مفاهیم SEMs:/پایان نامه درباره رتبه بندی موانع صادراتی

مقالات و پایان نامه ها

«استراتژي كوچك زيباست»، توسط شوماخر اقتصاددان آلماني در ادبيات اقتصادي مطرح گرديد، براساس اين استراتژي، بيكاري بعنوان مهمترين مسئله كشورهاي جهان سوم و معضل سيل مهاجرت از روستاها به شهرها، لزوم توجه به برنامه ها و سياستهاي صنعتي در جهت كاهش بيكاري؛ مهمترين سياست ها در جهت رشد و توسعه اقتصادي عنوان شده است. مزاياي برشمرده شده براي اين استراتژي عبارتند از:

  • فرصت‌هاي اشتغال مي‌بايست در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك بوجود آيد؛
  • اين فرصتها بايد به اندازه كافي ارزان باشد؛
  • نظر به اينكه جمعيت كشورهاي جهان سوم از آموزش هاي كافي برخوردار نيستند و نرخ بی سوادي در اين مناطق در مقايسه با نقاط توسعه يافته بالاتر است، روشهاي توليد برگزيده شده بايستي بالنسبه ساده انتخاب شوند؛
  • روشهاي توليد بايد بصورتي باشند كه از منابع محلي استفاده نموده و محصولات آن عموما˝ براي استفاده محلي و بومي باشد؛

در نهايت به موجب اين استراتژي، يگانه راه حصول به اهداف فوق از رهگذر ايجاد صنايع كوچك ميسر است. اين در حاليست كه هيچگونه استنادي دال بر وجود ضعف هاي جدي در صنايع كوچك در خصوص كارايي در مقايسه با صنايع بزرگ وجود ندارد، برعكس در بسياري از كشورهاي دنيا اثبات شده است كه صنايع كوچك بسيار كارآمدتر و حتي باقدرت رقابت با صنايع بزرگ در حال فعاليت اند.

امروزه در اكثر كشورها، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، جايگاه بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد مورد توجه سياستگذاران اقتصادي قرار گرفته و تلاش مي شود تا از پتانسيل هاي اين گروه از بنگاه ها براي تحقق اهداف كلان اقتصادي استفاده گرد. تقويت روحيه رقابت و كارآفريني در اقتصاد، افزايش بهره وري و ايجاد اشتغال سه ويژگي عمده بنگاه هاي كوچك و متوسط است كه چنين جايگاهي به آنها بخشيده است. در ايران نيز دولت نهم توجه ويژه اي به بنگاههاي مذكور نموده و بخش قابل توجهي از تسهيلات بانكها را به حمايت از طرحهاي كوچك و زود بازده اقتصادي اختصاص داده است. بررسي سياستهاي اتخاذ شده در كشورهاي مختلف نيز نشان مي دهد بحث تامين مالي SEM بخش اصلي برنامه هاي حمايت در اين كشورها را تشكيل مي دهد. ليكن بايد توجه داشت كه علاوه بر بحث تامين مالي، ساير حوزه هاي سياستگذاري از قبيل تسهيل قوانين و مقررات اجرايي، پرورش و تقويت فرهنگ كارآفريني، تقويت نوآوري و افز ايش سطح فن آوری، توسعه مشاركت در قالب خوشه ها و شبكه هاي صنعتي، امكان دسترسي به بازارهاي جهاني و ترويج تجارت الكترونيكي نيز نه تنها نبايد مورد غفلت واقع شوند؛ بلكه در خيلي از موارد مي توانند از روشهاي معمول وام دهي، موثرتر باشند (وزارت بازرگانی، 1388).

 

2-2. مفاهیم مربوط به SEMs

2-2-1. تعریف بنگاه های کوچک و متوسط

تعاريف مختلفي در مورد معيار اندازه بنگاه به عنوان ملاكي براي تقسيم بندي شركتها به گروه هاي خرد، كوچك و متوسط ارايه شده است. تعريفي كه بانك سرمايه گذاري و صندوق سرمايه گذاري اروپا در مورد شركتهاي كوچك و متوسط ارايه داده اند، در ادبيات اقتصادي جهان مورد پذيرش قرار گرفته و به عنوان يك تعريف استاندارد مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين تعريف كه آخرين بار در سال 2003 مورد بازنگري و تعديل قرار گرفته است، شركتها براساس سه خصوصيت تعداد كارمندان، حجم معاملات و ارزش كل داراييها تقسيم بندي شده اند.

طبق اين تعريف شركتهاي با كمتر از 10 نفر شاغل به عنوان شركتهاي خرد تعريف گرديده اند . شركتهاي داراي 10 تا 50 نفر شاغل در گروه شركتهاي كوچك قرار مي گيرند و شركتهايي كه كه كاركنان آنها بين 50 تا 250 نفر مي باشد گروه شركتهاي متوسط را تشكيل مي دهند. حجم معاملات و ارزش كل داراييها دو معيار مالي هستند كه براي طبقه بندي شركتهاي كوچك و متوسط مورد استفاده قرار گرفته اند. براساس معيار حجم معاملات، شركتهايي كه حجم معاملات آنها كمتر از دو ميليون يورو باشد در گروه شركتهاي خرد قرار مي گيرند، شركتهاي با حجم معاملات بين 2 تا 10 ميليون يورو به عنوان شركتهاي كوچك تلقي گرديده و شركتهاي داراي حجم معاملات بين 10 تا 50 ميليون يورو در گروه شركتهاي متوسط قرار مي‎گيرند. معيار ارزش كل داراييها نيز براي سه گروه خرد، كوچك و متوسط به ترتيب 2 ميليون، 2 تا 10 ميليون و 10 تا 43 ميليون يورو مي باشد. تقسيم بندي هاي مذكور به صورت خلاصه در جدول 1-2 نشان داده شده است (وزارت بازرگانی، 1388) .