مکتب نئوکلاسيک:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

مقالات و پایان نامه ها

مکتب نئوکلاسيک:

پس از مکتب کلاسيک ها در مديريت، مکتب نئوکلاسيک در حيطه ي مديريت ظهور يافت. نئوکلاسيک ها با نهضت روابط انساني شناخته مي شدند. در سال ۱۹۲۰، در حالي که غرب رکود اقتصادي را تجربه مي‌کرد، برخي از دانشمندان علوم اجتماعي به رهبري التون مايو[1] مطالعاتي را دربارهٔ چگونگي واکنش کارکنان به ميزان توليد در صورت تغيير شرايط کاري، طراحي شغل و محرک‌هاي مديريتي، آغاز کردند. بخش اعظم اين مطالعات در يکي از واحدهاي شرکت وسترن الکتريک در شهر هاثورن[2] صورت گرفت که بعدها به مطالعات هاثورن مشهور شد. نئوکلاسيک‌ها بر جنبه‌هاي انساني مديريت تأکيد مي‌کردند. طرفداران اين روش معتقد بودند که مديريت بايد توجه خود را بر افراد متمرکز کند؛ به بيان ديگر متغيرهاي اجتماعي را مؤثرتر از متغيرهاي فيزيکي مي‌دانستند. عمده فعاليت‌هايي که در اين دوره انجام شد به دو دستهٔ زير تقسيم مي‌شود:

  • مطالعه هاتورن
  • نگرش رفتاري

در نظريه هاي گونه ي اول، سازمان به صورت سيستمي بسته در نظر گرفته شده و رفتار انسان، اجتماعي است. نظرياتي که اصطلاحا روابط انساني نام گرفته اند در اين طبقه قرار دارند. اگر در نظام هاي بروکراتيک، ارضاي نياز هاي مادي و جسماني براي نيل به کارايي مورد تاکيد بود، در اين گونه سازمان ها ارضاي نياز هاي اجتماعي و رواني، اساسي براي عملکرد بالاي اعضاي سازمان است. التون مايو پايه گذار و چهره ي شاخص اين گونه از نظريه ها است .او در تجربيات خود دريافته بود که انسان ها همانند نياز به عذا و هوا و محيط فيزيکي مناسب، به احساس شخصيت در محيط کار ، روابط اجتماعي مطلوب، حرمت و صميميت در سازمان نيز نياز دارند. در تحقيقات بعدي نيز که مايو به همراه روتليسبرگر[3] انجام داد؛ نظريات او تاييد شدند تحقيقات تيم مايو  نشان داد که ميزان توليد، تابع همکاري هاي گروهي است، به عبارت ديگر، تبديل گروه (به معناي تجمعي از افراد) به تيم (به معناي تشريک مساعي افراد براي نيل به اهدافي مشترک و از پيش تعيين شده)، عامل اصلي در ميزان توليد است. به طور خلاصه مي توان گفت ايجاد روابط انساني ميان کارگران و سرپرستان، عامل مهم و تعيين کننده در افزايش توليد و کارآيي کارکنان بوده است و نظريات نسان گرايي در مديريت پا به عرصه ي وجود گذاشتند. ( الواني 1385)

  • نگرش رفتاري (مديريت)

نگرش رفتاري (مديريت) که بر اين مبنا استوار بود که مديراني که روابط انساني خوبي در محيط کار برقرار مي‌کنند مي‌توانند به بهره‌وري دست يابند. به علاوه، جنبش روابط انساني مرحله‌اي را ايجاد کرد که تکامل يافتهٔ آن امروز به‌عنوان رشتهٔ رفتار سازماني، يعني مطالعهٔ افراد و گروه‌ها در سازمان مطرح است. ( رضاييان، 1385)

[1] Elton Mayo

[2] Hawthorne

[3] Roethlisberger