مدلهای مدیریت دانش//پایان نامه درمورد پیاده سازي مدیریت دانش

مقالات و پایان نامه ها

مدل های مدیریت دانش:

مدل مدیریت دانش، روشی که مدیریت دانش در یک سازمان عملی و اجرایی می شود را توصیف و ترسیم می کند.مدل مدیریت دانش  بازنمودن عینی مفهوم،دیدگاه و گردانندگان مدیریت دانش است و به وضوح نشان خواهد داد که چه چیزی اجرا خواهد شد،چگونه اجرا خواهد شد،چگونه در عمل به کار خواهد رفت و مزیت بالقوه آن چه خواهد بود.مدل مدیریت دانش ایستا نیست بلکه زنده و قابل تطبیق با پویایی سازمان است.بنا براین مدل نیز نیازمند سازگاری با تغییرات سازمانی است (دوپلسیس ،122:1387) .

مدل نوناكا[1] و تاكوچي[2]:

مدل نوناكا و تاكوچي از نظر تبيين چگونگي توليد دانش يكي از بهترين مدلهاست. اين مدل تنها مدلي است كه انواع دانشها را پوشش مي دهد و سطوح دانشي و سطح تبديلات آنها به يكديگر را به صورت واضح و جداگانه بيان مى كند در واقع مدل نوناكا و تاكوچي ظرفيت استفاده و بومي سازي جهت ايجاد فرآيند مديريت دانش را دارد. اين مدل بر خلاف ساير مدلها، تمركز خود را بر دو نوع دانش آشكار و پنهان مبذول داشته و به نحوه تبديل آنها به يكديگر و نيز چگونگي ايجاد آن در كليه سطوح سازماني(فردي، گروهي و سازماني) توجه دارد. در اين مدل نحوه استفاده و تبديل اين دو نوع از دانش و چگونگي مديريت دانش در اين رابطه به صورت حركتي مارپيچي(حلزوني) مطابق شكل زير و به صورت فرآيندي مستمر فرض شده است.

در اين مدل فرض بر آن است كه فقط افراد هستند كه دانش را ايجاد مي نمايند. بنابراين، فرايند توليد دانش سازماني مي بايست بعنوان يك فرايند مستمري باشد كه در آن بطور سازماندهي شده اي دانش ايجاد شده توسط افراد تقويت و هدايت گردد. بر اساس اين مدل، مراحل زير براي انتقال (تبديل) اين دو نوع از دانش مي بايست در سطوح مختلف سازمان انجام شوند :

اجتماعي كردن (پنهان به پنهان) :انتقال دانش غيرمشهود يك فرد به فردي ديگر. براي انجام مؤثر اين فرايند بايد بين افراد فرهنگ مشترك و توانائي كار گروهي ايجاد گردد. اين امر با استفاده از نظري ههاي اجتماعي و همكاري ميسر م يگردد. نشست يك گروه كه تجربيات را توضيح داده و بحث مي نمايد، يك فعاليت عادي است كه در آن اشتراك دانش پنهان مي تواند رخ دهد.

آشكار سازى) بيروني سازي) پنهان به آشكار : تبديل دانش غيرمشهود به دانش مشهود. در اين حالت فرد مي تواند دانش خود را در قالب مطالب منظم شده(سمينار – كارگاه آموزشي)به ديگران ارائه نمايد. گفتگوي اعضاي يك گروه درپاسخ به سئوالات يا برداشت از رخدادها، از جمله فعاليت هاي معمولي هستند كه در آنها اين نوع از تبديل رخ مي دهد.

تبديل كردن  (آشكار به آشكار): در اين مرحله حركت از دانش آشكار فردي به سمت دانش آشكار درسطح گروهي وذخيره سازي آن صورت مي پذيرد. دراين برهه با توجه و استفاده از دانش موجود امكان حل مسائل از طريق گروه فراهم مي شود. همچنين در اين فرايند دانش توسعه مي يابد.

دروني كردن (آشكار به پنهان) : در اين مرحله دانش آشكار كسب شده در سازمان نهادينه مي شود و دانش ضمني جديد شخصي نيز براي افراد به وجود مى آيد(كسب دانش پنهان جديد از دانش آشكار موجود).

مراحل چهارگانه فوق بصورت مستمر و به شكل حركت حلزوني مي بايستي ادامه يابد تا هر مرحله كامل كننده مرحله قبل از خود بوده وضمن نهادينه شدن دانش در سازمان باعث توليد و خلق دانشهاي جديد نيز گردد.

نكته حائز اهميت ديگر آن است كه هنگامي كه افراد در اين فرايندها شركت مي نمايند.آموزش سازماني نيز اتفاق مي افتد. زيرا دانش افراد با ديگران به اشتراك گذارده شده، توضيح داده مي شود و براي ديگران قابل دسترس مي گردد. همچنين خلق و توليد دانش جديد نيز از طريق اين فرايندها رخ مي دهد. البته بايد توجه داشت كه اين فرايندها در انزوا رخ نمي دهند، بلكه در تركيبات مختلف و در موقعيتهاي كاري ما بين افرادي كه با يكديگر مشغول كارند بوقوع مي پيوندد. مثلا خلق دانش نتيجة تاثير متقابل افراد و دانش آشكار و پنهان است. بواسطه تعامل فرد با ديگران، دانش پنهان برو نسازي شده و به اشتراك گذارده مي شود. افراد در اين فرايندها از طريق مديريت دانش، ضمن كسب بينش و تجربه سازماني خود و يا توسط كاركنان ديگر دانش را خلق،منتشر و دروني مي نمايند(بودلایی و دیگران،208:1387)

مدل بکوویتز[3] و ویلیامز[4]:

اجزای ،فرایند مدیریت دانش ارائه شده از سوی بکوویتز و ویلیامز،شامل هفت عامل یافتن ،بکارگیری ،یادگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد، نگهداری و حذف است.که باید برای ایجاد سرمایه بر پایه دانش به صورت یکپارچه مدیریت شوند.در ادامه راجع به هر یک از آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد:

الف) یافتن: نکات اساسی که در یافتن اطلاعات باید در زمان مناسب مد نظر قرار گیرند،عبارتند از :

  • آیا همکاران می توانند نیازهای اطلاعاتی خود را دقیق فرموله کنند؟
  • آیا منابع و حاملان دانش مشخص اند؟
  • آیا ابزار کمی و قواعد موجود از جستجوی اطلاعات حمایت می کنند؟
  • آیا شالوده ساختار دانشی قابل فهم بوده و خوب سازماندهی شده اند؟(حبیبی،57:1387)

[1] Nonaka

[2] Takeiochi

[3] Bukowitz

[4] Williams