محاسبه نرخ ها :/پایان نامه درباره کارایی مدارس کاردانش

مقالات و پایان نامه ها

زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی 

 • برنامه ریز و سیاستگذار آموزشی برای تشخیص وضع موجود و پیشبرد فعالیت ها در مورد هر آنچه تحت پوشش نظام آموزشیمی باشد مانند: تعداد کلاس، معلم، و… به ارقام دقیق نیاز دارد؛
 • اطلاع از وضع نرخ افت و گذر تحصیلی ؛
 • پیگیری دانش آموزان در طول دوران تحصیل و بعد از آن؛
 • تشخیص منابع مالی؛
 • مسأله برابری شانس، سه منشأ اساسی برای نا برابری ها: نا برابریهای اجتماعی، نا برابریهای ناشی از جنسیت، نا برابریهای منطقه ای؛
 • هزینه های آموزشی؛
 • ساختار نظام آموزشی.

 

2-16-2- زمینه های تشخیص عوامل بیرونی نظام آموزشی

 • عوامل مربوط به جمعیت شناسی ؛
 • عوامل اجتماعی و اقتصادی ؛
 • عوامل سیاسی؛
 • میزان کارایی بیرونی نظام آموزشی؛
 • نیاز های آموزشی .

به وسیله تشخیص می توانیم در باره هر آنچه در درون نظام آموزشی اتفاق می افتد مطلع شویم، البته وظیفه برنامه ریز فقط تشخیص نیست، بلکه حفظ و رشد فرایند آموزش است. فلذا باید پاسخ هایی برای تمام سوالاتی که در امر تشخیص بوجود می آید، بیابد و لازمه آن نیز داشتن اطلاعات دقیق در مورد آنهاست. به عنوان نمونه اطلاع از تعداد هنر آموزان فنی و حرفه ای در زمان گسترش این شاخه امری ضروری است و گرنه تأکید بر آن بیهوده خواهد بود (محسن پور،1385).

2-17- ابزار تشخیص نارسایی های نظام آموزشی 

خصوصیات شاخصهادرآموزش وپرورش عبارتنداز:

اهمیت سیاستگذاری دارند؛

بابرهه مشخص اززمان ارتباط دارند؛

درسطوح مختلف استفاده می شوند؛

ارزش قراردادی دارند؛

براساس داده هاتدوین می شوندوبه صورت ارزش عددی هستند (پورظهیر،1383).

ابزارشناخت وتشخیص این شاخصها عبارتند از:

 

2-17-1- محاسبه نرخ ها 

الف- نرخ ثبت نام : این نرخ باید به تفکیک جنسیت و بر اساس ضوابطی مانند سن ثبت نام و… از طریق تقسیم ثبت نام شدگان هر پایه بر کل جمعیت لازم التعلیم همان پایه ضربدر 100؛

ب- نرخ ارتقاء : از طریق تقسیم قبول شدگان به پایه بالاتر به کل دانش آموزان پایه پایین تر؛

ج- نرخ گذر : تعداد دانش آموزانی که از یک سطح به سطح بالاتر ارتقاء می یابند. که از طریق تقسیم تعداد دانش آموزان ورودی سطح جدید به کل دانش آموزان ورودی سطح قبلی در سال مورد نظر (مشایخ، 1379).

 

2-17-2- محاسبه نسبت ها 

نسبت دانش آموز به کل کارکنان؛

نسبت دانش آموزان به کلاس؛

نسبت مدارس استاندارد به کل مدارس؛

نسبت کارکنان آموزشی به کل کارکنان؛

نسبت مدارس دارای تجهیزات آزمایشگاهی به کل مدارس؛

نسبت اعتبارات آموزش و پرورش به ادارات دیگر .

 

 

 

 

2-17-3- تجزیه وتحلیل یک گروه سنی (کوهرت)

تجزیه و تحلیل یک گروه سنی، برای نشان دادن جریان دانش آموزی در طی یک دوره تحصیلی با توجه به تعداد قبول شدگان، مردودین، ترک تحصیل کنندگان است. (تحلیل یک گروه سنی) نمایانگر حرکت یک گروه از دانش آموزان در مسیر یک دوره تحصیلی از سال نخست تا پایان دوره است.

 

2-17-4- محاسبه نابرابری ها

گسترش کمی و کیفی آموزش در سراسر کشور، به صورت برابر، شامل کلیه دانش آموزان واجب التعلیم نمی گردد که از سه دیدگاه می توان مسئله نا برابری را در نظام آموزشی مشاهده و مطالعه کرد :

 • از نقطه نظر دسترسی یا برخور داری از آموزش؛
 • منابعی که به عنوان درونداد در اختیار نظام آموزشی قرار گرفته است؛
 • و عملکرد نظام (مشایخ،1373).