روشهای محاسبه بازده سهام

بازده یاپاداش سرمایه گذاری شامل سودسالانه وافزایش (کاهش)ارزش سهام است.این بازده معمولِّأ بصورت درصدونرخ نشان داده می شود.چندروش برای محاسبه بازده سهام پیشنهادشده است که عبارتنداز(به تفضیل درفصل سوم ارائه خواهدشد):

روش نسبت سودبه قیمت

روش پیش بینی سودنقدی

روش بازده واقعی

2-21-پایــداری سود

پایداری سودازجمله ویژگیهای کیفی سودحسابداری به شمارمی آیدکه براطلاعات حسابداری مبتنی است وسرمایه گذاران درارزیابی سودهای آتی وجریانهای نقدی شرکت کمک می کند.سرمایه گذاران دربرآوردسودهای آتی وجریانهای نقدی موردانتظارخودبه بخش پایدارسودبیشترازبخش ناپایدارآن اهمیت می دهند(فرانسیس،2004)

درمحاسبه پایداری سودتأکیداصلی براصطلاحات (جاری)و(عملیاتی)است.بنابراین،دراین مفهوم،سود، تنهاارزش یارویدادهایی لحاظ می شودکه درکنترل مدیریت ومنتج ازتصمیمات دوره جاری است؛ امالازم است به گونه ای تعدیل شودتااستفاده ازعواملی راکه دردوره قبل تحصیل شده امادردوره جاری مورداستفاده قرارگرفته است،رانیزدربرگیرد.جنبه دیگرپایداری سوداین است که تغییرات مربوط،تنهااز فعالیت اصلی شرکت ناشی،وبدین ترتیب مقایسه آن باعملیات سایرشرکتها امکانپذیر، وکارایی مدیریت بهترآشکارمی شود.اگرچه اقلام ناپایدارمربوط به فعالیتهای غیرعملیاتی نیزتحت تأثیرمدیریت قراردارد، تعیین استانداردهایی که بتوان نتایج راباآنهامقایسه کرد،دشواراست(اسلوان،1996)

بخش دوم:پیشینه موضوع تحقیق

دراین قسمت ابتداتحقیقات انجام شده درخارج ازکشورکه باموضوع تحقیق ارتباط داردبطورخلاصه آورده می شودوسپس تحقیقات انجام شده درداخل کشوربیان می گردد.

الف)تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور

2-22-تحقیقات مربوط باکیفیت سود

مطالعه ارتباط بین کیفیت سودوواکنش بازاربه تغییرسودنقدی وسودغیرمنتظره دراین تحقیق موردتوجه قرارگرفته است.ازاین رومطالعات قبلی انجام شده دراین زمینه درادامه بحث شده است. فایر فیلد ودیگران(1999)[1]به بررسی این موضوع پرداختندکه آیاتغییردرگردش دارائی هاحاوی پیامی درباره تغییردرسودآوری آتی است.آیاگردش دارایی ها راازطریق مقایسه گردش دارایی های سال جاری به سال قبل محاسبه کردند.سودآوری برابرنرخ بازده سرمایه تعریف گردیدوتغییردرسودآوری ازطریق مقایسه بازده سرمایه سال جاری باسال قبل محاسبه شد. حاشیه سودنیزازطریق تقسیم سودعملیاتی به درآمدفروش محاسبه گردید.آنهااطلاعات شرکتهارا برای سالهای 1975تا1994ازفایل کامپیوستات استخراج کردند.آزمون های مختلف رگرسیون تغییردرگردش دارایی هابانرخ بازده سرمایه کنترل رشددارایی های عملیاتی،اقلام تعهدی وتغییردرحاشیه شودنشان می دهدتغییردرگردش دارایی ها درباره سودآوری آتی اطلاعات فراهم می کند.کاهش فروش دلالت برکاهش سودآوری آتی دارد.

