مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی

استفاده كنندگان گزارش‌هاي مالي با استفاده از معيارهاي مختلف، عملكرد مالی شركت را ارزيابي مي‌كنند. روش ‌هاي متعددي براي ارزيابي عملكرد مالی وجود دارد كه بطور كلي مي‌توان آن‌ها را به دو دسته مدل‌هاي حسابداري و مدل‌هاي اقتصادي تقسيم كرد.

2-14-1- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد مالی

حاصل سيستم اطلاعات حسابداري، گزارش‌هاي مالي است كه سود گزارش شده در آنها از اهميت زيادي براي استفاده كنندگان برخوردار است. سرمايه گذاران با اتكا به سود حسابداري، عملكرد مالی شركت را ارزيابي كرده و پيش بيني هاي خود را بر آن اساس انجام مي دهند. مديران نيز از سود براي برنامه‌ريزي آينده شركت استفاده مي كنند. در مدل حسابداري ارزيابي عملكرد مالی، ارزش شركت از حاصل ضرب دو عدد بدست مي آيد، عدد اول، سود شركت و عدد دوم، ضريب تبديل سود به ارزش است. همان‌طور كه پيش از اين نيز بيان شد در مدل هاي حسابداري ارزيابي عملكرد مالی، ارزش يك شركت، تابعي از معيارهاي مختلفي نظير سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمايه‌گذاري، جريان نقدي آزاد و سود تقسيمي است  .(Stewart,1991)سود حسابداري، سنتي‌ترين معيار ارزيابي عملكرد مالی است كه براي سرمايه‌گذاران، سهامداران، مديران، اعتباردهندگان و تحليلگران اوراق بهادار از اهميت زيادي برخوردار است. سود حسابداري كه با فرض تعهدي محاسبه مي شود به نظر بسياري از پژوهشگران مانند «لهن و ماخیجا[1]»، «چن و داد»[2] و «ورثینگتون و وست[3]» یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملكرد مالی محسوب مي‌شود. با توجه به مزيت در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز در اين مدل‌ها و آساني محاسبات مربوط به آن، اين گروه از معيارهاي ارزيابي عملكرد مالی به شكل گسترده‌اي توسط استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بررسي‌هاي انجام شده توسط پژوهشگران نيز نشان مي‌دهد كه سود حسابداري و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفيدي را در اختيار استفاده‌كنندگان قرار مي‌دهد كه در تصميم‌گيری‌هاي آنها بسيار مؤثر است.(Balsam & Lipka, 1998)  در پژوهش انجام شده توسط جنينگز[4] و همكاران محتواي اطلاعاتي شكل‌هاي مختلف سود حسابداري مورد ارزيابي قرار گرفته است كه نشان مي‌دهد سود هرسهم در تمام اشكال محاسبة خود، براي استفاده‌كنندگان مفيد مي باشد(Jennings et al.,1997) . با اين حال، مدل هاي حسابداري (سنتي) ارزيابي عملكرد مالی داراي نارسايي‌هاي زير است:

  1. امكان تحريف و دست‌كاري سود از طريق انتخاب روش‌هاي مختلف .(Stewart, 1991)
  2. رویه‌های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه‌گیری سود در شرکت‌های مختلف مجاز می کند (Ibid, p. 308).
  3. با تغییرات سطح قیمت‌ها سود اندازه‌گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می‌کند.(Hendriksen & Breda, 1992)
  4. به دليل كاربرد اصل بهاي تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نيافته دارايي‌هايي كه در يك دورة زماني مشخص نگهداري شده اند، در محاسبه سود حسابداري شناسايي نمي شود. اين ويژگي باعث مي شود كه نتوان اطلاعاتي سودمند را افشا كرد (Ibid, p. 491).
  5. به دليل استفاده از روش‌هاي مختلف پذيرفته شده براي محاسبه بهاي تمام شده و روش‌هاي مختلف براي تخصيص هزينه ها، تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي، كار مقايسه اقلام را بسيار مشكل مي‌سازد (ریاحی بلکویی، 1381).
  6. تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل تحقق درآمد، اصل بهاي تمام شده تاريخي و محافظه كاري باعث مي‌شود تا اطلاعات گمراه كننده‌اي در اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد (ریاحی بلکویی، 1381).
  7. در نگرفتن هزینه سرمایه.(Chen & Dodd, 2001)

نارسايي‌هاي بالا نشان مي‌دهد كه معيارهاي حسابداري مبتني بر سود حسابداري نمي‌تواند به عنوان تنها معيار و مبناي ارزيابي عملكرد مالی مورد استفاده قرار گيرد.

2-14-2- مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد مالی

همان‌طوركه در بخش مربوط به مدل هاي حسابداري ارزيابي عملكرد مالی نيز بيان شد عليرغم كاربردهاي مختلف سود حسابداري، برخي معتقد بودند كه سود حسابداري معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد مالی شركت نيست، براي مثال، با استفاده از هر يك از روش‌هاي مختلف ارزيابي، اندازه گيري و شناسايي موجودي كالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاك دارايي‌هاي ثابت، مبلغ سود نيز متفاوت خواهد بود در حالي‌كه اين تفاوت به دليل نحوه عملكرد مالی نيست، بلكه به دليل استفاده از روش‌هاي مختلف حسابداري است. معرفي معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملكرد مالی، نتيجه تلاش پژوهشگران براي رفع نارسايي‌هاي مد ل‌هاي مبتني بر اعداد حسابداري است. در مدل‌هاي اقتصادي، ارزش شركت، تابعي از قدرت سودآوري، اولويت‌هاي موجود، سرمايه گذاري‌هاي بالقوه و مابه‌التفاوت نرخ بازده و هزينه سرمايه شركت است. در بين مفاهيم متعدد، معيارهاي اندازه‌گيري سود باقيمانده كه در سال‌هاي اخير مطرح شده است، استفاده از ارزش‌هاي دفتري و ارزش‌هاي بازار در تعيين هزينه سرمايه تفاوت چشمگيري بين نتايج حاصل از آنها را موجب شده است.(Bausch et al., 2003)

[1] -Lehn & Makhija

[2] -chen & Dodd

[3] – Worthington &West

[4] -Jeningez