مفهوم عملکرد:/پایان نامه درباره کارآفرینی

عملکرد

«عملکرد عبارت است از فراتر رفتن یا دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیت هایی که بر عهده فرد می باشد.» «عملکرد عبارت است از معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته کلیدی در چارچوبی که ارایه می دهیم. این چارچوب به عنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد افراد، گروه ها و سازمان ها عمل می کنند.» «عملکرد عبارت است از به نتیجه رسانیدن وظایف که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است.» «عملکرد عبارتند از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین» «عملکرد رفتاری است که جهت رسانیدن به اهداف سازمانی، اندازه گیری یا ارزش گذاری شده است.» (روشندل اربطانی، 1388، ص 104).

کمپبل[1] (1990) عملکرد را به عنوان رفتار معنی کرد یعنی آن چیزی که توسط کارکنان انجام شده است (El-Zeiny, 2012, p 747).

از نظر رابینز[2] عملکرد را می توان تابعی از دو متغیر توانایی و انگیزش معرفی نمود. سپس پورتر، لاولر، کمبل و بریچارد عملکرد را تابعی از میزان استعداد، میزان مهارت، درک وظیفه کوشش، انتخاب، پایداری، آسان کردن و جلوگیری از اوضاعی که تحت کنترل قرار ندارد، تعریف کرده اند (روشندل اربطانی، 1388، ص 104).

 

2-2-3- عملکرد و بهره وری

طبق نظر توماس و بارون[3] (1994) بسیاری از کسانی که ادعا می کنند درباره بهره وری بحث و بررسی کرده اند، در واقع به مباحث کلی تری همچون عملکرد پرداخته اند. اگرچه بهره وری واژه ای چند بعدی است، اما بایستی به خاطر داشت که مفهوم خاصی است که به طور نسبی با نسبت بین ستانده و داده مرتبط است. از سوی دیگر، عملکرد، اصطلاح گسترده تری است که تمامی جنبه های اقتصادی و اجرایی، هر دو را دربرمی گیرد. عملکرد، تقریباً شامل تمامی اهداف رقابت پذیری و تعالی تولید است و به هزینه، انعطاف پذیری، سرعت، قابلیت اعتماد یا کیفیت مربوط می شود (شکل شماره 2-2).

[1] -Kampbell

[2]– Rabinz

[3]– Tomas &Baron