تغییردرگردش دارایی هابه ویژه برای شرکتهایی که سودآوری جاری آنهابالاست باراطلاعاتی بیشتری دارد.شواهدنشان می دهدشرکتهایی که گردش دارایی آنهاکاهش می یابدممکن است بابکارگیری روش های غیرمحافظه کارانه درشناخت درآمدهاوهزینه هاسودآوری راحفظ کنندوکاهش گردش دارایی هابرای این شرکتها نشانه ای ازکیفیت سودپائین ترتلقی می شود.

فایرفیلدودیگران (2000)مزیت سودنقدی برسودتعهدی(سودتحقق یافته)راموردمطالعه قراردادند. آنها رابطه بین اقلام تعهدی وکیفیت سودراموردارزیابی مجددقراردادندسودتعهدی معادل رشدسرمایه درگردش پس ازکسراستهلاک درنظرگرفته شد.اقلام تعهدی ازسودعملیاتی کسرشدوسودنقدی بدست آمدونرخ رشددارایی های عملیاتی برابرتغییردرخالص داراییهای عملیاتی تعریف گردید.

براون وهمکارانش کیفیت سه معیارسودرامقایسه کردند.نمونه آماری نهایی آنهاشامل 249شرکت بود که اطلاعات سودپیش بینی شده توسط مدیریت(Pro Forma) راطی سالهای 1997تا1999 گزارش کرده بودند.چان ودیگران رابطه بین کیفیت سودوبازده سهام راموردبررسی قراردادند.آنهااقلام تعهدی رابه عنوان تفاوت بین سودحسابداری وجریان نقدی تعریف کردندوقدرت پیش بینی اقلام تعهدی از بازده سهام راموردمطالعه قراردادند.آنهاهمچنین بررسی کردندکه آیابازده آتی سهام اطلاعاتی درباره کیفیت سودهای جاری که بااقلام تعهدی جایگزین شده رامنعکس می کند.وقتی افزایش درسودهمراه باافزایش اقلام تعهدی است فرض می شودسودکیفیت پایینی داردوارتباط بین اقلام تعهدی وسود بایدمنفی باشد.آنهاشرکتهای پذیرفته شده دربورس نیویورک (NYSE) ،آمریکا(AMEX)راازروی فایل CRSPبرای سالهای 1971تا1995موردمطالعه قراردادند.

یافته هاحاکی ازاین است که اقلام تعهدی بابازده آتی سهام رابطه منفی داردووقتی افزایش سودبا افزایش اقلام تعهدی همراه است بازده سهام پایین است.براین اساس اقلام تعهدی می توانداطلاعاتی درباره کیفیت سودفراهم کند.آنهابیان می دارندارتباط پایین اقلام تعهدی وبازده سهام ممکن است به این دلیل باشدکه اقلام تعهدی بالاازدخل وتصرف مدیران درسودخبرمی دهد.این دخل وتصرف از کیفیت سودمی کاهدوبه ارتباط منفی بازده سهام واقلام تعهدی منجرمی شود.

لوجی ومارکوارت(2000)[2]کیفیت سودوافشاء راهبردی آن راموردمطالعه قراردادند.آنهاازسه روش برای ارزیابی کیفیت سوداستفاده کردند:

قابلیت پیش بینی سود،مربوط بودن سودبه ارزشیابی سهام ومحتوای اطلاعاتی سود.

هایتاش ودیگران(2002)[3] کیفیت قیمت وکیفیت سودراموردمطالعه قراردادند.مطالعات متعددی که رابطه بین کیفیت سودوقیمت راآزمون کرده اندبه طورضمنی فرض کرده اندکه کیفیت قیمت ثابت است.

