مفهوم کارتیمی:پایان نامه درباره تنوع تیم مدیران عالی

مفهوم کارتیمی

امروزه سازمان ها به كاركنان اثربخش و كار آمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند و به طور كلی كارایی و اثربخشی سازمان ها به كارایی و اثربخشی نیروی انسانی و كاركنان در آن سازمان بستگی دارد كه ایجاد دانش و یادگیری از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر عملكرد كاركنان است از این رو بایستی به دنبال روش های مؤثر بر افزایش این مؤلفه پرداخت كه یكی از آنها حركت به سمت سازمان های یادگیرنده است ( یعقوبی و جوادی، 1390، ص1087). نشر دانش وایجاد محیطی دانش محور از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر افزایش عملكرد هر سازمانی است. این مهم نیز با ایجاد محیط های یادگیری مناسب و تشكیل یادگیری تیمی تقویت می شود. در حقیقت در محیطی که حركت به سمت یادگیرنده بودن است، خلافیت، نوآوری، خودباوری و باروری ایده ها و تبدیل آنها به دانش صورت می گیرد(یعقوبی، جوادی، 1390، ص1088). کیفیت بالا و کار گروهی برای موفقیّت سازمانی در اقتصاد حرفه ای امروز دارای اهمّیت است. هم چنین ایجاد تیم های علمی می تواندبه عنوان مجموعه ای متشکل از دو یا چند نفر که برای هدفی خاص تعریف شده انتخاب، و دارای نقش ها و وظایف معین هستند و خود را برای انجام آن اهداف و انطباقی نسبت به هدف مشترک و با ارزش و ماموریت خاص، که به هر کدام از آنها یک نقش خاص اختصاص داده شده و وظایف خود را به انجام رسانند، و دارای طول عمر محدودی از عضویت  هستند. در مقایسه با آن چه که یک فرد کارمند می تواند ارائه دهد، در استفاده از کارتیمی انتظار می رود تا در سازگاری بیشتر، بهره وری و خلاقیت بیشتر، و به ارائه­ی راه حل های نوآورانه تر و جامع تر درسازمان های با مشکلات پیچیده بیانجامد. به طور کلی تغییرات قابل توجّهی در عملکرد تیم روی می دهد (ساول اسبرق، 2010، ص452). تجربه و تنوّع می تواند یک تأثیر برجسته بر روی وظیفه تیمی، عملکرد تیم و بازده های اعضای تیم داشته باشد.هم چنین، چشم انداز تنوّع تصمیم گیری و اطلاعات به وسیله تیم هایی که از نظر جنسیتی ناهمگون هستند، محسوس تر است. زیرا وجود اعضای برجسته و مسلّط، منجر به راه حل های مطلوب جانشین شده می گردد. نیروی کار در بسیاری از قسمت های خلیج فارس، جمعیت کثیری از ملیّت های مختلف را در بر دارد. به طور فزاینده، سازمان ها در این منطقه در حال اعتماد کردن به تیم و کار تیمی به دنبال بهبود عملکرد هستند. در حالیکه همزمان، مؤسسات آموزشی در حال ارتقا دادن استفاده از کار تیمی به عنوان وسیله ای برای ارائه یادگیری و آموزش هستند، این موضوع بسیار مهم می باشد. زیرا در همین راستا، دانشجویان الگوهای متنوّعی از قابلیت های کار تیمی پیشرفته را می شناسند که دارای پیش زمینه های متنوّع به عنوان یک اثر برجسته بر رفتار محل کار آینده آنها خواهند داشت ( بنت و همکاران، 2010، ص 267-268). تیم های کاری در مسیرهای درمانی: در کشورهای غربی، کارتیمی حرفه ای به صورت امری حیاتی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت بالا درک شده­است. گزارشات کمیسیون مشترک نشان می­دهد که 70 درصد از خطاهای پزشکی به دلیل کمبود ارتباط بین اعضای تیم است. یک گزارش از سازمان سلامت جهانی اتحاد جهانی برای امنیت بیمار را بدلیل کمبود ارتباط و هماهنگی به عنوان اولین امتیاز و اولویت برای تحقیق امنیت بیمار در کشورهای پیشرفته شناسایی کرد. در صنایع هم تراز با بهداشت و درمان مانند فضانوردی و اتومبیل سازی، نیزهزینه و ارزش بالای عملکرد تیم ها مشخص شده است (دنکر و همکاران، 2012، 264). هدف از تشكیل تمامی گروه ها انجام بهتر و سریع تر امور است كه در نهایت تأثیر خود را بر بهره وری سازمانی نشان خواهند داد( فرهی  و همکاران، 1389، 64). مثلاً در زمینه­ی پزشکی تیم کاری مؤثر می تواند امنیت بیماران را بهبود بخشیده و به فرایند استاندارد شده و برنامه ریزی شده، منجر شود. فعّالیت ها بشکل مناسبی اجرا شده و کنترل در محیط کاری افزایش می یابد و وجود یک نظم و انضباط کلی در تیم باعث ارائه­ی خدمات مطلوب تری به بیماران می­گردد. در سیستم بهداشت و درمان، کار تیمی به بهره برداری درست از زمان، افزایش روحیه کارکنان، افزایش رضایت بیماران و کاهش تنش برای کارکنان و بیماران منتج می شود. اگرچه، بیشتر تمرکز سیستم آموزشی در بهداشت و درمان، بر قابلیت های تکنیکی فردی نسبت به کار تیمی اشاره شده است ( کایلنر و همکاران، 2010، ص128). در تغییرات گسترده و پرشتاب محیط پرکسب و کار دنیای امروز، توانایی سازمان ها در خلق و تسهیم دانش جهت کسب و نگهداری مزایای رقابتی بسیار اهمّیت دارد. تیم ها کلیدی ترین عنصر سازنده ی سازمان های دانش محور کنونی هستند. هم چنین صاحب نظران مدیریت جملگی اذعان دارند که تیم­ها، ابتدایی ترین واحد عملکرد در هر سازمان هستند( مؤمنی و همکاران، 1389، 150). این مطالعه درصدد است تا به بررسی کار تیمی و عوامل مرتبط با آن بپردازد، هم چنین به این پرسش پاسخ می­دهد که کار تیمی چه تاثیری بر عملکرد سازمان دارد.