نظريه رفتاري رهبر//پایان نامه درباره سبك رهبري مديران

مقالات و پایان نامه ها

نظريه هاي رفتاري رهبر

در اين گروه از نظريات صاحب نظران به دنبال اين هستند که دريابند سبک و روش رهبري چگونه است و رهبران در برخورد با پيروان از چه شيوه هايي استفاده مي کنند . در اينجا مطالعاتي چند در اين زمينه مورد بررسي قرار مي گيرد .

2-2-1-1- سبکهاي مثبت و منفي

شيوه هايي که رهبران براي ايجاد انگيزش اعمال مي کنند متفاوت است و اين شيوه ها به طور  کلي به دو دسته مثبت و منفي تقسيم مي شوند(كيت ديويس ، 1356) . اين تقسيم بندي از تفاوت نگرش رهبر نسبت به ديگران حاصل مي شود . نگرش يا شيوه تفکر باعث مي شود رهبر بدون تجزيه وتحليل حقايق در موقع تصميم گيري عمل نمايد(كارناهان و ديگران،  1372)[1] .

الف) رهبران مثبت

رهبران مثبت معمولاً روي استفاده از روش هاي انگيزش مثبت تکيه مي کنند . استفاده از ابزارهاي تشويقي و نويد ارضاء ساير نيازهاي کارکنان انگيزش مثبت تلقي مي شوند . مديري که فراهم آوردن امکانات ارضاي نياز افراد رابه کار تشويق مي نمايد . به نحوي که در جهت هدفهاي سازمان فعاليت نمايند از سبک رهبري مثبت استفاده کرده است و اين سبک اساساً بر پاداشهاي مادي و معنوي استوار است(وجداني ، 1372).

ب) رهبران منفي

رهبران منفي به استفاده از روشهاي انگيزشي منفي و با استفاده از ابزار تنبيهي و تهديدي در افراد ايجاد انگيزش مي نمايند . رهبران منفي روش سلطه جويي و تفوق بر کارکنان را اعمال مي کنند(ايرانژاد باريزي و ساسان گهر ، 1380) . آنان براي وادار کردن کارکنان به کار از حربه هايي مانند توبيخ و توهين در حضور ديگران برکناري از خدمت ، کسر حقوق براي مدت معين و اخراج از خدمت استفاده مي کنند .

2-2-1-2- سبکهاي“آيوا”[2]

سبک متمرکز ديگر رهبري مربوط به نحو استفاده از قدرت است . در اين زمينه مطالعاتي مرسوم به مطالعات رهبري“آيوا” توسط “لي پيت[3]” و “وايت”[4] در اواخر دهه 1930 انجام شد و سه سبک استبدادي[5]“دمکراتيک”[6]و  “بي بندوبار”[7]با يکديگر مقايسه شدند . هر يک از اين سبکها به شرح ذيل قابل توصيف مي شوند:

الف) سبک استبدادي

رهبر مستبد شخصي است که دستور مي دهد و انتظار دارد اوامرش مورد قبول واقع شود . اختيارات و تصميم گيري وي متمرکز است و چهارچوب کار را براي زير دستان تعيين مي کند(ايرانژاد باريزي و ساسان گهر ، 1380) . صادقپور و مقدس (1374) معتقدند که رهبر مستبد، رهبري است که:

ـ بدون مشورت با زيردستان تصميم مي گيرد و دستورات را ابلاغ مي کند .

ـ زير دستان را در موقع اجراي دستورات زير نظر مي گيرد و بر آنها نظارت دقيق دارد .

ـ جزئيات نحوه انجام کار را به زيردستان بازگو مي کند .

[1]Carnahan

[2] Iowa

[3]Lippit

[4] White

[5]Authoritaria

[6] Democratic

[7] Laissez Faire