ولی کیفیت قیمت یاکیفیت بازاری که درآن قیمت شکل می گیردنیزتحت تأثیرشدت سفته بازی یاتقلیدمعامله گران ممکن است موجب شودکه کیفیت قیمت(نویز)درطی زمان وبین شرکتهامتفاوت باشد.سوأل اصلی که آنهابررسی کردنداین بودکه آیاارقام سودحسابداری متعلق به مجموعه اطلاعاتی است که افرادمشارکت کننده دربازارازآن برای تعیین قیمت اشتفاده می کنند.آنهااطلاعات شرکت هاراازفایل COMPUSTST برای سالهای 1973 تا2000استخراج کردند.وارتباط بین بازده غیرعادی سهام باسودغیرمنتظره راباتوجه به شدت سفته بازی موردآزمون قراردادند.

میخائیل وهمکارانش(2003)[4] واکنش سرمایه گذاران به تغییرسودنقدی راموردمطالعه قراردادند.آنهابا

استفاده ازداده های فصلی مربوط به سودنقدی فایل CRSP[5] برای سالهای 1997-1980به بررسی این موضوع پرداختندکه واکنش سرمایه گذاران هنگام اعلان سودنقدی باکیفیت سودشرکتها ارتباطی دارد؟

لوونی سیم (1998)[6]درآمدمشمول مالیات رابه عنوان شاخصی ازکیفیت سودموردبررسی قراردادند.آنها فاصله بین سودقابل قبول مالیاتی وسودگزارش شده راموردتوجه قراردادند.وبه بررسی این موضوع

پرداختندکه آیااین فاصله دارای باراطلاعاتی درباره کیفیت سودهای گزارش شده است؟

به منظوراطلاع ازاینکه آیاسودقابل قبول مالیاتی ازکیفیت سودخبرمی دهدلوونی سیم تجزیه وتحلیل هایی به شرح زیرانجام دادند:

1-نسبت سودقابل قبول مالیاتی به سوددفتری به عنوان شاخص کیفیت سوددرمدل رگرسیون قیمت سهام باسودقرارگرفت.آزمون های تجربی تأییدکردندکه سودقابل قبول مالیاتی حاوی اطلاعات مفیدی درباره کیفیت سوداست.

2-کیفیت سوددرقالب پایداری سودتعریف گردیدوبراساس آن این سوأل مطرح شدکه سودقابل قبول مالیاتی پیش بینی سودرابرای چه مدت تسهیل می کند.شواهدتجربی نشان می دهدشاخص کیفیت سودیعنی همان نسبت سودمشمول مالیات به سوددفتری تامدت 5 سال سودهای آتی راپیش بینی
می کند.

3-تجزیه وتحلیل دیگرنشان می دهدسهام شرکتهایی که کیفیت سودپایینی دارند(نسبت سودمشمول مالیات به سوددفتری آنهاپایین است)بطورصحیح قیمت گذاری شده اندوسهام شرکتهایی که کیفیت سودبالایی دارندکمترازواقع قیمت گذاری شده اند.

یافته های مطالعه کوهن(2003)[7] حاکی ازاین است که شرکتهابایدمنافع ارزشیابی بازارسرمایه ناشی ازافشاء اطلاعات مالی باکیفیت وهزینه های مالکانه ای که تصمیمات شرکتهادرخصوص کیفیت گزارشگری مالی راتحت تأثیرقرارمی دهدتوازن برقرارکند.براساس این یافته هامی توان گفت که تغییردرخط ومشی گزارشگری مالی شرکتهانه تنهاازطریق توجه به تقاضای سرمایه گذاران برای اطلاعات خاص شرکت بلکه ازروی ویژگی های بازارمحصول شرکت نیزتوضیح داده می شود.

آبودی ودیگران عوامل مرتبط باتصمیم گیری شرکتهابرای بهبودکیفیت سودباتأکیدبرشناخت

اختیاری هزینه طرح های پاداش مبتنی براعطای اختیارخریدسهام راموردمطالعه قراردادند.

Fairfield and Whisenant-[1]

Loougee and Marquardt-[2]

Hoitash-[3]

Michael et al-[4]

Center For Research in Security Prices-[5]

Ley and Nissim-[6]

Chohen-[7]