مدل Achieve:پایان نامه سبک رهبری و عملکرد مدیران

مقالات و پایان نامه ها

مدل Achieve  در عملکرد:

مدل Achieve (اچیو ) مدلی است که به مدیران کمک می کند که  وجود مشکلات در عملکرد را تعیین کنند. این مدل توسط هرسی و بلانچارد مطرح گردید و هفت عامل را بر عملکرد نیروی انسانی موثر دانسته است.

هرسی و بلانچارد 7 متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثر بخش را بشرح ذیر برگزیده است :

1 – توانایی (Ability) 2- وضوح (درک نقش ) (Clarify) 3-  حمایت (Help )  4- انگیزه (Incentive)

5- محیط (Environment) 6- اعتبار (Validity)    7- ارزیابی و بازخورد(Evaluation)

1 – توانایی (Ability) (دانش و مهارت ):

در مدل  achieve اصطلاح توانایی به دانش و مهارت پیروان گفته می شود (البته توانایی در به انجام رساندن توفیق آمیز یک وظیفه ).

2- وضوح (درک نقش ) (Clarify):

در مدل  achieve اصطلاح وضوح به درک و پذیرش نحوه کار ، محل و چگونگی انجام آن گفته می شود . برای اینکه پیروان درک کاملی از مشکل داشته باشند باید برای آنها مقاصد ، اولویتها و اهداف به طور کامل و صریح واضح شده باشد .

3-  کمک (حمایت سازمانی ) : (Help )

در مدل  achieve اصطلاح کمک ، به کمک سازمانی یا حمایتی گفته می شود که پیرو برای تکمیل اثر بخشی کار به آن نیاز دارد . برخی از عوامل حمایتی می تواند مانند بودجه ، وسایل وتسهیلاتی باشد که برای کامل کردن وظیفه لازم است .

4-انگیزه(انگیزش یا تمایل ) (Incentive):

در مدل  achieve اصطلاح انگیزش یا تمایل به انگیزه انجام کار از طرف پیروان یا انگیزش برای کامل کردن وظیفه خاص به گونه ای توفیق آمیز اطلاق می شود .

5-محیط(تناسب محیطی ):(Environment):

در مدل  achieve اصطلاح محیط به عوامل خارجی گفته می شود که می توانند حتی با وجود داشتن توانایی، وضوح، حمایت و انگیزه لازم برای شغل باز هم بر عملکرد تاثیر بگذارد .

 

 

6-اعتبار(اعمال معتبر وحقوقی پرسنل ) (Validity) :

در مدل  achieve اصطلاح اعتبار به مناسب و حقوقی بودن تصمیمات مدیر در مورد عملکرد منابع انسانی اطلاق می شود .

7-ارزیابی و بازخورد(Evaluation):

در مدل  achieve اصطلاح ارزیابی و بازخورد به مرور گاه به گاه عملکرد روزانه افراد گفته می شود . لذ ا روند بازخورد مناسب به پیروان اجازه می دهد از چند وچون انجام کار خویش مطلع شوند