مقیاس های ارزیابی سبد سهام :پایان نامه در مورد معیار ریسک نامطلوب در بورس

مقالات و پایان نامه ها

مقیاس های ارزیابی عملكرد سبد سهام مبتنی بر نظریه مدرن

مقیاس شارپ: پاداش تغییر پذیری(RVAR)[1]

ویلیام شارپ در سال (1966)یك مقیاس مركب برای ارزیابی سبد سهام به نام نسبت پاداش تغییرپذیری (RVAR) ارایه كرد. برای محاسبه مقیاس شارپ كه در آن مبنا همان خط بازار سرمایه است صرف ریسك پرتفوی را بر انحراف معیار تقسیم می‌كنند. با استفاده از شاخص شارپ میتوان صرف ریسك حاصل از هر واحدی را كه در معرض ریسك قرار می گیرد محاسبه كرد. فرمول شاخص شارپ به صورت زیر است:

 

 

به طوری كه:

=TRP میانگین بازده سرمایه گذاریPطی دوره زمانی مورد بررسی

: RF میانگین نرخ بازده بدون ریسك طی دوره

=SDp   انحراف معیار بازده سبد سهام P   طی دوره

بازده اضافی ) پاداش ریسك(سبد سهامTRP RF =P

صورت رابطه مذكور، بازده اضافی سبد سهام (سبد سرمایه گذاری) یا بازده اضافی بر نرخ بازده بدون ریسك را اندازه می گیرد. مخرج كسر، انحراف معیار است، كه مقیاس ریسك كل یا تغییرپذیری بازده سبد سهام محسوب می شود. نكات لازم در موردRVAR این است كه:

  1. :RVARبازده اضافی“ به ازای هر واحد ”ریسك كل“ را اندازه می گیرد.
  2. هرچهRVAR بالاتر باشد، عملكرد سبد سهام بهتر است.

مقیاس ترینر: نسبت پاداش نوسان پذیری(RVOR)

مقیاس ترینر در مورد عملكرد سبد سهام عبارت است از نسبت بازده منهای نرخ بدون ریسك به بتا به عنوان مقیاس ریسك سیستماتیك است، مقیاس جك‌ترینر كه در سال 1965 ارایه گردید نسبت پاداش‌نوسان پذیری RVOR نامیده می‌شود.

مقیاس ترینر میانگین بازده اضافی سبد سرمایه گذاری طی یك دوره را به ریسك سیستماتیك با اندازه گیری توسط بتا مربوط می كند و رابطه آن به صورت زیر است:

در این رابطه bP عبارت است از بتای سبد سهام P. شاخص ترینر صرف ریسك را به ازای یك واحد ریسك سیستماتیك محاسبه می كند. همانند شاخص شارپ مقادیر بالاتر در شاخص ترینر نشانگر عملكرد بهتر سبد سهام هستند.

[1] Reward to variability Ratio.