فرسودگي شغلي:/پایان نامه درباره فرسودگي شغلي

فرسودگي شغلي:يا کارزدگي را از لحاظ لغوي مي توانيم تحليل قواي رواني که گاهي با افسردگي همراه هست و از افراد تحت فشار رواني ناشي مي شودتعريف کرد(پور افکاري ،1380).فرسودگي شغلي نشانه خستگي مفرط عاطفي به دنبال سال ها درگيري وتعهد نسبت به کار ومردم هست.بعبارت ديگرفرسودگي شغلي خستگي فيزيکي ، هيجاني ورواني به دنبال قرار گرفتن طولاني مدت در موقعيت کار سخت هست.( نجاريان و همکاران ،1371)

فرسودگي شغلي پيامدي از فشار شغلي دايم ومکرر است.بدين ترتيب که شخص در محيط کارش به علت عوامل دروني وبيروني احساس فشار مي کند و اين فشار ،پيوسته وچندين باره بوده وسرانجام به احساس فرسودگي تبديل ميگردد.

فرسودگي شغلي به عنوان فقدان انرژي و نشاط تعريف مي شود وشخص دچار فرسودگي شغلي احساس کسالت انگيزي را نسبت به انجام رفتار شغلي نشان مي دهد.اولين آسيب فرسودگي شغلي ،رنج بردن از فرسودگي بدني هم چون سردرد،تهوع ،کم خوابي ، وتغيراتي در عادات غذايي است .فرسودگي عاطفي همچون افسردگي ،احساس درماندگي ،احساس عدم کارايي در شغل خود و همچنين ايجاد نگرش هاي منفي نسبت به خود،شغل ،سازمان و به طور متناوب نسبت به زندگي پيامدهاي بعدي کارزدگي هستند.فرسودگي شغلي عامل بازدارنده اي براي ايجاد وگسترش خشنودي شغلي است.(فولادبند ،1385).
فرسودگي شغلي اصطلاحي است که گاهي به جاي آن از معادل هايي چون تنيدگي، تحليل رفتگي، بي رمقي، ازتوان افتادگي، زدگي از کار، خستگي مفرط، تهي شدگي و فرسايش رواني مي توان استفاده کرد. بين روانشناسان بر سر تعريف فرسودگي شغلي اتفاق نظر وجود ندارد.گروهي فرسودگي شغلي را با استرس شغلي يکي                       مي دانند،”پاينس و ارونسون” در سال 1981 فرسودگي شغلي را از عمده ترين پيامدهاي اجتناب ناپذير استرس شغلي مي دانند که تا زماني که استرس از ميان برداشته نشود، هم چنان ادامه خواهد يافت.
نتيجه  فرسودگي شغلي از دست رفتن انگيزه، اشتياق، انرژي و کاهش عملکرد در زندگي است.فرسودگي شغلي تنها خستگي و فشار ناشي از کار نيست که بعد از کار مداوم به وجود آيد بلکه به سبک زندگي فرد و ساعات خارج از کار او نيز سرايت مي کنند.
فرسودگي شغلي براي اولين بار توسط ” فرويدنبرگر”  در دهه 1970، زماني که وي علايم خستگي را در کارکنان خود مشاهده کرد، تعريف شد. او اين پديده را سندرم تحليل قواي جسمي رواني ناميد که در افراد شاغل در       حرفه هاي کمک رساني که افراد زمان زيادي از ساعت هاي کاري را در ارتباط نزديک با ساير مردم مي گذرانند، به وجود مي آيد. بنابراين مي توان گفت فرسودگي شغلي، حالتي از خستگي جسمي، هيجاني و ذهني است که به دليل فشار مداوم و مکرر هيجاني ناشي از برخورد فشرده و دراز مدت با مراجعان به وجود مي آيد.
نتايج تحقيقات نشان مي دهند که فشار رواني مي تواند شامل هر دو بعد جسمي و رواني بشود. علايم و عوارض فشار رواني مي تواند به صورت جسمي، رواني و رفتاري تجلي پيدا مي کند . پژوهش ها نشان مي دهند که اگر فشار رواني (استرس) زمان زيادي ادامه يابد ممکن است زمينه ساز بيماري هاي جسمي يا هيجاني شود که به دليل فعل و انفعال هاي شيميايي است که درجريان فشار رواني رخ مي دهند.از آنجا که ميزاني از فشار رواني در بيشتر مشاغل وجود دارد حتي يک شغل رضايت بخش، امکان دارد به مرور زمان به منبع نارضايتي تبديل شود و شخص را در جهت فرسودگي شغلي سوق دهد. بر همين اساس با توجه حساسيت فعاليت هاي مالي، کارکنان بانک ها نيز از جمله افرادي هستند که در معرض اين خطر قرار دارند. ( اويسي ، 1388).

فرسودگي شغلي براي توصيف فردي بكار مي رود كه در محيط كار تا حدي از استرس رنج مي برد كه از حد تحمل او بيرون بوده و ديگر عملكرد مؤثر و باروري ندارد. فردي كه دچار فرسودگي شغلي گشته ، خسته است ، پرخاشگري دارد ، بدگمان ، منفي باف ،بدبين و عصباني است ، حساس ، زود رنج و بي حوصله است و با كوچكترين ناراحتي از كوره در مي رود. همچنين فرد در مورد خودش احساس ناراحتي مي كند و از عملكرد شغلي خود ناراضي است. همه عوامل ذكر شده باعث كاهش عزت نفس و كاهش سلامت جسمي و رواني فرد    مي شود.