مدل دانش ویگ:/پایان نامه درمورد استعداد مدیریت دانش

مقالات و پایان نامه ها

مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ

ویگ(1993) مدل مدیریت دانش خود را به اصل زیر نزدیک کرد: دانش زمانی مفید و ارزشمند خواهد شد که سازماندهی شود. این سازماندهی باید با توجه به نوع به کارگیری آن متفاوت بوده، با استفاده از مسیرهای چندگانه ورودی، قابل دسترس و بازیابی باشد. ابعاد قابل بررسی در مدل مدیریت دانش ویگ عبارت اند از:1)کامل بودن[1]،2)پیوند داشتن[2]،3)تناسب[3] و 4)چشم انداز [4]و هدف[5].

کامل بودن به این سوال پاسخ می دهد که دانش مرتبط چقدر از یک منبع معین قابل دسترس است. منابع می تواند شامل اذهان انسانها یا پایگاههای دانش(دانش پنهان یا آشکار) باشد. ابتدا باید مطلع شویم که آیا دانش مورد نیاز بیرون از این منابع است یا خیر. تمام دانش مورد نیاز ممکن است در این منابع موجود باشد، اما اگر کسی در مورد موجودیت یا قابلیت دسترسی به آن چیزی نداند نمی تواند از آن استفاده کند.

پیوند داشتن، به روابط قابل درک و مشخص بین موضوعات دانشی مختلف اشاره دارد. موضوعات دانشی بسیار کمی وجود دارند که کاملا از سایر موضوعات جدا باشند. هر قدر این پیوند در یک پایگاه دانش بیشتر می شود، انسجام و ارزش محتوا بیشتر می گردد.

زمانی یک پایگاه دانش ویژگی تناسب دارد که همه داده ها، مفاهیم، دیدگاهها، ارزشها، قضاوتها و پیوندها بین موضوعات دانش با هم سازگار باشند. نباید هیچ گونه ناسازگاری، تضاد درونی و سوء تفاهمی وجود داشته باشد. اگر چه محتوای اکثر پایگاههای دانش مطابق این ایده الها نیستند، باید به طور مستمر به منظور ایجاد و حفظ سازگاری بررسی شوند.

چشم انداز و هدف به پدیده ای اشاره دارد که از طریق آن اغلب از یک نقطه نظر خاص یا برای یک هدف خاص ” درباره چیزی اطلاعات کسب می کنیم”. ما بیشتر دانش خود را با استفاده از ابعاد چشم انداز و هدف سازماندهی می کنیم.

مدل مدیریت دانش ویگ، سطوح درونی کردن دانش را تعریف می کند. رویکرد ویگ بعد چهارم مدل نوناکا و تاکچی را که درونی کردن دانش است توسعه می دهد. جدول 2-2- به طور مختصر هر یک از این سطوح را تعریف می کند.

جدول 2-2-مدل مدیریت دانش ویگ-سطوح درونی سازی(ویگ،1993)

سطح نوع تعریف
1 مبتدی از دانش و روش استفاده از آن آگاهی بسیار کمی دارد یا اصلا آگاهی ندارد.
2 شروع کننده می داند دانش وجود دارد و در کجا می توان آن را به دست آورد اما نمی تواند با آن استدلال کند.
3 شایسته درباره دانش اطلاع دارد و می تواند از دانش موجود در پایگاههای دانش مثل مستندات و افراد مشاور استفاده و همچنین استدلال کند.
4 کارشناس از دانش اطلاع دارد، در حافظه دانش دارد، می داند در کجا کاربرد دارد و بدون هر گونه کمک بیرونی استدلال می کند.
5 کارشناس ارشد بر دانش به طور کامل مسلط است و درکی عمیق از ارزشها، قضاوتها و پیامدهای استفاده از دانش دارد.

 

به طور کلی  پیوستار درونی شدن دانش، از پایین ترین سطح یعنی مبتدی-کسی که نمی داند که نمی داند، کسی که حتی درباره وجود دانش آگاهی ندارد- شروع می شود و تا سطح کارشناسی ارشد-که فرد درک عمیقی نه فقط درباره دانش فنی و تحلیلی بلکه همچنین درباره ارزشها، قضاوتها و انگیزه های استفاده از دانش دارد- ادامه می یابد.

ویگ(1993) همچنین سه شکل دانش را دانش عمومی[6]،دانش مشترک [7]و دانش شخصی[8] ذکر می کند. و علاوه بر  تعریف این سه شکل دانش، چهار نوع دانش را مشخص می کند: واقعی، مفهومی،انتظاری و روش شناختی.روی هم رفته، سه شکل دانش با ترکیب چهار نوع دانش، ماتریسی را ایجاد می کنند که مبنای مدل مدیریت دانش ویگ را شکل می دهند.

جدول2-3-ماتریس مدیریت دانش ویگ(1993)

شکل /نوع دانش واقعی مفهومی انتظاری روش شناختی
عمومی اندازه گیری، متون ثبات، توازن وقتی عرضه فراتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش می یابد در جستجوی درجه حرارت بیش از ضابطه
مشترک تحلیل پیش بینی “بازار داغ است” مقدار کمی آب در معجون کافی است بررسی ناکامیهای گذشته
شخصی رنگ “مناسب”، ترکیب شرکت عملکرد خوبی دارد حدس و گمانی که تحلیلگر دارد اشتباه است روند اخیر چیست؟

25Completeness

26Connectedness

27Congruency

28Perspective

29 Purpose

30 Public Knowledge

31Shared expertise

32Personal knowledge