عوامل موثر بر ریسك و بازده:پایان نامه در مورد معیار ریسک نامطلوب در بورس

1-1- اهمیت بررسی عوامل موثر بر ریسك و بازده

اهمیت دو موضوع یاد شده به این علت است كه در سرمایه گذاری صرف پول در زمان حال صورت می‌گیرد و مقدار آن معین می باشد، در حالی كه پاداش حاصل از آن در آینده به دست می آید و معمولاً با عدم اطمینان همراه است . در بعضی مواقع، ویژگی زمان غالب می گردد)  مانند اوراق قرضه دولتی (و در بعضی مواقع ریسك از نظر اهمیت مقدم می باشد(مانند برگه اختیار خرید سهام عادی)در مواقع دیگر هر دو دارای اهمیت هستند) مانند سهام عادی).

 

1-2- عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی

عوامل زیادی بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند. عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی در سه دسته كلی عوامل كلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی طبقه‌بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد:

1-2-1 عوامل كلان

این عوامل بر ریسك بازار تأثیر داشته كه در مدل CAPM[1] نتیجه و میزان تأثیر این عوامل بر ریسك بازار، تحت عنوان ریسك سیستماتیك ، با استفاده از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت های محل بازار اندازه گیری می شود، و شامل موارد زیر می باشد:

سیاست ها و خط مشی‌های دولت

دولت به عنوان یك ناظر و سیاست‌گذار كلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یكی از وظایف دولت ، ارائه برنامه ای است كه بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به طوركلی تكثر مراكز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراكز با یكدیگر، تداخل قوای سه گانه كشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسك سیستماتیك و لذا كاهش شدید سرمایه گذاری می‌گردد. اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است، به این معنی كه هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (كاهش مشاركت بخش خصوصی)، ریسك سیستماتیك افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی كاهش می‌یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران كسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قیمت و نرخ بهر ه ای از این اوراق افزایش می یابد كه این خود منجر به كاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می گردد.

حتما بخوانید :   فرایند تعارض:/پایان نامه درباره تعارض و مدیریت

عوامل فرهنگی و اجتماعی

دركشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری كه موجب جلب مشاركت تمام افراد جامعه می‌شود نام می‌برند. اما در كشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، درصد بسیار كمی در این بازار سهیم هستند ، درحالی كه اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه های واقعی، پس اندازهای مردم را به این سو هدایت كرد، این مساله موجب بالا رفتن درآمد ملی، كاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می‌شود.

وضعیت صنعت

صنایع مختلف و شركت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می‌تواند دچار رونق و ركود شود . برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می شود یا در صورت بروز خشكسالی، صنایع وابسته به محصولات كشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار ركود خواهد شد. از طرف دیگر هرچه میزان تاكید بر صنایع واسطه ای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسك سیستماتیك افزایش می یابد كه این خود منجر به كاهش سرمایه گذاری در این صنایع می‌شود.

[1] Capital Asset Pricing Model(CAPM)