ساختار تامين مالي//پایان نامه مشارکت عمومي و توسعه اقتصاد

مقالات و پایان نامه ها

ضمن توجه به تفاوت هاي وجود بايد به نکات زير نيز توجه نمود:

 • تامين مالي شرکتي، مناسب پروژه هاي کوچکتر مي باشد در صورتي که تامين مالي پروژه محور، مناسب پروژه هاي بزرگ است.
 • تامين مالي شرکتي در زماني مناسب است که شرکت از پشتوانه قوي برخوردار باشد.
 • معاملات تامين مالي شرکتي خيلي سريع تر از تامين مالي پروژه محور قابل تنظيم است. به طوري که تامين مالي شرکتي در طي چند ماه و تامين مالي پروژه محور چند سال طول مي کشد تا اجرا شود.
 • بدهي پروژه معمولا پرهزينه تر از بدهي شرکتي است.
 • اعطاي اعتبار شرکتي معمولا داراي تصدي کوتاه مدت تري نسبت به اعطاي اعتبار پروژه اي مي باشد.
 • ضوابط و شرايط تامين مالي پروژه محور معمولا قوي تر از تامين مالي شرکتي است.
 • تامين مالي پروژه محور از ترازنامه شرکت محافظت مي کند.
 • تامين مالي شرکتي از طبقات بيشتري از بدهي استفاده مي نمايد. تا کنون تامين مالي پروژه محور شامل وام هاي بانکي بوده که اين روند تغيير کرده و به سمت استفاده از اوراق قرضه نيز تسري يافته است.
 • وام هاي پروژه از احتمال نکول کمتر و نرخ بازگشت بيشتري نسبت به وام هاي شرکتي برخوردار است.
 • تامين مالي شرکتي هزينه هايي را تا ميزان کل هزينه پروژه و تامين مالي پروژه محور تا ميزان سرمايه صاحبان سهام به شرکت وارد مي کند.

2-2-1-3- ساختار تامين مالي

حال با استفاده از مثال پروژه پاکسازي آب تفاوت بين تامين وجه عمومي، شرکت و پروژه را بيشتر نشان مي دهيم.

تامين مالي عمومي

خيلي از دولت ها از جمله آفريقاي جنوبي در طي سال ها پروژه ها را از طريق استفاده از سرمايه هاي مازاد موجود يا بدهي هاي منتشره ( اوراق قرضه دولتي) که در دوره مشخص بازپرداخت شده است، تامين وجه مي کردند. اگرچه اکثر دولت ها اهميت اين سرمايه را از طريق افزايش ميزان آن در ترازنامه کاهش داده اند، در نتيجه توانايي خود را در تقبل ديگر پروژه ها محدود کرده اند. از اين رو بنگاه اقتصادي براي تامين وجه به بررسي ديگر منابع مي پردازد.

 • دولت سرمايه ها را براي تامين مالي يک پروژه زيربنايي قرض مي گيرد و ضمانت نامه مطمئني را براي بازپرداخت کليه سرمايه به وام دهنده ارائه مي دهد.
 • دولت ممکن است از صاحبان سهام خود نيز علاوه بر سرمايه هاي قرض گرفته شده کمک بگيرد.
 • قرض دهنده توانايي کلي دولت را براي افزايش سرمايه از طريق وضع ماليات و کل درآمدهاي بنگاه اقتصادي، شامل تعرفه جديد درآمد پروژه، تجزيه و تحليل مي کند.
 • اين ضمانت به عنوان بدهي در ليست تعهدات مالي دولت ثبت شده است.

تامين مالي شرکت

شکل زير ساختار پروژه پاکسازي آب را نشان مي دهد که هر يک از شرکا بخش خصوصي از اعتبار خودش براي افزايش سرمايه ها به علت توانايي اش و ميزان محدوديت و ماهيت پروژه استفاده مي کند. اين انتخاب اغلب براي پروژه هاي کوتاه مدت تر و کمتر سرمايه بر که تامين مالي خارجي را تضمين نمي کند مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند همچنانکه با تامين مالي دولت، شرکت هاي خصوصي از اين انتخاب اجتناب مي کنند، ولي در نهايت ترازنامه ها و تواناييشان را تغيير داده و پتانسيل مشارکت در پروژه هاي آينده را محدود مي نمايد.