كنوانسيون نايروبي//پایان نامه درباره سازمان گمرك جهاني

مقالات و پایان نامه ها

كليه سيستمهاي نوين و كامپيوتري شده اظهار،  برپايه سيستم هماهنگ شده طبقه بندي استوار ميباشد.استفاده متداول از سيستم هماهنگ در سيستمهاي گمركي مذكور،‌در گسترش تبادل اطلاعات بين گمركات ضروري مي باشد. اين چيزي است كه عوامل ذينفع در تجارت آنرا به عنوان مبنايي براي حذف تشريفات زايد صادرات و واردات از كشوري به كشور ديگر و در مبادلات يكپارچه بين المللي تلقي مي كنند.

تقريبأ 80 درصد از 160كشور عضو سازمان جهاني تجارت را مي توان به عنوان كشورهاي در حال توسعه يا در حال گذار به اقتصاد بازار طبقه بندي كرد. درآمد ملي تعداد زيادي از اين كشورها به حقوق و عوارض گمركي وابسته است. كشورهاي توسعه يافته نيز هنوز مقدار بسيار زيادي از درآمد داخلي خود را از حقوق و عوارض گمركي تحصيل مي كنند . در ايالات متحده ، حقوق و عوارض گمركي بالغ بر 18 ميليارد دلار در سال است . در حاليكه در جامعه اقتصادي اروپا 17 درصد از كل درآمد اين كشورها، از محل حقوق و عوارض گمركي تأمين مي شود.

 گفتار دوم-  كنوانسيون سيستم ورود موقت

سيستم ورود موقت آ.ت.آ سيستمي است كه نقل و انتقال كالا را در مرزهاي كشورها بطور آزادانه امكانپذير نموده و ورود موقت آنها را در قلمرو گمركات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي مجاز مي دارد. كالاها تحت پوشش سند واحدي تحت عنوان آ.ت.آ قرار ميگيرند و باضمانت يك سيستم بين المللي تضمين مي شوند.

اصطلاح ”ATA“ از تركيب دو اصطلاح فرانسوي ”Admission Temporaire“ و انگليسي ”Temporary Admission“  ساخته شده است .

با توجه به نقش مفيد اين سيستم جامعه تجاري بين المللي ، از ساده شدن تشريفات گمركي بطور قابل ملاحظه اي بهره مند شده است . از كالاهاي ورود موقتي كه تحت اين سيستم قرار مي گيرند، هيچگونه حقوق وعوارض گمركي دريافت نمي شود،‌ چون سيستم كارنه آ.ت.آ از نظر بين المللي داراي ارزش تضميني مي باشند.  زيرا مؤسسات ملي كه كارنه آ.ت.آ را صادر مي كنند داراي اعتبار بين المللي مي باشند. اين مؤسسات ملي مورد تأييد گمركات بوده و به يك زنجيره تضمين كننده بين المللي كه تحت مديريت ”دفتر بين المللي اتاق بازرگاني“  وابسته مي باشند.[1]

اكنون كارنه آ.ت.آ سندي است كه بطور گسترده از طرف دنياي تجارت در فعاليتهاي بين المللي مربوط به ورود موقت كالا،‌مورد استفاده قرار ميگيرد.

ايجاد سيستم آ.ت.آ

سيستم كارنه آ.ت.آ در پاسخ به نيازهاي گروه هاي گوناگون تجار-ازجمله انتقال كالاهاي خود به بازارهاي تجاري يا نمايشگاههاي بين المللي،‌ عرضه به خريداران بالقوه به عنوان نمونه، يا صرفأ به عنوان ابزار حرفه شان-ايجاد و بنا نهاده شده است. اينگونه كالاها بايد امكان حمل و نقل سريع و ساده از مرزها را داشته باشند.

در نتيجه، ”شوراي همكاري گمركي“ يا سازمان جهاني گمرك كنوني ،‌كنوانسيونهاي گمركي مربوط به كارنه آ.ت.آ را در سال 1961 تصويب واعمال داشت . بعلاوه ، شمار ديگري از كنوانسيونهاي بين المللي را نيز براي انواع خاص كالاها به اجرا گذاشت.

 گفتار سوم- كنوانسيون نايروبي

نام كامل آن كنوانسيون ،‌كنوانسيون كمك هاي متقابل اداري براي پيشگيري ،‌بازرسي وپيگيري تخلفات گمركي از جمله قاچاق مي باشد. و در سال 1980 به تصويب شوراي همكاري رسيد. در حال حاضر 50 عضو دارد و ايران از سال 1373 به عضويت آن درآمد.[2]

گفتار چهارم-  كنوانسيون استانبول

بين سال هاي 1950 الي 1970 در شمار كنوانسيون هاي بين المللي، مقاوله نامه،‌توافقنامه ها،‌ديگر ابزار مربوط به ورود افزايش چشم گيري بوجود آمد. كه موجب آشفتگي جامعه تجارت بين المللي وپيچيده شدن كار گمرك گرديد. در اوايل دهه 1990 سازمان تجارت جهاني تصميم گرفت پيش نويس يك كنوانسيون وسيع در سطح جهاني را در ارتباط باورود موقت كالا تدوين نمايد به گونه اي كه 13 توافقنامه ورود موقت موجود،‌در قالب يك متن واحد بين المللي ادغام گردد.

كنوانسيون مربوط به ورود موقت در سال 1990 در استانبول تصويب گرديد و به«كنوانسيون استانبول» معروف شد. اهداف واصول اين كنوانسيون به قرار ذيل است:

  • طراحي ابزاري واحدي براي ساده سازي و يكنواخت كردن تشريفات ورود موقت وجايگزيني آن با تمامي توصيه ها و كنوانسيون هاي مرتبط با ورود موقت ، به عبارت ديگر موضوعاتي كه تحت پوشش كنوانسيون هاي قبلي بود. اكنون تحت پوشش «ضمائم»كنوانسيون استانبول قرار مي گيرد.
  • هريك از«ضمائم»به هريك از كالاهاي ورود موقت كه براي هدف خاصي وارد شده است مجوز مي دهد . مثلاً ضميمه b1 كالاهايي را پوشش مي دهد كه براي عرضه در بازارها يا نمايشگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرند.
  • كالاهايي كه بدون پرداخت حقوق گمركي و به صورت ورود موقت وارد شده باشند نمي توانند به مدت نامعلومي در كشور باقي بمانند مدت تعيين شده براي صادرات مجدد آنها در هريك از ضمائم ،‌معين شده است.
  • كالاها بايد با همان حالت اوليه اعاده شدند. اين كالاها نبايد طي مدت اقامت خود در كشور ورود موقت شده هيچگونه تغيير مي نمايند . مگر اينكه در اثر استفاده مستهلك شده باشند.
  • ممنوعيت ها با محدوديت هاي اقتصادي در واردات قطعي،قابل اعمال بركالاهاي ورود موقت نيست، چون كالاهاي ورود قطعي عموماً جهت مصرف داخلي ترخيص مي شوند واعمال محدوديت ها يا ممنوعيت ها برآنها در جهت حمايت از توليدات ملي بكار ميرود.

كنوانسيون ورود موقت در حال حاضر از جانب 62 كشور و كنوانسيون استانبول از جانب 38 كشور به اجرا گذاشته شده است.[3]

[1] www.irica.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?.10/8/93.

[2] بهشتيان، محمود؛ آشنايي با سازمان گمرك جهاني و سيستم هماهنگ شده، تهران ،‌گمرك جمهوري اسلامي ايران،‌دفتر آموزش و تحقيقات،‌1383،‌ص 70.

[3] همان، ص 71 و72.