نهضت کارگری،پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی

نهضت کارگری:

با اجحاف و ستمی که در حق کارگران می شد طبیعی بود که آنها دیر یا زود برای دفاع از خود به تشکیل صنف و اتحادیه پرداخته ، به عنوان یک نیروی منسجم و متحد با صاحبان صنایع روبرو شوند و به وضع آشفته زندگی خود سر و سامان دهند. بدین ترتیب کارخانه ها یکی پس از دیگری به تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها دست زدند. و به دنبال آن کارگران چاپخانه ها برای اولین بار در فیلادلفیای امریکا در سال 1786 اعلام اعتصاب  کردند. موفقیت های اولیه کارگران در تشکیل اتحادیه و فعالیت های سازمان یافته آنها برای احقاق حق خود با عکس العمل روبرو شد و کشورهای صنعتی هر کدام با وضع قوانین و مقرراتی به نوعی با نهضت کارگری به مقابله برخاستند. خلاصه اینکه همبستگی کارگران با یکدیگر و در نتیجه، پیدایش اتحادیه های کارگری و قدرت یافتن آنان، طرز فکر جامعه و دولت را به نفع کارگران تغییر داد و قوانینی از جمله آزادی اجتماعات کارگری، آزادی تشکیل شوراهای کارگری، قانونی بودن اعتصاب و تحریم تولیدات کارخانه ها به منظور حمایت و پشتیبانی از کارگران وضع شد. بنابراین تشکیل اتحادیه ها ، دیگر جرم محسوب نمی گردید. و عدم عضویت کارگر در اتحادیه نمی توانست شرط استخدام قرار گیرد . به طور کلی تشکیل اتحادیه های کارگری موجب توازن قدرت میان کارگر و کار فرما شد و این دموکراسی صنعتی تحولات اجتماعی عمیقی در جوامع صنعتی به وجود آورد.(سعادت، 1391)

2-2-3 نهضت مدیریت علمی:

یکی دیگر از تحولاتی که از نظر صنعتی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرات زیادی به جای گذارد، نهضت مدیریت علمی بود در واقع شکل گیری مدیریت منابع انسانی به عنوان یک وظیفه حرفه ای، تخصصی عمدتا ناشی از اصول و مفاهیمی است که برای اولین بار به وجود آمدن این نهضت مطرح گردید.

اگر چه از تیلور و گیلبرت به عنوان پیشگامان نهضت مدیریت علمی نام برده می شود ولی بسیاری از اصولی که تیلور در این زمینه پیشنهاد کرد عملا یک قرن پیش از آن در کارخانه ای واقع  در برمینگهام انگلیس که جیمز وات و متیو بولتون آن را اداره می کردند، اجرا می گردید تیلور مطالعات خود را در سال 1885 در صنعت فولاد و در کارخانه های میدویل و بتلهم آغاز کرد و چهار اصل اساسی و مهم مدیریت را ارائه نمود. اصل اول: مدیریت باید علمی باشد؛ اصل دوم: انتخاب کارکنان باید اساس علمی داشته باشد؛ اصل سوم: آموزش و تربیت کارکنان باید جنبه علمی داشته باشد؛ اصل چهارم: روابط نزدیک دوستانه و روحیه همکاری باید بین مدیریت و کارکنان وجود داشته باشد، با بیان اصل اول تیلور می خواست روش علمی را جانشین روش تجربه و خطا که پیش از این قرنها در صنعت متداول بود نماید. طبق اصل دوم، افرادی باید برای کار انتخاب شوند که مهارت و تواناییهای لازم برای انجام موثر و موفقیت آمیز آن کار را داشته باشند تیلور معتقد است از میان کسانی که قادر به انجام کار هستند ، فردی وجود دارد که از هر کس دیگری برای انجام کار، شایستگی بیشتری دارد و باید با استفاده از روشها و فنون علمی، آن فرد را پیدا کرد و استخدام کرد. پس در اصل اول، تیلور شناسایی علمی ماهیت کار و در اصل دوم شناسایی و انتخاب بهترین فرد را برای انجام دادن آن کار توصیه می کند در اصل سوم تیلور مطرح می کند به جای اینکه کارگر طریقه انجام دادن کار را از روی تجربه فرا بگیرد .باید برنامه آموزشی صحیح و منظمی برای آموزش کار به او در سازمان وجود داشته باشد تیلور توصیه می کند که برنامه های آموزشی هر کاری دقیقا با توجه به نیازهای آن کار، طراحی و تعلیم داده  شود. با مطرح کردن این سه اصل، تیلور رابطه بین بهترین راه انجام کار، انتخاب شایسته ترین فرد و آموزش بهترین روش انجام آن را گوشزد می کند تیلور معتقد است که رعایت این اصول منافعی دارد که هم کارگر و هم کارفرما می توانند از آن بهره مند شوند به عبارت دیگر اگر کار به کاردان سپرده شود و به طور صحیح انجام گیرد، سازمان قادر خواهد بود محصولات بیشتری با هزیه کمتر و کیفیت بهتر تولید کند و کارگر نیز درآمد بیشتری خواهد داشت، منظور تیلور از اصل چهارم این است که کار و مسئولیت باید به طور مساوی میان مدیران و کارکنان تقسیم شود، اما توصیه می کند که برنامه ریزی و کارهای فکری را مدیران و کارهای جسمی را کارکنان انجام دهند.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که مدیریت علمی با تأکید بر انتخاب بجا و شایسته منابع انسانی و آموزش علمی آنان و اهمیت خاصی که برای برنامه ریزی جزئیات کار قائل بود توانست گام بزرگی در جهت افزایش تولید و کارایی در کارخانه ها و سازمانها بردارد. (سعادت، 1391)