– نفوذ همتایان

دانشجویان از طریق  تعاملات فکری و اجتماعی چیزهای زیادی از یکدیگر می آموزند (آستین، 1977؛ و همکاران 1999؛ جاویزو کیس[1]، 2009). در واقع، یادگیری همسالان[2] بسیاری از تکنیکهای آموزشی موثر را پی ریزی می کند که  ازآن جمله می توان به یادگیری مشارکتی (جانسون و همکاران، 1991؛ اسمیت، 1980) و یادگیری مبتنی بر مساله[3] اشاره نمود (بارت، 2001؛ Barrows و Tamblyn، 1980). یادگیری مبتنی بر مساله ،آموزش دانشجو محوری است که طی آن افراد در رابطه با موضوع از طریق راه حل های رفع مشکل تجاربی را می آموزند. یکی دیگر از روش های مفید رویکرد یادگیری همسالان شامل در گیر نمودن دانشجویان ارشد و یا بالاتر به آموزش و کمک به دانشجویان مقطع پایین تر در فعالیت هایی مانند آموزش های تکمیلی (استون و جاکبس[4]، 2006)، حمایت و راهنمایی نمودن همسالان (هانسن و همکاران، 2008)، و تدریس خصوصی به همسالان (کالوین، 2007؛ ماجین و چرچس[5]، 1995) می باشد.

مبنای نظری یادگیری همسالان را می توان به نظریه وابستگی متقابل اجتماعی[6] که همکاری را به عنوان وابستگی متقابل میان اهداف فردی (کافکا، 1935؛ لوین، 1935)و نظریه رشد شناختی اجتماعی (ویگوتسکی، 1978)نسبت داد. که توضیح می دهد یک فرد چگونه دانش و مهارت را از طریق تعامل فعال با دیگران در یک محیط مشترک بدست می آورد. یادگیری همسالان در یک محیط همکاری، از جمله به عنوان یک تیم دانشجویی، هنگامی رخ میدهد که اعضا برای رسیدن به اهداف یادگیری مشترک به صورت متقابل کار کنند(جانسون و همکاران، 2007). به طوریکه هر دانش آموز یا دانشجو درک می نماید که دستاوردهای فردی به عملکرد دیگران بستگی دارد، افراد در فعالیت هایی که باعث ارتقاء موفقیت دیگران می گردد درگیر
می شوند، که شامل کمک و همکاری کردن، حمایت نمودن و تشویق و قدردانی از تلاش های یکدیگر (جانسون و همکاران، 1998)می باشد. این نوع یادگیری مستلزم فرآیندهای شناختی مانند توضیح، تفکر انتقادی، به چالش کشیدن یکدیگر است. دانش آموزان تمایل بیشتری برای دریافت راهنمایی در مورد “چگونگی یادگیری” در یک محیط امن و غیر تهدید آمیز از همسالان خود دارند (پاور و دانفی،2010).

هدف موسسات آموزشی فراهم نمودن یک برنامه متناسب با دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان و دانشجویان می باشد. این برنامه آموزشی باید دانش آموزان را قادر سازد تا باحداکثر شایستگی و عملکرد (ودودی، کرازبی، [7]2004)عمل کنند. لذا برای دستیابی به اهداف مهم، برنامه آموزشی باید شامل  استراتژی های تدریس مناسب باشد. دانشگاه ها و کالج ها به شدت از روش های سنتی تدریس استفاده می کنند که دانش آموزان بیشتر محتوای آموزشی را حفظ می کنند و معمولا آن را به راحتی پس از یک دوره کوتاهی از زمان  فراموش می نمایند. سخنرانی یکی از رایج ترین روش های سنتی می باشد که به طور گسترده در دانشگاههای ایران به کار می رود(عابدینی،مرتضوی،جوادی نیا،2013).

پذیرفته شده است که روش های تدریس که عمدتا بر معلمان تکیه می کند مانند سخنرانی کارآمدی کافی را نداشته ومیزان منفعت دانش آموزان و دانشجویان در سبک یادگیری شنوایی مانند یک سخنرانی کمتر
می باشد (کنیون، پکوور[8]، 2008) . در دهه های اخیر، برای پر کردن شکاف در زمینه آموزش پزشکی
روش های تدریس متعددی معرفی شده است. اخیرا دانشگاهها روش های آموزشی خلاقانه تر و قابل انعطاف تری را ارائه نموده اند  که شرایط را برای ارائه فضای آموزشی بهتر می کند (کارنز، بیتهل، 2003).

