مدلهای ارزیابی عملکرد/پایان نامه درباره سرمایه فکری

مقالات و پایان نامه ها

 انواع شاخصها و مدلهای ارزیابی عملکرد

مطالعات متعددي در خصوص طراحي و تعيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد صورت پذيرفته است . مهم ترين بحث در رابطه با شاخص هاي ارزيابي عملكرد، متناسب بودن شاخص ها با اهداف سازماني، همسو بودن با راهبردهاي سازمان، اعتبار در طول زمان و امكان بازخورد سريع و دقيق مي باشد.

گاروین(1993) در مطالعات خود شاخص هاي عملكرد را به تفصيل ارايه نموده است . در اين مطالعات 5 معيار پيشنهاد شده است كه عبارتند از : كيفيت، هزينه، تحويل به موقع، خدمات و انعطاف. يوان هانگ نيز در تحقيقي كه در سال 2001 انجام داد، كسب مزيت رقابتي، تغيير در سهم بازار، تغيير در سود، تغيير در هزينه ، تغيير در درآمد و تغيير در رضايت مندي مشتريان را در زمره ي شاخص هاي عملكرد به كار گرفته است.(موسی خوانی و همکاران،125:2007،به نقل از نوع پسند اصیل و دیگران،1392)

سازمان ها، نظام هاي زيادي را براي ارزيابي عملكرد مالي توسعه داده اند؛ اما از دهه ي 1980، صنايع با تغييرات در نواحي غير مالي مانند كيفيت يا رضايت مشتري تحريك مي شدند. در گذشته، شايد سازمان ها اهميت معيارهاي غير مالي را درك مي كردند، اما قادر به تركيب آنها با گزارش هاي عملكرد مربوط به سطوح ارشد نبودند؛ چون اين معيارها نسبت به معيارهاي مالي از شفّافيت كم تري برخوردارند و مديريت ارشد، در استفاده از آنها مهارت كم تري دارد (رابرت و گاویندراجان،493:2001، به نقل از نوع پسند اصیل و دیگران،1392)

پریتو و النا رویلا (2006) در تحقيق خود، عملكرد مؤسسه را به دو بخش مالي و غير مالي تقسيم نمودند. هدف اصلي اين مطالعه اين بود كه به صورت تجربي، رابطه ي بين قابليت يادگيري در سازمان ها را بررسي و عملكرد شركت را به صورت مالي و غير مالي ارزيابي كنند . تحقيق آنها رابطه ي مثبتي را بين قابليت يادگيري و عملكرد غير مالي و مالي نشان داد (واگنر،312:1994، به نقل از نوع پسند اصیل و دیگران،1392)

به طور كلّي، مدل هاي مختلف، شاخص هاي متفاوتي را به منظور سنجش عملكرد با توجّه به نوع وظايف سازمان ها ارايه نموده اند كه خلاصه اي از اين شاخص ها توسط نگارندگان در جدول 2-7 جمع بندی گردیده است:

 

جدول 2-7: مدلها و شاخص های مربوط به عملکرد سازمانی (نوع پسند اصیل و دیگران،1392)

عنوان مدل سال متغیرهای مربوط به عملکرد
لوپز و دیگران 2005 خلّاقيت و نوآوري؛ نتايج مالي و اقتصادي
آتوهن – گیما 2002 بازگشت سرمايه؛ بهره وري؛ رشد فروش؛ سودآوري
نیلسون و کالد 2002 عملكرد مالي؛ عملكرد غيرمالي
منشور عملکرد (CBP) 2002 رضايت بهره وران؛ راهبرد ها؛ فرآيندها؛ توانمندي ها؛ كمك بهره وران
چارچوب مدوري و استيپل 2000 كيفيت؛ هزينه؛ انعطاف؛ زمان؛ تحويل به موقع؛ رشد آينده
چارچوب فرايند كسب وكار 1996 محصولات؛ خدمات؛ نتايج مالي
مدل گاروين 1993 كيفيت؛ هزينه؛ تحويل به موقع؛ انعطاف؛ خدمات
مدل BSC 1992 جنبه ي مالي؛ جنبه ي مشتري؛ جنبه ي فرايندهاي داخلي؛ جنبه ي رشد و يادگيري
هرم عملكرد 1991 بهره وري؛ انعطاف؛ ارضاي مشتريان؛ اتلاف منابع؛ دوران توليد؛ تحويل به موقع؛ كيفيت
مدل نتايج و تعيين كننده ها 1991 عملكرد مالي؛ رقابت پذيري؛ كيفيت؛ به كارگيري منابع؛ انعطاف؛ نوآوري
مدل مك نير 1990 عملكرد مالي؛ عملكرد بازار(غير مالي)
مدل سينك وتاتل 1989 اثربخشي؛ كارآيي؛ كيفيت؛ بهره وري؛ كيفيت زندگي كاري؛ سودآوري؛ نوآوري
مدل دس و رابينسون 1984 كيفيت؛ بهره وري؛ سوددهي؛ سهم بازار؛ بازگشت سرمايه؛ عملكرد كلّي