مفهوم اعتبار و اعتبارات-پایان نامه درباره اعتبار اعطایی بانک کشاورزی

مقالات و پایان نامه ها

تعریف اعتبار و اعتبارات:

اعتبار در لغت به معنای شگفتی نمودن، پند گرفتن، اعتماد داشتن و باور کردن قدرت خرید با پرداخت در آینده می باشد و از نظر اصطلاحی عبارتست از “انتقال موقتی خرید از فردی حقیقی یا حقوقی به فرد دیگری که کارایی و مدیریت لازم جهت انجام فعالیت ها را داشته ولی فاقد سرمایه کافی می باشد”(کوپاهی، 1369، 265) این تعریف اعتبار را انتقال قدرت خرید دانسته و با توجه به اینکه قدرت خرید در افراد از طریق پول ایجاد می گردد، لذا تعریفی از اعتبار پولی را ارائه می کند. در این تعریف به امکانات اعتبار گیرنده نیز اشاره شده و از آن استنباط می گردد که اعتبار گیرنده باید شرط لازم برای بکارگیری اعتبار را داشته باشد. یعنی علاوه بر دانش و تخصص کافی برای انجام فعالیت از مدیریت لازم برای اداره امور فعالیت اقتصادی خود برخوردار باشد. تعریف دیگری که از اعتبارارائه گردیده عبارتست از ” واگذاری یک حق یا طلب و یا قدرت خرید موجود و دریافت آن در زمانهای آینده یا تبدیل آن به طلب مدت دار به اضافه یک اضافه ارزش”(منتظر ظهور، 1372،490) این تعریف اگر چه تعریف جامع تری از اعتبار را ارائه می دهد اما آنرا محدود به دریافت یک اضافه ارزش در مقابل اعطای اعتبار دانسته و اگر چه این تعریف در بانکداری مبتنی بر بهره دارای کاربرد می باشد ولی در بانکداری بدون ربا که وام قرض الحسنه در مقابل هیچ گونه اضافه دریافتی یا ارزش اضافه ای در اختیار متقاضی قرار می گیرد نمی تواند طبق تعریف کاملا جامعی از اعتبار را در این قانون ارائه نماید.

تعریف ساده دیگری که از اعتبار وجود دارد، عبارتست از “معاوضه و مبادله کالای موجود اعم از پول نقد یا جنس در قبال وعده استرداد و پرداخت وجه آن در آینده” به عبارت دیگر هرگاه شخصی اعم  از حقیقی یا حقوقی یک نوع دارایی را به شرط استرداد عین یا ارزش پولی آن در آینده در اختیار شخص دیگری قرار می دهد یک عمل اعتباری انجام می گیرد، در این عمل اعتباری ، هریک از طرفین برای تحقق هدف و قصور خاصی دارد مبادله می گردند، اعتبار دهنده به خاطر اینکه از سود تضمین شده ای بهره مند گردد، وارد مبادله می شود و اعتبار گیرنده نیز به خاطر اینکه بتواند از دارائی بدست آمده در جهت تامین سرمایه مورد نیاز یا رفع نیاز خود استفاده نماید دست به چنین معامله ای می زدند. این تعریف تا حد زیادی می تواند با عقود و ابزارها ی اعطای تسهیلات اعتباری در بانکداری بدون ربا مطابقت کند. زیرا همانطور که اشاره شد در این قانون فقط در عقد قرض الحسنه پول یا وامی در اختیار متقاضی قرار می گیردو معادل آن در آینده و در سر رسید یا سررسیدهای مشخص از متقاضی پس گرفته می شود در حالی که عقود دیگر رابطه بین بانک و متقاضی اعتبار رابطه ای مبادلاتی و معاملاتی می باشد و بانک یا در ابتدا کالا را در اختیار متقاضی قرار داده و وجه آنرا در آینده و در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت می کند(فروش اقساطی)، و یا وجه خرید را در ابتدای عقد در اختیار قرار می دهد و در آینده ای مشخص کالای مورد معامله را تحویل می گیرد(سلف) و یا اینکه در انجام فعالیتی اقتصادی با متقاضی مشارکت کرده و در سود حاصل از انجام فعالیت به نسبت سرمایه با متقاضی شریک می گردد(قربانی، 1386).