بسیاری از استراتژی های نوآورانه جدید مانند یادگیری مبتنی بر مسئله (PBL)[9]،(مک کالن ،2009؛ وود، 2003)، یادگیری مبتنی بر پازل(PBL[10]) (میچلویکز، فاکنر[11]، 2010)، گروه کوچک تدریس[12] (استینرت، 2004؛ دنیک، اسپنسر 2011)، و همچنین یادگیری مبتنی بر تیم[13](TBL) (کلارک، 2008؛ کلز، 2010) برای غلبه بر مشکلات یادگیری استفاده شده اند. علاوه بر این به تازگی یادگیری به کمک همسالان[14](PAL) نیز توسط بسیاری از دانشگاه ها در چارچوب آموزش و پرورششان مورد استفاده قرارگرفته است(وتون، گوندا، 2004). یادگیری به کمک همسالان یکی از کارآمد ترین استراتژی های آموزشی است که توسط آن دانش آموزان و دانشجویان به طور فعال در فرایند تدریس درگیر می شوند (پری[15]، 2010؛ پتز[16]،2009) .تاپینگ و همکاران برای ­اولین­ بار­ یادگیری ­به­ کمک ­همسالان ­را به ­عنوان ­یک ­روش ­تدریس ­ابتکاری ­در­ سال­1998­معرفی­­ کردند(تاپینگ،1998).بعد از آنها، برای سالهای زیادی برنامه یادگیری به کمک همسالان توسط محققان مختلف آموزشی توسعه یافت (تراتیر[17]، 1999؛ ارسمند، مری،ریلینگ[18]، 2000؛ الیوت، هیگینز[19]، 2005) .

یادگیری به کمک همسالان در میان متخصصان آموزش پزشکی به یک استراتژی آموزش مهم تبدیل شده است (آرتورز، 2007). از نقطه نظر دانش آموزان این دیدگاه یک استراتژی یادگیری مشارکتی و همکاری ارائه می دهد که مزایای متعددی دارد که از آن جمله تعامل نزدیک بین مدرس و دانش آموز یا دانشگاه و دانشجو است. این رابطه نزدیک می تواند بحث گروهی را تسهیل میکند که ممکن است به راحتی در حضور اساتید و کارکنان دانشگاه و جو تدریس رسمی اتفاق نیفتد. فعالیت آموزش به خودی خود می تواند درک مدرس را از برنامه درسی بهبود بخشد و در نتیجه فرصتی را برای افزایش تدریجی اعتماد به نفس فراهم سازد(پری، 2010؛ پتز، 2009) و آنها را قادر سازد که مهارت های ارتباطی مورد نیازشان را برای آموزش بهتر به عنوان مربیان جدید افزایش دهند(اریکسون ، 1987؛ دندوینو، اسنل، وایزمن، [20]2007؛ تن کیت، درنینگ، 2007). به طور برجسته گزارش شده است که هم مدرس وهم دانش آموز تا حد زیادی از برنامه های یادگیری به کمک همسالان لذت می برند (تاپینگ، 1998). علاوه بر این، آنها به راحتی می تواند تجارب یادگیری جدید شان را در چارچوب برنامه درسی یکپارچه سازند (پیتز، 2009؛ تاپینگ، 1998). شواهد نشان می دهد که دانش آموزان زمانیکه باهم در یک گروه کار می کنند از یادگیری با یکدیگر لذت می برند و برای آن ارزش قائلند و فشار روانی شان کاهش می یابد (اریکسون، 1987) و همچنین از طریق بحث گروهی یادگیری شان بهبود می یابد (الیوت، هیگینز[21]، 2005؛ پار[22]، 2002).

1.Boud et al; Jawitz and Case؛Astin

2.Peer Learning

3.Problem-Based Learning(Pbl)

4.Stone and Jacobs

5.Colvin, Magin and Churches

6.Social Interdependence Theory

1.Wadoodi, Crosby

2.Kenyon, Peckover

3.Problem Based Learning

4.Puzzle Based learning

5.Michalewicz, Falkner

6.Small Group Teaching

7.Team Based Learning

8.Peer Assisted Learning

9.Perry

10.Peets

1.Trottier

2.Orsmond, Merry, Reiling

3.Elliott, Higgins

4.Dandavino, Snell, Wiseman

5.Elliott, Higgins

6.Parr