مدل رهبـــری خدمتگزار:پایان نامه رهبری خدمتگزارو تعهدسازمانی

ویژگی های رهبر خدمت گزار

ارزش قائل شدن برای افراد[1] از طریق اعتقاد به افراد

پاسخگویی به نیازهای افراد قبل از نیازهای خود

گوش دادن مؤثر

توانمند سازی افراد[2] از طریق فراهم کردن شرایط برای یادگیری

ارائه مدل های رفتاری صحیح و درست

تشویق دیگران

ایجاد محیط دوستانه[3] از طریق برقراری روابط قوی،شخصی

همکاری کردن با دیگران

ارزیابی تفاوت های دیگران

نشان دادن اعتبار خود[4] از طریق باز بودن و پاسخگو بودن به دیگران

میل به یاد گرفتن از دیگران

حفظ درستی و اعتماد

ارائه رهبری خود[5] از طریق چشم انداز به آینده

ابتکار داشتن

آشکار کردن هدف

 

مأخذ: (نصر اصفهانی، نصر اصفهانی،1389).

2-1-11- مدل های رهبـــری خدمتگزار

اگر رهبري خدمتگزار را متفاوت از ديگر اشکال رهبري بدانیم، بايد قادر باشیم تا مشخصات،ویژگی ها ،مدل ها و رفتارهايي مجزا از ساير انواع رهبري را در چنين رهبراني مشاهده کنيم. متاسفانه ادبیات مرتبط با بحث رهبري خدمتگزار نسبتاً نامشخص، مبهم و اغلب به‌صورت داستان و حکایت هستند. به‌هرحال به رغم محدوديت هايي که وجود دارد بررسي ادبیات رهبري خدمتگزار در منابع مختلف، اعم از مجلات، کتب و تحقيقات نشان مي دهد که سازگاری کافي در آنها وجود دارد تا بتوان ویژگی يا صفات را براي چنين رهبراني استخراج کرد كه متناسب با موضوع تحقیق، مهم ترين مدل هايي که وجود دارند، ارائه و بررسي خواهند شد(قرایی پور،1387،ص4).

2-1-11-1- مدل اسپيرز[6]

از مديران ارشد مرکز گرين ليف از نوشته  هاي گرين ليف، ده ویژگی رهبري خدمتگزار را استخراج کرده است که عبارتند از:

1.گوش دادن 2.همدلی 3.بهبودبخشي 4.آگاهی 5.تشويق و ترغیب 6.مفهوم سازي 7.آينده نگری و دوراندیشی 8.خادميت 9.تعهد به رشد افراد 10.ايجاد گروه.

با اين وجود، بيان کرده است هر چند که اين ده مشخصه جزء ويژگي­هاي رهبري خدمتگزار مي­باشند، اما به اين معني نيست که همه ويژگي ها همين ده مورد باشد Spears,1998,p35)به نقل از قرایی پور، 1387).

 

2-1-11-2- مدل پيج و ونگ[7]

پيج و ونگ (2000) چارچوبی را براي اندازه­گيري رهبري خدمتگزار ارائه کرده اند. مدل آنها شامل توجه به چهار حوزه رهبري است که خروجی آنها اثر مثبتی بر جامعه و فرهنگ دارد:

1- شخصیت: شخصیت رهبر و کاراکترهايي از شخصیت وي مورد توجه قرار مي گيرد شامل شجاعت خدمتگزاری، روحيه خدمت رساني به دیگران، کمال جويي و تعهد مي باشد.

2- روابط: انواع روابط، پیوندها و ارتباطاتی که رهبر با دیگران برقرار مي کند، مورد توجه قرار مي گيرد.

3- وظیفه: رهبر براي اعمال رهبري بايد وظايفي را انجام دهد که شامل خلق بينش و تصمیم گيري مي شود.

4- فرايند: در اين حوزه بهبود فرايند هاي سازماني مورد توجه قرار مي گيرد که شامل تیم سازي و مدلسازي مي شود.

آنها از بررسي گسترده ادبیات رهبري خدمتگزار حدود 200معيار شناسايى کردند و پس از حذف و ادغام به 99 معیار نهايي دست يافتند و آنها را در دوازده طبقه اصلی قرار دادند که عبارتند از کمال جويي، فروتنی، خدمت رساني، توجه به دیگران، توانمندسازي کارکنان، توسعه کارکنان، بينش مداري، هدفگذاري، هدایت، مدلسازي، تیم سازي و تصميم‌گيري مشارکتی.

کار نيمه تمام پيج و ونگ را با تجربه و تحلیل عاملی تکمیل کردند که عوامل از 99 معیار به 22معيار و از 12طبقه به 3 طبقه (بينش مداري، توانمندسازي و خدمت رساني) تقلیل يافت(دنيس و وینستون،2003، صص455-459 به نقل از قرایی پور،1387).

[1] – Values People

[2] – Empowerment People

[3]– Builds Community

[4] – Display Authenticity.

[5] – Provides Leadership

[6] – Spears

[7]– Page and Wong

حتما بخوانید :   مدل رهبری خدمتگزار پیج و ونگ//پایان نامه درباره ادراک رهبری خدمتگزار