صفات ویژه رهبری-پایان نامه درباره رهبری تحول گرا

مقالات و پایان نامه ها

تئوری صفات ویژه رهبری

این نظریه از نظریه ابر مرد نشأت گرفته است که راهی برای شناسایی صفات مهم رهبران موفق است.این نظریه بر این باور است که صفات مهم رهبری می تواند مجزا شود و افراد با این خصوصیات می توانند به خدمت درآیند، انتخاب شوند و به کار رهبری گماشته شوند.مشکلی که در این نظریه نهفته است این است که همه صفات شناخته نشده است و نتایج غیر قاطع است.بعضی ازاین خصوصیات که در بیشتر رهبران مشاهده شده است عبارتند از: مهارت تخصصی، رفاقت، ترغیب به کار، پشتکار، پشتیبانی کارهای گروهی، مهارت اجتماعی، کنترل احساسات، مهارتاجرایی، جاذبه همگانی و هوش.

استاگدیل در سال۱۹٧۴ مهارت ها و صفات رهبری را ارائه داد که به شرح زیر است:
مهارت ها:

 • خلاق
 • دارای بیان فصیح
 • دانا در رابطه با کار گروهی
 • دارای قابلیت اجرایی
 • وادار کننده
 • مهارت اجتماعی
 • سیاست مدیرومدبر

صفات مشخصه:

 •  انطباق پذیر با شرایط
 • آگاه به محیط اجتماعی
 • بلند پرواز و خواهان موفقیت
 • مثبت بودن
 • دارای حس همیاری
 • مصمم
 • قابل اعتماد
 • تمایل به اثرگذاری بر دیگران
 • فعال
 • سرسخت
 • با اعتماد به نفس
 • تحمل زیاد در مقابل استرس
 • تمایل به مسئولیت پذیری