئولیت و حوزه وظایف او نیز بیشتر خواهد شد. یکی دیگر از مزایای تبدیل شدن متصدیان حمل‌ونقل به اپراتورهای حمل‌ونقل چندوجهی، ایجاد یک روند تصمیم گیری متمرکز جهت فراهم آوردن انعطاف پذیری اپراتور با شرایط های در حال تغییر بازارهای جغرافیایی، استراتژی رقیبان، هزینه تولیدات و تکنولوژی حمل‌ونقل می‌باشد. (Whitechurst, 2005)

با توجه به قوانین و مسئولیت های اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی، هنگامیکه حمل‌ونقل چندوجهی وارد قرار داد می‌شود مسئولیت صدمه، آسیب دیدگی، مفقود شدن در سر تا سر سفر را بر عهده دارد. در مقایسه با حمل‌ونقل جداگانه، مسئولیت در هر یک از شیوه‌های حمل‌ونقل جداگانه می‌باشد و هر اپراتور مسئولیت جداگانه خود را بر عهده دارند.

نقش اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی، پذیرفتن تمامی فعالیت‌های حمل‌ونقل و هماهنگی بین کشتیرانی ها و صاحبان کالا، انتخاب بهترین مسیر جهت حمل کالا به‌وسیله شیوه‌های موثر و مقرون به‌صرفه می‌باشد.

اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی با مشارکت در زنجیره حمل‌ونقل می‌تواند تمامی بخش های آن از مبدأ، جایی که کالا گرفته می‌شود تا مقصد نهایی، جایی که کالا به‌صورت شیوه‌های حمل تنظیم شده توسط اپراتو به دست گیرنده می‌رسد را کنترل نماید. در نتیجه می‌توان گفت در تمام عملیات صادرات و واردات اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی نقش اصلی را جهت حمل کالا بازی می کند.

ایجاد یک رابطه کاری یکپارچه و هماهنگ با انواع سهامداران حمل‌ونقل چندوجهی بیانگر یک سرویس با کیفیت در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی  میباشد. بنابر این، توسعه ارتباط کاری با این اشخاص جهت جابه‌جایی کالا بسیار مهم می‌باشد. همچنین ایجاد ارتباط موثر، باعث می‌شود که اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی  در بازار رقابتی باقی بماند. از سال 1970، خدمات حمل درب – به – درب جهت حمل کالاهای تولیدی به خدمت گرفته شده است.

کشتیرانی ها و مالکان کالا جهت راحتی، سادگی امنیت و کارایی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی جهت منافع خود از این سیستم استقبال کردند. اپراتور های حمل‌ونقل با سرعت به کشف بازارهای بالقوه جهت ایجاد خدمات یکپارچه لجستیکی پرداختند و به ارائه خدمات ارزش افزوده با استفاده از حمل‌ونقل چندوجهی مشغول شدند. ارزش افزوده در حمل‌ونقل چندوجهی به مراتب از بکار گیری شیو ه های متصدیان حمل‌ونقل بیشتر است. همچنین با افزایش مسئولیت پذیری در اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی  باعث ایجاد انعطاف پذیری در ارائه طیف وسیعی از خدمات می‌شود.

به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که، مشارکت و عملیات حمل‌ونقل چندوجهی فراتر از یک عملیات ترکیبی حمل‌ونقل و کنترل آن است. بنابراین، در تجزیه و تحلیل یک سیستم حمل‌ونقل، نباید سیستم حمل‌ونقل چندوجهی را صرفاً یک سیستم حمل‌ونقل گرا بیان کرد بلکه می‌توان به‌عنوان یک سیستم یکپارچه ساز و هماهنگ کننده در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک منطقه دانست . در یک عملیات حمل‌ونقل چندوجهی، تنها اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی  مسئول تمامی جریان حمل‌ونقل می‌باشد. رقابت در اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی در بخش خدمات حمل‌ونقل بستگی به تجربه متخصصین، مهارت های مدیریتی و عملیاتی در استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های موجود را دارد و در شرایطی این رقابت پذیری به دو عنصر قیمت و سرعت وابستگی شدیدی دارد.

1-4          بررسی عملکرد در حمل و نقل چندوجهی

یکی از چالش های بسیار مهم در برنامه ریزی سیستم حمل و نقل چندوجهی، بررسی سطح عملکرد این سیستم در ارزیابی سطح خدمات ارائه شده توسط این نوع سیستم حمل و نقل می‌باشد. جهت ارزیابی عملکرد می بایست شاخص هایی به کار گرفته شود تا تمامی ابعاد این نوع سیستم حمل مورد ارزیابی قرار گیرد که خود باعث ادغام شاخص های ارزیابی می شود. شاخص ها باید به گونه انتخاب شوند تا تمامی ابعاد و سطوح حمل و نقل چندوجهی را مورد اریابی قرار دهند. از این رو می‌توان برای بررسی عملکرد به دو بعد عرضه و تقاضا اشاره کرد. اندازه گیری یک هدف چند وجهی نیازمند برنامه ریزی و تحلیل سیاست های حمل و نقل می‌باشد. شاخص هایی که می‌تواند در ارزیابی عملکرد سیستم حمل و نقل چند وجهی مورد استفاده قرار گیرد شامل :1- زمان 2- هزینه 3- امنیت 4- انعطاف پذیری 5- قابلیت انعطاف (Kanafi & Wang, 2010)

طبق نظر (Yang, 2009) در پژوهش خود به رابطه بین منابع، ظرفیت سرویس های لجستیکی و عملکرد سرویس های کشتیرانی های کانتینر بر پرداخته است. که با بررسی دیدگاههای هر یک از سرویس دهنده ها آنها را در چهار گروه تقسیم بندی نموده است که عبارتند از: سرویس های ارزش افزوده، خدمات قابل اعتماد، ایجاد روابط و یکپارچه‌سازی اطلاعات و انعطاف پذیری. با استفاده از روش مدل سازی اماری، دریافتند که سرویس های لجستیکی تاثیر بسزایی در عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل کانتینری دارد.

در بررسی های دیگر جهت انتخاب شاخص های مناسب جهت اندازه گیری عملکرد صورت گرفته است، این شاخص ها در سه گروه تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: اثربخشی سرویس برای حمل کننده ها و کشتی رانی ها، اثر بخشی عملیات برای فراهم کنندگان سرویس های حمل و نقل چندوجهی و اثر بخشی خدمات ارائه شده برای مشتریان. همچنین این بررسی نشان داد که دقت اسناد و مدارک، پاسخگویی به درخواست شرکت‌های باربری، انعطاف پذیری تعرفه ها و کیفیت انتقال داده ها بسیار قابل توجه بوده است. (Lai, Ngai, & Chent, 2002)

[1] Multimodal Transport Document

[2] Multimodal transport Convention

[3] Multimodal Transport B/L

[4] FIATA MULTIMODAl  B/L

[5] Multimodal Transport Contract

[6] Multimodal Transport Document

[7] Tramp