فرایند تعارض:/پایان نامه درباره تعارض و مدیریت

مقالات و پایان نامه ها

مرحله اول : مخالفت های بالقوه

در فرایند تعارض ، نخستین مرحله وجود شرایطی است که زمینه ایجاد تعارض را فراهم می آورند.این شرایط نباید الزاما” به تعارض منتهی گردد، ولی وجود یکی از آنها از جمله شرایطی است که برای بروز تعارض لازم است. برای ساده تر نمودن مطلب، این شرایط را به سه گروه عمده طبقه بندی کرده ایم : ارتباطات ، ساختار و متغییرهای شخصی ( همچنین می توان این متغییرها را به عنوان منشأ یا علل تعارض به حساب آورد).

مرحله دوم :بروز تعارض

اگر شرایطی را که در مرحله اول برشمردیم موجب استیصال گردند، در آن صورت در مرحله دوم زمینه فعال شدن  مخالفت ها فراهم می شود.تنها زمانی این شرایط به تعارض منجر خواهد شد که چند گروه در معرض پدیده تعارض قرار گیرند.همانطور که در تعریف واژه تعارض بیان کردیم تعارض مستلزم وجود پنداشت یا ادراک است . از این رو یکی از طرفین (یا تعدادی از گروه ها) باید از وجود پیش شرط ها آگاه باشند. ولی اینکه تعارض باید پنداشته یا ادراک[1] شود، به این معنی نیست که پدیده مزبور بروز کند.به بیان دیگر، “امکان دارد آقای (الف) از این امر آگاه باشد که او و آقای (ب) به شدت با هم مخالفند…، ولی این امر نمی تواند موجب ناراحتی و اضطراب آقای (الف) گردد و احتمال بسیار زیادی دارد که این آگاهی هیچ اثری بر علاقه ای که آقای (الف) به (ب) دارد نگذارد.تنها به هنگام بروز احساسات است که افراد به صورت عاطفی درگیر مسأله می شوند و طرفین نوعی اضطراب، تنش ، استیصال ، دشمنی یا کینه توزی را  تجربه می کنند.(نیستانی ،1388 ،168)

دو نکته را باید یادآوری نماییم . نخست آنکه مرحله دوم از آن جهت اهمیت دارد که در این مقطع می توان مسائلی را که موجب بروز تعارض شده اند را شناسایی کرد. در اینجاست که طرفها تعیین می کنند، تعارض یا اختلاف نظر درباره چیست؟ و این که اهمیت موضوع در این است که با تعیین تعارض یا مشخص کردن اختلاف نظر می توان نتیجه کار را مشخص کرد و درصدد علاج آن برآمد.برای مثال اگر قرار باشد افزایش حقوق یکی از کارکنان به زیان دیگری تمام شود، یعنی به همان اندازه حقوق و دریافتی او کاهش یابد، تردیدی نیست که وی مخالف افزایش حقوق همکار خود خواهد بود و به ندرت امکان دارد که در این مورد تن به مصالحه وسازش دهد در حالی که اگر در این قضیه افزایش حقوق موجب زیان او نمی شد، یا اینکه او هم در این راه چیزی نصیبش می گردید احتمالا” مخالفت نمی نمود.بنابراین تعیین تضاد و ارائه تعریفی از تعارض دارای اهمیت زیادی است و برآن اساس می توان مجموعه ای از راه ها را ارائه نمود. نکته دیگری را که باید یادآور شویم نقشی است که احساسات و عواطف در نوع پنداشت یا برداشت طرف های مخالف ایفا میکند. برای مثال مشاهده شده است که وجود احساسات منفی باعث میشود که فرد موضوع یا مسأله را بیش از حد ساده بپندارد، اعتماد او را کاهش یابد و رفتار طرف دیگر را به شیوه ای منفی تعبیر و تفسیر نماید. همچنین مشاهده شده است که وجود احساسات مثبت باعث می گردد که فرد بین اجزای تشکیل دهنده مساله یک رابطه بالقوه مشاهده کند ، موضوع یا مسأله را از دیدگاهی گسترده ترمورد توجه قرار دهد و در پی راه حل های خلاق و تازه برآید. (A.Olaniran,2010,49)

 

(2-2-11-3) مرحله سوم : نیت یا قصد

نیت و قصد انجام کار یعنی فاصله ای که بین پنداشت و احساس فرد از یک سو و از رفتار آشکار او از سوی دیگر قرار دارد.در اینجا قصد یا نیت یعنی تصمیم به انجام کار به شیوه ای مشخص ومعین.

چرا ما قصد یا نیت به انجام کار را در یک مرحله خاص قرار داده ایم؟ در پاسخ باید گفت برای اینکه شخص بداند چگونه در برابر رفتار دیگری باید از خود واکنش نشان دهد و بتواند از قصد و نیت او آگاه گردد.مقدار زیادی از تضادها و تعارض ها از آن جهت به وجود می آید که یک گروه دیگری را متهم به داشتن قصد یا نیت نادرست می کند. گذشته از این ، بین نیت یا قصد شخص و رفتار او فاصله وجود دارد. بنابراین همیشه آنچه را که شخص انجام می دهدآینه تمام نمایی از قصد و نیت او نمی باشد.

(قائمیان اسکویی، 1388، 39)

 

(2-2-11-4) مرحله چهارم : رفتار

بیشتر مردم زمانی که درباره تعارض یا مخالفت می اندیشند به مرحله چهارم توجه می کنند، چرا؟ زیرا این همان جایی است که تعارض پدیدار می گردد. مرحله رفتار شامل ابراز مخالفت ، کنش و واکنشی است که طرف های درگیر و مخالف از خود نشان می دهند.هریک از طرف های درگیر که مخالف دیگری است ، در این مرحله میکوشد تا اقداماتی آشکار به عمل آورد. نوع کار به گونه ای است که با قصد یا نیت متفاوت است . گاهی اشتباهاتی که در محاسبات انجام می شود یا کنش و واکنش بی محابا باعث میشود که نوع رفتار به گونه ای درآید که با قصد یا نیت اولیه متفاوت باشد.(سلیمی ،1390، 12)

بهتر است مرحله چهارم را یک فرایند پویا از تعامل یا رابطه متقابل بین افراد بنامیم.

.Perceived conflict21