فرهنگ سازمان یادگیرنده به این صورت است که همواره یادگیری را بین اعضا تسهیل می کند و کارکنان به طور مستقیم به گفتگو می نشینند و تنبیه ها را به حداقل ممکن می رسانند و شرایط یادگیری را برای اعضایش در سازمان فراهم می آورد. و به طور دایم در حال تغییر و تحوّل خویش است(گونتوگورگس، 2005 ،187) . و اطّلاعات لازم را به موقع در اختیار افراد قرار می دهند، و همواره در فرهنگ یک سازمان یادگیرنده افراد در کنار یکدیگر، یادگیری و نوآوری در سازمان را مورد حمایت و پشتیبانی قرارمی دهند(آگستام، 2006، 296). سازمان یادگیرنده دارای دو مهارت وقابلیت عمده است که به صورت زیر بیان شده است:

1-این سازمان ها در ایجاد، کسب و انتقال و حفظ دانش مهارت دارند.

2- آنها قادر هستند تا رفتار خود را برای پاسخ گویی به دانش و بینش جدید تغییر دهند(استدلر و همکاران، 2009، 2).

بنت و اوبراین(1994) نیز سنگ بنای سازمان یادگیرنده را به شرح زیر معرفی کرده اند:

1-چشم انداز/ استراتژی؛ 2-اقدامات اجرایی؛ 3-اقدامات مدیریّتی؛ 4-جو سازمانی؛  5-ساختار سازمانی/شغلی ؛ 6-جریان اطّلاعات؛ 7- اقدامات فردی و گروهی؛ 8- فرایندهای کار؛ 9- اهداف عملکردی/ بازخورد؛ 10- آموزش ضمن خدمت تحصیلات رسمی؛ 11- بهبود فردی/ گروهی؛ 12- پاداش/ شناسایی.

این محقّقین اظهار می دارند که یک شرکت نمی تواند به طور همزمان در تمامی جنبه ها موفق باشد؛ امّا موفّقیّت یک شرکت در یک زمینه ، موفّقیّت آن در سایر جنبه ها را تحت شعاع قرار می دهد(علامه وهمکاران، 1389، 83).

عوامل مؤثّر در ایجاد و رشد سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی به طور خلاصه معرفی شده است این عوامل عبارتند از:

توانمندسازها: توانمندسازها عواملی هستند که سازمان را در تبدیل به یک سازمان یادگیرنده یاری می کنند.

محیط: اگر تمامی عوامل توانمندساز، مهیّا باشد امّا محیط لازم برای رشد سازمان یادگیرنده وجود نداشته باشد، تمامی کوشش ها بی ثمر و یا لااقل کم اثر خواهد بود(بهنامی، 1384، 19).

 

با در نظر گرفتن اهمیّت سازمان یادگیرنده، همواره برای رسیدن به سازمان یادگیرنده نکات زیر اساسی است:

 

-حرکت و فعّالیّت چنین سازمان هایی به صورت عمودی و بسیار فعال است.

-هر جزء در حال انجام کارهای خود است و پس  از مدّتی ارتباطات به صورت سیستمی، ماتریسی و تشکّلی ایجاد می شود.

-درسازمان یادگیرنده تمامی اجزاء به هم ارتباط و پیوندی عمیق دارند.

-استفاده از فضاهای مجازی و ارتباطات اینترنتی برای فعّالیّت های روزانه ی سازمان .

– روانی جریان اطّلاعات، این روانی سبب افزایش دانش ورشد مدیریّت نیروی انسانی درسازمان می شود.

– در این سازمان ها، کارکنان ها به سبب آموزش های مکرر و تفویض اختیاری که به آنها داده می شود، با تشکیل تیم های متعدد و بحث های گروهی حوزه اطّلاعات و توانمندی خود را ارتقاء می بخشند.

البته در سر راه تحقیق و پیاده سازی سازمان یادگیرنده موانع و مشکلات فراوانی هم وجود دارد. از جمله می توان به عدم هماهنگی در کارها، ضعف ارتباطات عمودی، شفاف نبودن الویت های رهبری، تیم های کاری ضعیف، مدیران ناکارآمد، ضعف ارتباطی بین واحدها اشاره کرد(فروزنده، 1386، 4).

 

باتوجّه به تعاریف سازمان یادگیرنده ، این سازمان همواره شرایط لازم برای یادگیری مستمر را برای کارکنان فرآهم می آورد و در نتیجه باعث بقاء سازمان می گردد، همواره این سازمان ها دارای ویژگی هایی هستند که در ادامه به آن می پردازیم.

 

2-1-10-1-ویژگی های سازمان های یادگیرنده

سازمان یادگیرنده، درد و عشق آموختن دارد؛ سازمان یادگیرنده نیاز به آموختن را احساس می کند و در پی یادگیری است. سازمان یادگیرنده همچون انسانی است که به علّت نیاز، شوق آموختن دارد. سازمان یادگیرنده کارکنان یادگیرنده و خلّاق دارد؛ که از طریق کارکنان و اعضایش فرآیند یادگیری را تحقّق می بخشد. در سازمان های یادگیرنده باید افراد به توانمندی های خود واقف شده و آنها را توسعه و بهبود بخشد و زندگی خود را غنی تر سازند(سلاجقه و همکاران، 1389، 56). سازمان یادگیرنده تلفیق کننده اهداف فردی و سازمانی است؛ سازمان یادگیرنده تحقق نمی یابد مگر آنکه اهداف انسان های خلّاق و دانش آفرین با اهداف سازمان یکی شود. این سازمان ها با تلاش های مدیریّت ارتقاء می یابد. امّا بدون همکاری و همراهی اعضای شایسته، هیچ گاه امکان وجودی پیدا نمی کند. به عبارت دیگر سازمان یادگیرنده به عنوان یک ویژگی مهم و اساسی باید هم ذهنی و همدلی را میان خود و اعضایش ایجاد کند تا بتواند یادگیرنده قلمداد شود(سلاجقه و همکاران، 1389، 57).