فوايد سود:/پایان نامه درباره نوسانات قیمت سهام

فوايد سود براي سرمايه گذاران :

ارزيابي فوايد سود براي سرمايه گذاران، انگيزه اصلي براي هماهنگ ترين تلاش تحقيقات در تاريخ حسابداري است.

بهبودهاي اخيردر تئوري هاي سرمايه ، دلايلي براي انتخاب رفتار قيمت اوراق بهادار ، به عنوان آزموني تجربي از مفيد بودن را فراهم نموده است . تاكيد بر فوايد سود از اواخر دهه 1960 عجيب نيست زيرا مسئله ارتباط و فوايد اطلاعات مالي و انتخاب رويه هاي حسابداري مطلوب، در راس دستور كار تحقيقات حسابداري بود.

واضح است كه توانايي ما در مورد ارتباط مفيد بودن اطلاعات مالي از شواهد بازار سرمايه محدود است . ارزيابي مفيد بودن اجتماعي هر گونه عمل قانوني يا عمومي ، نتايج پيچيده اي دارد كه ساده تر از مقررات افشاي مالي نيست . هر چند كه اين مشكلات ، اقتصاددانان و ساير متخصصين علوم اجتماعي را از درگير كردن خود در ارزيابي موثر بودن، مربوط بودن و مفيد بودن رويه هاي اجتماعي باز مي دارد ولي ارزيابي مفيد بودن سود كه محصول اوليه مقررات افشاي مالي است بطور آشكار اهميت قابل توجهي دارد.

سوال در مورد مفيد بودن سود ، بطور واضح اهميت زيادي براي كاربران اطلاعات مالي،نظير محققين حسابداري، قانونگذاران و خط مشي گذاران دارد. سود گزارش شده در صورت هاي مالي ، اولين قلم اطلاعاتي فراهم شده در اين صورت ها مي باشد.

بيور (Beaver) مي گويد : محتواي اطلاعاتي سود مربوط ترين مسئله حرفه حسابداري است ، زيرا نتايج آن ، مستقيما مطلوبيت فعاليت حسابداري را منعكس مي كند. تئوري هاي اقتصادي، نقش اصلي سود را كمك به تخصيص منابع در بازار سرمايه مي دانند. اكثر مدلهاي ارزيابي سهام، سود مورد انتظار را به عنوان يك متغير توضيحي در نظر مي گيرند . تحليلگران نيز درباره ارزش اوراق بهادار، از پيش بيني سود ، بيش از ساير اقلام صورت هاي مالي استفاده مي نمايند.

چنانچه تغيير در قيمت سهام فراهم كننده شواهدي درباره فوايد سود باشد، پس واضح است كه تغيير بيشتر، متضمن فوايد بيشتر خواهد بود. لذا ميزان فايده سود را مي توان از برآورد ارتباط مابين تغيير قيمت و سود استنتاج كرد. اگر سود، پيش بيني بازده سهام را تسهيل نمايد،حوزه ارتباط سود- قيمت ، معيار كاملي از فوايد سود نيست .سود در بازار سرمايه ، در زمينه هاي مختلفي از جمله پيش بيني ريسك سيستماتيك سهام، پيش بيني ورشكستگي شركتها و دسته بندي اوراق بهادار مفيد واقع مي شود.