روابط عمومی//پایان نامه ترفيع در فروش لوازم خانگي

مقالات و پایان نامه ها

روابط عمومی (تاريخچه، اصول، مفاهيم و كاربرد)

بي شك روابط عمومي، مانند ساير رشته هاي علوم انساني مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون و ارتباط و اطلاعات در كشورها، نتوانسته در آن تأثيري داشته باشد. حتي كشور در حال توسعه    ما نيز چنين وضعي دارد. مشكلات و ناكارآيي اداري در كشور ما پديده نو و جديدي نيست و سال‌هاست   كه سازمان‌های مربوطه، براي اصلاح ساختاري آن‌ها مطالعه و برنامه ريزي می‌کنند، هر چند تاكنون اقداماتي نيز به عمل آمده است. در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعيتي كه جامعه متحول ما رو به سوي تكامل  دارد و مدنيت را جست‌وجو می‌کند، روابط عمومي از اجزا و عناصر اصلي ارتباطات است و در ايجاد بستر هاي مشاركت ذهني و عيني نقش نهادي و بنيادي دارد، زيرا جنس و ماهيت مجموعه وظايف و فعالیت‌های آن به طور عمده، (ارتباطي، تعاملي و تبادلي) است. امر مشاركت با مقوله اطلاع رساني كه از مهم‌ترین  رويكرد هاي روابط عمومي است آغاز می‌شود و بسياري ديگر از كارهاي اجراي تحقق مشاركت از جمله تمهيدات ترغيبي، همان امور رايج كاربردي روابط عمومي است (فهيمي،1385).

مقتضي نيست كه ارتباطات مردم با سازمان‌ها سرد و عاري از مهر و رغبت باشد، بجاست، كه با انجام مطالعات و بررسی‌های لازم اساساً معلوم شود كه سازمان‌های ما واقعاً به چه رويه و رويكردي براي تعامل    با مردم نياز دارد؟ يكي از عواملي كه در سرنوشت هر گروه و فرد اهميت و ارزش دارد و آن‌ها را براي رسيدن به هدفشان ياري می‌دهد، كيفيت رابطه آن‌ها با افراد و مؤسساتي است كه با آن سر و كار دارند. همچنين، نقش عمده روابط عمومي، كاهش و نزديك كردن اذهان عمومي به واقعيت در سازمان‌هاست (هرمانز، 2003).

توانايي شناخت و اقدام آگاهانه، كاربرد اقدام‌های روابط عمومي را افزايش داده و منجر به تحرك و كارايي آن‌ها خواهد بود. چنانچه به مهم‌ترین عامل اجتماعي مؤثر، در روابط اجتماعي تبديل شده و انتظار و نقش‌های برشمرده در وظايف آن‌ها، آن مهم را پشتيباني خواهد كرد. در نتیجه آمار سازنده و مرتبط با   شرايط به وجود خواهد آمد.

هراندازه ارتباط در روابط عمومي، طور مفيد، مستقر و شكل مؤثري گسترش يافته باشد، همان اندازه    آن فرد، گروه و مؤسسه در دستيابي به اهداف خود موفق‌تر می‌شوند. امروزه، دستگاه هاي دولتي روز به    روز وسیع‌تر، وظايف آن‌ها سنگین‌تر و پيچيده تر می‌شود، اين روند فعاليت گوناگون آن‌ها را متحول كرده و ميان مردم و دولت و نيز اركان دولتي روابط نزدیک‌تر برقرار می‌شود. با توجه به وظايف كلي روابط عمومي در حقيقت می‌تواند، در حكم واسطه ميان دولت و مردم نقش قابل قبولي ايفا كند. آن‌ها می‌توانند، با تنظيم برنامه دقيق به سؤال‌ها و شک‌ها و تردیدها پاسخ بدهند (دريک، 2007).

در ايران، روابط عمومي در دستگاه هاي دولتي زودتر از مؤسسات خصوصي ايجاد شد اما موانع كار مسئولان روابط عمومی‌های دولتي، بيشتر از موانع مأموران مؤسسات غير دولتي است. به همين خاطر روابط عمومی‌های دولتي بايد توجه داشته باشند، مردم به راحتی و چندان آمادگي ذهني براي باور تلقينات و   تفاسير آنان را نخواهند داشت. البته اين ديرباوري، اختصاص به مردم ما نداشته بلكه در اكثر كشورها  عموميت دارد، آن‌ها ناچارند با توجه به اين امر مهم برنامه و فعالیت‌های خود را تنظيم كنند. متصديان    روابط عمومي، بايد داراي معلومات وسيعي بوده و از استدلال و كيفيت منطق و تشكيلات مخالف و موافق سازمان متبوع خود آگاه باشند تا بتوانند برنامه هاي خود را تنظيم كنند و فعاليت مخالفان را كم اثر كرده و   پيام سازمان خود را به گوش آن‌ها و اكثر مردم برسانند (فهيمي، 1385).

 

2-1-6-1- تعريف روابط عمومي

اصطلاح روابط عمومي، ترجمه واژه انگليسي Public Relations براي نخستين بار در آمريكا در   اتحاديه راه آهن به كار برده شد و در ايران نخستين بار در شركت نفت به كار رفته و دفتري در آن شركت ايجاد شد. روابط عمومي را در زبان عربي (العلاقات العامه) ترجمه کرده‌اند (غفوري،1385).

تعاريف گوناگوني از روابط عمومي از سوي صاحب‌نظران، كارشناسان و مؤلفان کتاب‌های اين رشته  بيان شده است از جمله: ركس هارلو از پیش‌قدمان روابط عمومي در جهان می‌گوید: روابط عمومي دانشي است كه به وسيله آن سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند، بر مسئوليت اجتماعي خويش عمل كنند تا بتوانند، تفاهم  و پشتيباني كساني را كه براي توسعه اهميت دارد، به دست آورند. در اين باره انجمن روابط عمومي آلمان می‌گوید: روابط عمومي، تلاش آگاهانه و قانوني به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، بر اساس تحقيق علمي و عملي صحيح و مستمر، ميسر است. انجمن جهاني روابط عمومي نيز گفته: روابط عمومي بخشي از وظايف مديريت سازمان است و عملي ممتد، مداوم و طرح ريزي شده است كه از طريق  آن افراد و سازمان‌ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتيباني كساني را كه با آن‌ها سرو كار دارند، به دست آورند (پالمر،2006).